Eläinlääketieteen kandiohjelma

**Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin?**

Eläinlääketieteen kandiohjelman digiloikkahankkeen pääpaino on oppimateriaaleissa.

Olemme lähettäneet laajat kyselyt digiloikan pullonkaulojen ja ongelmakohtien tunnistamiseksi kaikille opiskelijoille ja opettajille sekä kohdennetulle ryhmälle työelämäkokemusta omaaville entisille opiskelijoille. Tulokset otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa ja resurssien ohjaamisessa. Digiloikan kolme keskeistä tavoitetta on edistää:

1. Opiskelijoiden aktiivisuutta, vuorovaikutusta ja ajankäyttöä.
Tavoitetta edistetään luomalla kontaktiopetusta tukevaa digitaalista ennakkovalmistautumismateriaalia, ottamalla käyttöön ryhmätyöskentelyä ja vertaisarviointia sujuvoittavia verkkoympäristöjä sekä tuottamalla tavoitetta edistavää oppimateriaalia kuten e-kirjoja, lyhyitä opetusvideoita, anatomisia 3D-tulosteita sekä digitaalista materiaalia virtuaalimikroskopointia varten.

2. Opintojen vertikaalista integraatiota.
Vertikaalinen integraatio havainnollistaa opintojen alkuvaiheessa painotettujen teoreettisten valmiuksien sekä eläimen kliinisen tutkimuksen ja muiden käytännön taitojen välistä riippuvuutta. Riippuvuuden korostamiseksi pyritään luomaan ja ottamaan käyttöön digitaalista oppimateriaalia, jota on mahdollista hyödyntää eri näkökulmista opintojen eri vaiheissa. Oppimateriaalien saavutettavuutta kaikkien opettajien keskuudessa edistetään.  Vertikaalista integraatiota edistävät pelit simuloivat työelämää ja haastavat opiskelijat käyttämään aktiivisesti ja monipuolisesti kaikkea oppimaansa.

3. Opettajien koulutusta, hyvien käytänteiden leviämistä sekä kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä ja verkostoitumista.
HY:n kirjasto, opetusteknologiapalvelut sekä pedagogiset asiantuntijat ovat keskeisiä kumppaneita tämän tavoitteen edistämiseksi. Digiloikkahanke kustantaa opettajien osallistumismaksuja soveltuviin kokouksiin ja foorumeihin. Oppimateriaalin kansainvälistä vaihtoa pyritään edistämään kääntämällä itsetuotettua materiaalia englanniksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
Hankkeen edistymistä voi seurata wikissä
antti.iivanainen(a)helsinki.fi