Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I & II

Taso: 5+5 op, syventävät opinnot

Ajankohta: I+II periodit molemmilla kursseilla. Voi suorittaa myös III+IV periodeissa sivuainekurssin yhteydessä.

Ajankohta opintojen ajoitusmallissa: Fysiikan opettajan syventävät opinnot.

Esitietovaatimukset: Fysiikan perusopinnot (25 op), Termofysiikan perusteet, Fysiikan mittausmenetelmät, Aineopintojen laboratoriotyöt I; tai vastaavat tiedot.

Kuvaus: Fysiikan pääaineopettajan laboratoriokurssit. Kursseilla opiskellaan pienryhminä. Interaktiivisilla luennoilla käsitellään kokeellisen opetuksen menetelmiä sekä esitellään 18 koulufysiikan kokeellista aihekokonaisuutta.

Sisältö: Kokeellisen lähestymistavan mukaisen opetuksen periaatteet. Muilla fysiikan aineenopettajien kursseilla opitun tuominen lähemmäs käytäntöä. Käsitteenmuodostuksen eri tasojen vaatima kokeellisuus (perushahmottavat ja esikvantifioivat kokeet, suureiden ja lakien kvantifioinnit, soveltavat ja ennustetyyppiset kokeet). Aihealueiden tyypillisimmät kokeet.

Suoritus: Kahdesta kaikille pakollisesta ja kolmesta vapaavalintaisesta aihekokonaisuudesta suunnitelma, kokeiden toteutus ja raportti. Luentoläsnäolo 50% tai korvaava suoritus.

Opettajien laboratoriokurssien kotisivut