Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät

Taso: 3 op, syventävät opinnot

Opetusajankohta: Kurssi suositellaan aloitettavaksi samaan aikaan Pro gradu -tutkielman ja tutkielmaseminaarin kanssa.

Sisältö ja suoritustapa: Kurssi perehdyttää fysiikan opetuksen tutkimuksen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin.  Kurssin suorituksena on Pro gradun tutkimussuunnitelma, jossa osoitetaan opinnäytetyön nojautuminen opetuksen tavoitteisiin ja oppimisteoreettiseen tutkimukseen sekä annetaan perustelut empiiristen/teoreettisten menetelmien valinnalle. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. 

Kurssimateriaali: K. Taber, Progressing Science Education, soveltuvin osin (sovitaan kurssia aloitettaessa).