Opiskelu

Fysiikan aineenopettajan opinnot muodostavat oman suuntautumisvaihtoehdon fysiikan laitoksella. Fysiikan aineenopettajan opinnot jakautuvat LuK-tutkinnon opintoihin (kolme vuotta) ja maisteriopintoihin (kaksi vuotta).

LuK-opintoihin (180 op) sisältyy fysiikan (ensimmäinen opetettava aine) opintoja 71 op (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 46 op), toisen opetettavan aineen opintoja 60 op ja aineenopettajan pedagogisia opintoja 25 op. LuK-opinnot fysiikassa ovat yhteisiä muiden fysiikan opiskeljoiden kanssa. Toisen opetettavan aineen opinnot on suoritettava kokonaisuudessaan osana LuK-tutkintoa.

Aineenopettajan maisterin tutkinto (120 op) koostuu didaktisen fysiikan 71 op:n laajuisista opinnoista, joista Pro gradu -tukielma kattaa 40 op. Pro gradu tehdään fysiikan opetukseen liittyvästä aiheesta ja sen painotus voi olla empiirinen tai teoreettinen.

Aineenopettajakoulutuksen opintoneuvojana toimii Maija Nousiainen. LuK-tutkielmia ohjaavat Ari Hämäläinen ja Maija Nousiainen. Graduohjaajia ovat Ismo Koponen, Ari Hämäläinen, Antti Laherto ja Maija Nousiainen. Aiemmin tehtyjen Luk-tutkielmien ja gradujen otsikoita voi katsella laitoksen tilastoista. Graduja voi myös lukea verkkokirjastossa.

Fysiikan opettajan opintoihin hakeutuminen on mahdollista kaikissa opintojen vaiheissa. Soveltuvan LuK-tutkinnon suorittaneet voidaan valita myös suoraan aineenopettajan maisteriopintoihin. Tällöin aiempi osaaminen ja suoritetut opinnot otetaan huomioon tapauskohtaisesti ja opintojen sisältö voi poiketa tutkintovaatimuksista. Poikkeuksista ja tutkintovaatimusten soveltamisesta näissä tapauksissa sovitaan FM-HOPSissa.

Opettajaopinnot ovat fysiikan pääaineopiskelijoille osa syventäviä opintoja ja sivuaineopiskelijoille osa aineopintoja. Didaktisessa fysiikassa on mahdollista suorittaa myös lisensiaatin- tai tohtorintutkintoon johtavat jatko-opinnot.

Opinnot pääaineopiskelijoille
Opinnot sivuaineopiskelijoille
Jatko-opinnot

Aineenopettajankoulutukseen kuuluvat pakollisina myös opettajan pedagogiset opinnot, jotka järjestää Opettajankoulutuslaitos. Opintoihin kuuluu mm. kolme harjoittelujaksoa koulussa. Opetusharjoitteluun osallistuminen edellyttää, että aineenhallintarajat täyttyvät. Useimpina vuosina ensimmäinen harjoittelu (perusharjoittelu) on edellyttänyt pääaineopiskelijoilta 60 opintopistettä fysiikan perus- ja aineopintoja (sisältäen Aineopintojen laboratoriotyöt I:n) ja sivuaineopiskelijoilta 25 opintopisteen fysiikan perusopinnot.

Opettajien täydennys- ja muu koulutus tapahtuu F2k-keskuksen kautta, joka on osa LUMA-keskus Suomea.

Täydennys- ja muu koulutus