Fysiikan käsitteet ja rakenteet II

Taso: 5 op, syventävät opinnot

Opetusajankohta: II periodi, ks. tarkemmin WebOodi.

Kesto: 7×2 tuntia luentoja ja harjoituksia kontaktiopetuksena, 7×4 tuntia harjoituksia verkko-opetuksena.

Esitiedot: Fysiikan opettajan perus- ja aineopinnot

Sisältö: Kurssi keskittyy suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden luonteeseen, tiedon tuottamisen tapoihin ja teorianmuodostuksen luonteeseen. Kurssilla tarkastellaan suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan kehitystä ja niiden tuottamia selitysmalleja, painopisteen ollessa käsitteiden muotoutumisessa ja niiden merkityksen rakentumisessa. Käsiteltävät aihepiirit ovat samoja kuin modernin fysiikan kursseilla, mutta tarkastelu nojautuu enemmän kvalitatiiviseen ymmärrykseen kuin teorian rakenteisiin ja matemaattiseen analyysiin.

Päämääränä on kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja antaa kokonaiskuva modernin fysiikan tiedon rakenteesta. Kurssi antaa valmiudet kehittää fysiikan opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista, fysiikan rakennetta heijastelevia opetuksellisia ratkaisuja. Siten se muodostaa myös sillan aineenopettajan ainedidaktisiin opintoihin.

Suoritustapa: Kurssin suoritetaan pienryhmätyöskentelynä sekä verkko-opetuksena, josta osa tapahtuu yhteisesti sovittuina aikoina. Omaa oppimista reflektoivaan työtapaa painotetaan. Arviointi perustuu ryhmäharjoituksiin ja niistä tehtävään kirjoitelmaan. Sopimuksen mukaan kurssin kontaktiosuuden voi suorittaa myös etäopiskellen.

Kirjallisuus: Fysiikan käsitteet ja rakenteet, I. T. Koponen, 2014. Saatavana kurssin kotisivuilta. Muu kurssilla jaettava opiskelumateriaali.

Kommentteja: Pakollinen kurssi fysiikan opettajan syventävissä opinnoissa. Voidaan sisällyttää aineopintojen tasoisena kurssina myös fysiikan opettajan sivuaineen opintoihin kurssin Fysiikan käsitteenmuodostus II asemesta.

Kotisivu: Moodle