Elintarviketieteiden maisteriohjelma

Elintarviketieteiden maisteriohjelman digiloikkahankkeessa, FOODigissä on kolme tavoitetta, joiden saavuttamiseksi perustetaan tiimit:

  1. Ohjelman opetuksen monipuolistaminen tuomalla siihen lisää digitaalisia elementtejä => Team Digital elements
  2. ”Making Master’s Thesis in Food Sciences” -Moodle-alueen perustaminen => Team Thesis support
  3. Virtuaalilaboratoriopilotin tekeminen => Team Virtual laboratory

Jokaiseen tiimiin valitaan vetäjä ja jäseniksi pyritään saamaan sekä opettajia että opiskelijoita. Tiimien etenemisestä on tarkoitus raportoida elintarviketieteiden opettajien palavereissa ja opiskelijoiden HOPS-tilaisuuksissa, jotka järjestetään FOOD-104 Seminars -opintojakson osana, sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia elintarviketieteiden opettajille ja opiskelijoille.

Team Digital elements: Tiimi keskittyy opetuksen digitaalisten elementtien lisäämiseen. Tiimi kokoaa esimerkkejä digitaalisten työkalujen soveltamisesta opettajiemme tai muiden järjestämillä kursseilla, joissa niiden käytön on havaittu tehostavan oppimista, osaamista ja yhteisöllisyyttä opiskelussa sekä harjoittavan ja kehittävän akateemisia työelämätaitoja. Tiimi suunnittelee ja järjestää opettajille tietoiskuja digitaalisten työkalujen soveltamisesta ja hankkii opettajille lyhyitä täsmäkoulutuksia sekä tukea digitaalisten työkalujen käytössä. Tiimi kutsuu ohjelman opiskelijoita keskustelemaan digitaalisten työkalujen hyödyllisyydestä ja toimivuudesta sekä uusista sovelluksista opetuksessa.

Team Thesis support: Tiimi keskittyy maisterintutkielmien ohjausalustan suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta ohjelman maisterintutkielmien teosta tulee nykyistä yhteisöllisempi ja tuetumpi prosessi. Maisterintutkielmien ohjausalustaksi perustetaan ”Making Master’s Thesis in Food Sciences” -Moodle-alue, ja sinne kootaan kaikki maisterintutkielman tekemisen ohjeistukset ja maisterintutkielman arviointimatriisi sekä materiaalia, joka auttaa maisterintutkielman tekijää kirjoittamisessa, kokeiden suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa. Ohjausalustaan luodaan myös keskustelualue, jossa maisterintutkielman tekijä voi kysyä neuvoja muilta maisterintutkielmien tekijöiltä ja ohjelman maisterintutkielmien ohjaajilta. Tiimi kutsuu ohjelman opiskelijoita osallistumaan ohjausalustan kehittämiseen ja arviointiin.

Team Virtual laboratory: Tiimi hankkii tietoa virtuaalilaboratoriosovelluksista opetuksessa ja tekee virtuaalilaboratoriopilotin. Tiimi järjestää opettajille ja opiskelijoille keskustelutilaisuuksia virtuaalilaboratorion käyttömahdollisuuksista opetuksessa – tällöin alustajiksi kutsutaan henkilöitä HY:sta ja muualta, jotka käyttävät virtuaaliympäristöjä opetuksessaan. Tiimi käyttää ulkopuolisia yhteistyökumppaneita virtuaalilaboratoriopilotin aikaansaamisessa. Ohjelman opettajat ja opiskelijat saavat kokemuksia virtuaalilaboratoriosta päästessään kokeilemaan hankkeessa aikaansaatua pilottia.

FOODigin toteuttajia ovat hanketta johtava elintarviketieteiden maisteriohjelman johtaja Kirsi Jouppila, hankkeen osa-aikainen koordinaattori Asmo Kemppinen, elintarviketieteiden maisteriohjelman opettajat, opetusta antavat tutkijat ja opiskelijat. Hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmänä toimii elintarviketieteiden maisteriohjelman johtoryhmä.