TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMAN DIGILOIKKAPROJEKTIN TOTEUTUSVAIHE KÄYNNISTYNYT

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Vuosi sitten aloittaneella Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkaprojektilla on kaksi päätavoitetta: opiskelijaportfolion pilotointi ja kehittäminen sekä oppimateriaalipankin suunnittelu ja toteutus. Keskityn seuraavassa oppimateriaalipankkiin ja sen parissa tehtyyn työhön.

Oppimateriaalipankin toteutusryhmä (Tuuli Hongisto, Anni Rossi, Eelis Hyvärinen, Alonzo Heino ja Mikko Ojanen) aloitti työnsä huhtikuun alussa ja ensimmäisten viikkojen aikana olemme kartoittaneet lähtökohdat pankin toteutukselle, eli tunnistaneet pankkiin liittyvät toimijat ja heidän tarpeensa, hahmotelleet näiden pohjalta pankin toiminnallisuuksia sekä asettaneet tavoitteet, joihin tähtäämme projektin päättyessä kesäkuun lopussa.

TAITUN OPPIMATERIAALIPANKIN SUUNNITTELUN TAUSTAA

Taiteiden tutkimuksen digiloikkaprojektin suunnittelun taustaksi ohjelmien opettajille lähetettiin syksyllä 2017 elomakkeella muotoiltu kysely, jolla kartoitettiin heidän opetuksessa käyttämiään työvälineitä sekä tarpeitaan oppimateriaaleihin liittyen. Kyselyn perusteella selkeitä johtopäätöksiä siitä, mihin suuntaan suunnittelua kannattaa viedä oli vaikea vetää; muun muassa koska esimerkiksi yhdeksästä vastaajasta vain kaksi raportoi, että heillä ylipäänsä on aineistoja. Kyselydataa onkin syytä tarkentaa ja tästä syystä kierrämme parhaillaan haastattelemassa kaikki taiteiden tutkimuksen vakihenkilökuntaan kuuluvat opettajat.

TOTEUTUSVAIHEEN LÄHTÖKOHDAT

Kehitteillä olevan oppimateriaalipankin toivotaan vastaavan kahteen toiveeseen. Yhtäältä tähtäimessä on ohjelman opettajien yhteinen alusta, johon oppimateriaaleja voisi arkistoida ja josta niitä voitaisiin käyttää. Yhteisen alustan tarkoitus on mahdollistaa oppimateriaalien käyttö myös kurssien välillä ja lisäävän näin taiteiden tutkimuksen ohjelmien sisäistä yhteistyötä. Toisaalta oppimateriaalipankin on tarkoitus toimia julkisena portaalina ulkomaailmaan, eli välittää tietoa taiteiden tutkimuksessa tehtävästä työstä ja opiskelusta käytännön tasolla myös akateemisen yhteisön ulkopuolelle. Tästä näkökulmasta pankin julkisen portaalin on tarkoitus rikastaa nyt jo olemassa olevia organisaation haku- ja tutkimussivuja, joihin vapaamuotoisemman ja käytännöntyötä paremmin kuvaavan materiaalin upottaminen on hankalaa. Näin siis päällekkäisyys jo olemassa olevien sivujen kanssa on otettu huomioon.

PROJEKTIN HAASTEITA

Oppimateriaalipankin kahtalaiset tavoitteet aiheuttavat suunnittelulle haasteita. Tekninen alusta, joka sopii julkiseksi näkymäksi, on harvoin suunniteltu aineistojen arkistointiin. Toisaalta alustat, joissa aineiston arkistoinnin yksityiskohdat (esim. FAIR-periaatteet) on otettu huomioon, tarjoavat harvoin joustavaa julkista näkymää toiminnallisuuksille, joita tämän ohjelman näyteikkunalta on toivottu. Tästä syystä lähdimme heti alusta asti kartoittamaan teknisiä ratkaisuja, jotka vastaavat kunkin aineistotyypin ja niiden pääsynhallinnan vaatimuksiin. Erityiseksi haasteeksi avoimen portaalin näkökulmasta taiteiden tutkimuksessa muodostuvat aineistot, joista suuri osa on tavalla tai toisella avoimen jakelun kannalta ongelmallisia – esimerkiksi tekijänoikeuksien alaiset aineistot. Pyrimme lähestymään lopullista toteutusta siis ensisijaisesti sisällöllisistä vaatimuksista lähtien, emme käytettävissä olevan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin takertuen.

Edellä kuvattu kahtalainen rooli johtaa tilanteeseen, jossa meillä on kaksi kehityslinjaa: utopia, eli toiveiden ja tarpeiden tynnyrin toteuttaminen ja toisaalta aineistojen käsittelyn ja teknologian rajoitteiden määrittelemä mahdollinen toteutus. Jälkimmäisistä piittaamaton visualisointidemonstraatio Prezi-työkalua käyttäen on nähtävissä täällä:

Kahtalainen toiminnallisuus on todennäköisesti helpointa ratkaista käyttämällä kahta eri alustaa; yhtä alustaa oppimateriaalipankkia varten ja toista julkista portaalia varten. Loppukäyttäjän näkökulmasta nämä kuitenkin pyritään yhdistämään julkisessa käyttöliittymässä yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Toinen keskeinen haaste liittyy aineistojen monimuotoisuuden asettamiin vaatimuksiin. Kyselyn ja jo muutamien tarkentavien haastattelujen perusteella voimme todeta, että pankin ja portaalin pitäisi pystyä arkistoimaan ja esittelemään useita eri aineisto- ja tiedostotyyppejä; muun muassa luentokalvoja eri tiedostomuodoissa, äänitteitä, videoita, kuvia, tietokoneohjelmistoja ja tietokantatyyppisiä resursseja. Koska suurella todennäköisyydellä yhtä sellaista teknistä alustaa, joka kykenee joustavasti hallitsemaan kaikki nämä aineistotyypit, ei ole, pyrimme kuratoimaan kullekin aineistotyypille sopivan julkaisualustan, joita opettajat voivat käyttää materiaaliensa jakamiseen. Projektin haasteeksi ja keskeiseksi kehitystyöksi tästä näkökulmasta muodostuvat eri aineistotyyppien ja niiden julkaisemiseen valittujen teknisten alustojen yhteentoimivuuden ja automaattisen linkittymisen suunnitteleminen. Yhdellä työkalulla siis tuskin selviämme ja selvittelyssä onkin tästä syystä erilaiset hybridiratkaisut.

Kolmas, lähinnä pankin ja portaalin käynnistysvaiheen jälkeiseen, tuotantovaiheen aikaan liittyvä haaste on pankin ja portaalin ylläpito, siihen liittyvät vastuut sekä niiden käytännön toteuttaminen. Useasta eri linkitetystä teknisestä alustasta seuraa väistämättä, että ylläpitovastuuseen liittyy linkitysten seuraamista ja hajonneiden linkitysten korjaamista. Tämä siitäkin huolimatta, että toteutusvaiheen lähtökohdaksi huhtikuun alussa määrittelimme, että pyrimme välttämään linkkilistamaisuutta. Linkkilistat johtavat helposti ekstensiiviseen toimitustyön tarpeeseen ja näin ollen ylläpidon työmäärän kasvuun. Tätä pyritään välttämään tutkimalla erilaisten upotusten ja syötteiden käyttöä portaalin sisällön tuotannossa, vaikka toimitustyön tarvetta ei täysin voi lopullisessa ratkaisussa välttää.

PROJEKTIN TAVOITTEET

Edellä mainittujen lähtökohtien ja haasteiden pohjalta projektin tavoitteeksi – sisällön tuotannon ja teknisen toteutuksen ohella – muodostuvat yhtäältä suunnitelma pankin ja portaalin ylläpidosta ja siihen liittyvistä vastuista ja tehtävistä sekä toisaalta suunnitelma pankin ja portaalin sisällöllisestä ja teknisestä jatkokehittelystä – erityisesti automatisoinnin, teknisten ratkaisujen yhteentoimivuuden ja mahdollisen tietokantatoteutuksen näkökulmista.

Toteutusryhmän työn puolen välin tilanteesta raportoimme Tiedekulman Digiloikkaajat stagella -tapahtumassa 22.5.2018. Tervetuloa kuuntelemaan!

Tuotantokäyttöön valmis Taiteiden tutkimuksen oppimateriaalipankki ja -portaali avataan ja esitellään muun muassa täällä blogissa kesäkuun lopussa.

Mikko Ojanen
Projektisuunnittelija
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkaprojekti
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/miojanen
http://orcid.org/0000-0002-7833-9659

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *