Gradu avoimista julkaisuarkistoista

Mika Stenbergin keväällä valmistunut tietojenkäsittelytieteen gradu “Avoimet julkaisuarkistot ja niiden tekniikka” on ollut luettavissa E-thesis-palvelussa jo kesäkuusta lähtien. Gradun kiinnostavuutta lisää se, että Stenberg on vastannut Helsingin yliopiston Meilahden kampuksen julkaisuarkiston (Terkko Document Space) teknisestä kehitystyöstä.

Julkaisuarkistoja kampuksen näkökulmasta

Stenbergin gradu on selkeästi kaksijakoinen: alkupuoli esittelee pääasiassa kansainvälisiin lähteisiin ja keskusteluihin nojaten julkaisuarkistojen ja open access -liikkeen yleisiä päämääriä ja keskeisiä julkaisuarkistoihin liittyviä teknisiä haasteita. Loppupuoli taas esittelee Terkko Document Spacen teknisiä ratkaisuja ja sen kehitystyössä tehtyjä valintoja.

Gradu on sujuvasti kirjoitettu ja helppolukuinen, ja se käy varsin hyvin läpi keskeisiä julkaisuarkistojen tekniikkaan liittyviä kysymyksiä. Kyseessä on pikemminkin aihepiirin yleisesittely kuin varsinainen kapeaan erityiskysymykseen pureutuva tutkimus: joissakin kohdin jäin kaipaamaan hieman kriittisempää otetta (vrt. aiempi merkintä “Kaikki hyvin, julkaisuarkistot?“) ja esiin nostettujen teemojen perusteellisempaa analyysia. Omalta kannaltani kiinnostavinta luettavaa olikin konkreettisin Terkko Document Spacea käsittelevä osuus, jota tosin olisi voinut sitoa enemmän julkaisuarkistojen koti- ja ulkomaisen kehityksen tarjoamaan kontekstiin.

Lisää opinnäytteitä?

Julkaisuarkistoja ei ole toistaiseksi juuri käsitelty suomalaisissa opinnäytteissä. Poikkeuksista tulee ensimmäisenä mieleen Mika Holopaisen Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitokselle vuonna 2006 tekemä gradu “Metadatan hallinta elektronisten opinnäytetöiden tallennus- ja luettelointiprosessissa. Tapaustutkimus: Helsingin ammattikorkeakoulu“, joka keskittyi nimensä mukaisesti opinnäytteisiin. Lisäksi Harri Leinikan TKK:lle tekemä diplomityö “Yliopistot kustantajina” (2005) sivuaa jonkin verran myös julkaisuarkistoihin liittyviä kysymyksiä.

Toivoa sopii, että nämä opinnäytteet toimivat tiennäyttäjinä muillekin julkaisuarkistoista ja verkkojulkaisemisesta kiinnostuneille gradun- ja väitöskirjan tekijöille. Haastavista tutkimuskysymyksistä ei näissä kuvioissa ainakaan ole pulaa.

Tekstissä mainitut opinnäytteet: