Fysiikan käsitteenmuodostus I

Taso: 5 op, aineopinnot (sivuaineopiskelijat)

Ajankohta: III periodi, tarkempi ajankohta kts. WebOodi

Kesto: 14×2 tuntia luentoja ja harjoituksia kontaktiopetuksena, 7×2 tuntia harjoituksia verkko-opetuksena.

Esitiedot: Fysiikan perusopinnot

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan fysiikkaa koulussa opetettavana aineena, ja muodostetaan opetuksessa tarvittava kokonaiskuva fysiikasta oppiaineena. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet itsenäiseen opetuksellisten ratkaisujen kehittämiseen.

Koulufysiikan keskeisistä aihealueista mekaniikka ja sähkömagnetismi jäsennetään kurssilla opetuksen näkökulmasta. Kurssilla käsitellään myös kokeellisuuden asemaa käsitteiden ja lakien merkityksen rakentumista ohjaavana tekijänä. Lisäksi pohditaan käsitteiden ja käsiterakenteiden, tiedon tuottamisen tapojen ja teorianmuodostuksen luonnetta.

Suoritustapa: Kurssin suoritetaan osittain pienryhmätyöskentelynä ja osittain verkko-opetuksena, josta osa tapahtuu yhteisesti sovittuina aikoina. Omaa oppimista reflektoivaa työtapaa painotetaan. Arviointi perustuu ryhmätyönä tehtäviin harjoituksiin ja niistä tehtävään kirjoitelmaan. Sopimuksen mukaan kurssin kontaktiosuuden voi suorittaa myös etäopiskellen.

Kirjallisuus: Fysiikan käsitteet ja rakenteet, I. T. Koponen, 2014. Saatavana kurssin kotisivuilta. Muu kurssilla jaettava opiskelumateriaali.

Kommentteja: Voidaan korvata kurssilla Fysiikan käsitteet ja rakenteet I.

Kotisivu: Moodle.