Sosiaalitieteiden kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

Opetuksen digiloikan tavoitteet:

Digiloikka-projektin aikana pyrimme kehittämään uusia ja luovia tapoja opettaa sosiaalitietieteitä digitaalisia välineitä ja digitaalisia materiaaleja hyödyntäen. Osa perusopintojen kursseista toteutetaan yhdessä Avoimen yliopiston kanssa ja opetuksen digitalisaatiota kehitetään yhteistyössä.

Tavoitteena on luoda toimivia ja pedagogisesti mielekkäitä, kokonaan tai osittain verkossa toteutettavia kurssikokonaisuuksia. Pyrimme lisäksi parantamaan opetushenkilökunnan valmiuksia tuottaa ja käyttää digitaalisia materiaaleja ja välineitä opetuksessa. Keräämme Digiloikka-projektin kursseista palautteita sekä opetushenkilökunnalta että opiskelijoilta. Palautteiden avulla kehitämme kursseja ja edistämme hyvien käytäntöjen leviämistä sosiaalitieteiden opetushenkilökunnan parissa.

Mitä aiomme tehdä? (Sisältö)

Kehittämistyö toteutetaan koko sosiaalitieteiden kandiohjelman yhteisenä toimintana. Konkreettisiksi kokeilualustoiksi valitaan kuusi ohjelman kurssia. Nämä kurssit toimivat ohjelmassa kehitettävien digitaalisten ratkaisujen kokeilualustana ja opetushenkilökunta voi tulevaisuudessa soveltaa kursseja oman opetuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kursseilla otamme käyttöön erilaisia digitaalisen opetuksen menetelmiä, kuten jaettavia ja rikastettavia videomateriaaleja, verkkopohjaisia ryhmätyöskentelyvälineitä, verkkotenttejä sekä internetin tarjoamien aineistojen keruu- ja analysointivälineitä. Hyödynnämme kursseilla niin kutsuttua käänteisen luokkahuoneen menetelmää ja monimuotoista opetusta.

Kursseilta kerätään palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta. Palautteen pohjalta opetusta kehitetään ja hyviä kokemuksia ja käytäntöjä jaetaan eteenpäin sosiaalitieteiden opetushenkilökunnan parissa. Suoritamme lisäksi koko kandiohjelman opetushenkilökuntaa koskevan kyselyn koskien digikeinojen käyttöä opetuksessa.

Pyrimme madaltamaan opetushenkilökunnan kynnystä ottaa käyttöön erilaisia opetusmateriaaleja opetuksessa ja tätä varten hankimme opetusvideomateriaalien tekoon vaadittavaa tallennusvälineistöä sosiaalitieteiden opetushenkilökunnan yhteiseen käyttöön.

Keväällä 2018 julkaisemme sosiaalitieteiden opetushenkilökunnan käyttöön tarkoitetun materiaalisivuston, jossa esitellään Digiloikka-kursseilla käytettyjä menetelmiä, materiaaleja ja esimerkkejä monimuotoisesta opetuksesta.

Lisätietoja

Jukka Lipponen
Essi Nuotio