Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ JA KOKEILEMALLA

Yhdessä tekemisen ajatus on ollut keskeisellä sijalla Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman digiloikassa. Jo hakuvaiheessa talvella 2017 hanketta suunniteltiin useamman toimijan kesken. Kandiohjelman lisäksi Avoimella yliopistolla on ollut tärkeä rooli digiloikan mahdollistajana. Lisäksi OTE, pedagogiset yliopistonlehtorit (HYPE) sekä opiskelija- ja opettajaedustajat ovat olleet oleellisia tekijöitä digiloikkaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Nämä eri toimijat ovat myös edustettuina teologisen digiloikan ohjausryhmässä.

Teologien digiloikassa keskeisinä tavoitteina ovat verkkokurssien (10 kpl) luominen perus- ja aineopintoihin, digitaalisten materiaalien tuottaminen teologisten kielten kursseille, lähituen tarjoaminen tiedekunnan opettajille sekä digi-iltapäivien järjestäminen tiedekunnan opettajille. Näillä toimilla on haettu opintojen joustavuutta ja valinnallisuutta, kieltenopiskeluun uusia monipuolisia työskentelytapoja, tiedekunnan opettajien digitaalisten taitojen kartoittamista ja koulutustilaisuuksien järjestämistä.

Digitaidot ja digitaalisuus ovat herättäneet keskustelua tiedekunnassa. Erilaisissa opettajille ja opiskelijoille tehdyissä kyselyissä sekä keskusteluissa on tullut ilmi se, ettei digitaalisuus ole itsessään mikään tavoiteltava asia, sen tulisi ennen muuta palvella pedagogiikkaan ja oppimista. Teologien digiloikkaa on siis pyritty tekemään ennen muuta pedagogiikka edellä.

Koska teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman digiloikassa on useita toimijoita, on välttämätöntä käydä vilkasta keskustelua. Digiloikan ohjausryhmä onkin tavannut säännöllisesti. Keskustelevuus tulee esille myös esimerkiksi Avoimen yliopiston verkkokurssien suunnittelussa ja tekemisessä. Monia kursseja on suunnittelemassa useampi opettaja. Tämä moniäänisyys ja yhdessä tekeminen tulee myös käytännössä esiin esimerkiksi opettajien tekemillä podcasteilla, joissa he käyvät keskustelua vaikkapa omista tutkimusteemoistaan. Samoja podcasteja voidaan käyttää sekä lähi- että verkko-opetuksessa.

Yhdessä tekeminen näkyy myös opiskelijapalautteiden keräämisessä. Teimme yhdessä pedagogisen yliopistonlehtorin kanssa e-palautelomakkeen, jolla kerättiin palautetta niin lähi- kuin verkko-opetuksesta. Näiden palautteiden pohjalta on mahdollista jo muuttaa uusien verkkokurssien suunnittelua. Palautteen innoittamana kokeilemme esimerkiksi kevään verkkokursseilla Facebook-tutorryhmiä.

Tällä hetkellä ensimmäiset digiloikan verkkokurssit ovat käynnissä. Lisäksi uusien kurssien suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Saamme kesään 2018 menessä päivitetty tavoitteena olleet 10 kurssia. Verkkokursseilla on ollut keskimäärin 60 opiskelijaa, heistä noin 30 Helsingin yliopiston läsnäolevaa opiskelijaa ja 30 Avoimen omia opiskelijoita. Myös teologisten kielten verkkomateriaalien kehitys on hyvässä vaiheessa. Osa materiaaleista on jo valmiina ja niitä käytetään tiedekunnan opetuksessa.

Kandiohjelman johtaja Risto Uron ajatus ”parviälyn” käyttämisestä on ollut tärkeä teologisen digiloikkaa kehitettäessä. Yhdessä osaamme enemmän!

Jenni Krapu, TT Avoin yliopisto

 

 

DIGILOIKAN TAVOITTEET

Opetuksen digiloikan tavoitteet teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa

  • sujuvoittaa tutkinto-opiskelijoiden opintojen etenemistä
  • lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja jaettua asiantuntijuutta sekä oman oppimisprosessin tallentumista ja seuraamista
  • ohjelman pedagogisien monimuotoisuuden tukeminen
  • yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen ja toisaalta yhteisöllisen tiedonluomisen kulttuurin kehittäminen
  • digitaalisten oppimisympäristöjen linjakas toteuttaminen ja sulautuminen osaksi koulutusohjelman opetusta
  • mahdollistaa ev.lut. uskonnon aineenopettajan kelpoisuuden sujuva suorittaminen Avoimen yliopiston opiskelijoille ja toisten tieteenalojen/yliopistojen opiskelijoille
  • lisätä tiedon avoimuutta ja tiedekunnan vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa

Mitä aiomme tehdä?
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnoille tehdään kevään ja syksyn 2017 aikana verkkokurssit yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa. Verkkokurssit ovat Avoimen opiskelijoille ainoa ja kandiohjelman tutkinto-opiskelijoille vaihtoehtoinen suoritustapa. Verkko-opetus ja lähiopetus tukevat toinen toisiaan niin, että molemmissa käytetään osin samoja aineistoja. Myös osa ohjelman aineopinnoista suunnitellaan toteutettavan verkkokursseina saman periaatteen mukaisesti.  Kandiohjelma hyödyntää projektissaan Avoimen yliopiston pitkää kokemusta verkko-opetuksen kehittämisessä.  Teologisen tiedekunnan jo olemassa olevia digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja ajanmukaistetaan (esim. Kamua eli Uuden Testamentin kreikan oppimisympäristöä) sekä luodaan uusia oppimisympäristöjä (esim. Tutkivan kirjoittamisen sivusto). Pitemmän tähtäimen tavoitteena on suunnitella MOOC-kurssi jostakin teologian ja uskonnontutkimuksen relevantista teemasta.

Enemmän tietoa antavat
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja Risto Uro, risto.uro(a)helsinki.fi
ja Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Jenni Krapu jenni.krapu(a)helsinki.fi