Luonnontieteellinen lukutaito ja oppimisympäristöt

Taso: 5 op, syventävät opinnot

Opetusajankohta: II periodi, ks. tarkemmin WebOodi

Tavoite: Kurssilla perehdytään tiedeopetuksen ja tiedeviestinnän peruskysymyksiin: Mitä kaikkien kansalaisten tulisi ymmärtää luonnontieteistä ja miksi? Miten luonnontieteitä opitaan ja miten niistä viestitään koulun ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella?

Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat

  • tieteen, teknologian ja yhteiskunnan rajapinnat ja niiden hälventyminen
  • tiedeosaamisen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle
  • tiedeviestinnän ja -opetuksen muutos: valistuksesta ja tietovajeesta henkilökohtaiseen merkitykseen ja kaksisuuntaisuuteen (public understanding of science –> public engagement in science)
  • luonnontieteen opetus ja tutkimus — kolikon kaksi puolta vai kaksi eri kolikkoa?
  • koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ja eri toimijoiden roolit niissä
  • informaalit oppimisympäristöt ja elinikäinen oppiminen luonnontieteissä
  • luonnontieteellinen lukutaito ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Suoritustapa: Kurssi sisältää luentoja, harjoitus- ja projektitehtäviä sekä opintovierailuja. Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.