Neurotieteen maisteriohjelma

Neurotieteen maisteriohjelman Digiloikka

Neurotieteen maisteriohjelman Digiloikassa keskitytään koe-eläinopetuksen digitalisointiin. Koe-eläinopetus, eli LAS-opetus (= Laboratory Animal Science), tarjoaa lain edellyttämän koe-eläinpätevyyden, joka on mm. useille tutkijoille pakollinen. LAS-opetus pohjautuu tarkkaan EU-lainsäädäntöön, joka on jaettu moduuleihin; 11 perus/toimenpidespesifiä moduulia sekä 6 toimenpidekohtaista/lisämoduulia, joissa jokaisessa on yksiselitteiset oppimis- ja osaamistavoitteet.

Opetuksen tarve on jatkuvaa ja opiskelijamäärät suuria. Opetuksen digitalisoinnilla tarjotaan opetuksen monipuolistamisen lisäksi mm. opintoihin joustavuutta, rajallisten resurssien kohdentamista tarkemmin sekä mahdollistetaan jo pätevöityneille henkilöille jatkokouluttautuminen.

Miten Digiloikkaa toteutetaan?

Tällä hetkellä opetus koostuu luennoista sekä käytännön harjoitustöistä. Digiloikassa tuotetaan käänteisen luokkahuonemallin mukaisesti laadukkaita englanninkielisiä opetusvideoita, joihin yhdistetään oman oppimisen tavoitteellista ohjaamista tukevia verkkopedagogisia ratkaisuja. Luentojen digitalisoiminen mahdollistaa jäljelle jäävän kontaktiopeuksen keskittämisen tärkeimpiin vuorovaikutuksessa käsiteltäviin asioihin, kuten etiikkaan ja käytännön hakemusten tekoon (ryhmätöihin).

Pätevöitymiseen liittyy lisäksi käytännön harjoitustyöt, johon digiloikalla tarjoamme lisäsisältöä. Tällä hetkellä hands-on työskentely tapahtuu opettajan ohjauksessa näytetyn esimerkin mukaisesti. Digiloikassa tuotetaan yksityiskohtaisia laji- ja toimenpidekohtaisia videoharjoitteita, jotka mahdollistavat opiskelijoiden etukäteisharjoittelun ja valmistautumisen käytännön töihin, samalla toimien teorian ja kädentaitojen yhdistämisen apuvälineenä. Hyvin valmistautuneet opiskelijat voivat olla valmiimpia käytännön toimenpiteiden suorittamiseen. Lisäksi toimenpidevideot mahdollistavat työvaiheiden ja toimintatapojen kertaamisen työtilojen ulkopuolella.

Neurotieteen maisteriohjelman Digiloikka toteutetaan usean yhteistyötahon kanssa (useat yliopistot sekä Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS ry), jolloin tuotettava digimateriaali tukee valtakunnallisesti koe-eläintieteen opetusta. Osapuolilla on tahoillaan pitkällinen kokemus koe-eläintieteen opetuksesta ja opetusta on harmonisoitu yhteistyössä lainsäädännön viimeksi muuttuessa vuonna 2013. Koe-eläintoiminta on, ja tulee vastaisuudessakin olemaan, tarkasti säädeltyä. Tämä antaa erinomaisen pohjan yhteistyötahoille.

– Digiloikkaterveisin koordinaattori Sara Lindholm