Ympäristötieteiden kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

Opetuksen digiloikan tavoitteet

Ympäristötieteiden kandiohjelma toimii kahdella paikkakunnalla, Viikissä ja Lahdessa. Digitaalisia opetusteknologiavälineitä on hyödynnetty opetuksessa, ja tavoitteena on ylläpitää kampusten välistä tiivistä yhteistyötä sekä perinteisten että uusien digivälineiden avulla. Digiloikka-projektin aikana pyrimme madaltamaan yhä laajemman opetushenkilökunnan kynnystä käyttää digivälineitä opetuksessa kehittämällä valmiita malleja/esimerkkikursseja opintojaksojen muokkaamisen ja suunnittelun tueksi. Projektin tärkeimpänä tavoitteena on ohjauksen kehittäminen sekä opetuksessa että opinnäytetöiden ohjauksessa. Tavoitteena on saada etäopiskelijat passiivisista kuuntelijoista aktiivisiksi oppijoiksi.

Mitä aiomme tehdä?

 • Kehitämme ohjausta hyödyntämällä uusia ja jo olemassa olevia työkaluja.
 • Kehitämme pedagogisesti mielekkäitä tapoja hyödyntää videomateriaalia opetuksen tukena.
 • Teemme mallin perinteisen opintojakson muokkaamisesta digimuotoon, ja järjestämme tästä kaikille avoimen yhteisen työpajan (vetäjänä Opetusteknologiakeskus).
 • Luomme digiopetuksen toteuttamiseen kolme mallikurssia ns. näyteikkunakurssit, joita opetushenkilökunta voi soveltaa oman opetuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mitä olemme tehneet ja miten onnistuttiin?

 • Osallistuimme alan tapahtumiin: PedaForum2017-päivät Vaasassa elokuussa sekä Online Educa Berlin 2017 Berliinissä joulukuussa.
 • Kokeilimme ENV-315 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssilla OPINDER-sovellusta erityisesti digiohjauksen kehittämiseksi opiskelijoiden ja opettajien välillä. Ongelmia kuitenkin ilmeni henkilöiden lisäämisessä omiin kontakteihin (sovellus toimii Weboodin kautta, joten ainoastaan samoilla kursseilla olevat henkilöt voidaan lisätä omiin kontakteihin). Android-puhelimia lukuun ottamatta ilmoitukset saapuneista viesteistä tulivat ainoastaan sähköpostiin ja Flamman etusivulle, mikä ei palvele nopeaa pikaviestintää, jota opiskelijat ja opettajat toivovat tällaiselta sovellukselta. Toivomme, että Opinderin kehittämistä edelleen jatketaan, sillä pienillä korjauksilla siitä saataisiin todella hyvä ja toimiva ohjauksen työkalu!
 • Järjestimme kesäkuussa kaikille opettajille ja opiskelijoille avoimen Digiloikka-työpajan, jossa osallistujat muokkasivat perinteisen luentokurssin (pohjana kandivaiheen ENV-312 Akvaattinen biogeokemia -kurssi) digivälineitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla hyödyntäväksi opintojaksoksi. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Opetusteknologiapalveluiden kanssa.
 • Loimme digiopetuksen toteuttamiseen kaksi esimerkkikurssia eli nk. loikkakurssia (”mallikurssit” nimettiin uudelleen, koska alkuperäinen nimi koettiin harhaanjohtavaksi). Toinen loikkakurssi luotiin Digiloikka-työpajassa (käänteisen oppimisen malli) ja toiseksi loikkakurssiksi tuli verkkokurssi, jonka pohjana on opintojakso ENV-345 Ekotoksikologian perusteet. Loikkakursseista toteutettiin animaatiovideot opetushenkilökunnalle oman opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Flipped classroom:

https://www.youtube.com/watch?v=QC5EMuX7juA&t=6s

Verkkokurssi:

https://www.youtube.com/watch?v=jVcJfxGVSDU

Graafinen suunnittelija Julien Riesen animaatiovideoiden kuvaussessiossa. Kuva: Jaanika Blomster

 • Olemme kehittäneet videoiden hyödyntämistä opetuksen tukena muun muassa loikkakurssien yhteydessä. Lisäksi järjestimme marraskuussa 2017 Videotyöpajan, jonka tavoitteena oli oppia tekemään pedagogisesti mielekäs lyhyt opetusvideo. Koulutuksessa tutustuttiin Viikin Infotalon Unitube-saliin ja harjoiteltiin videoiden editointia MovieMaker-ohjelmalla. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Opetusteknologiapalveluiden kanssa.
 • Testasimme ENV-315 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssilla uutena digitaalisena työkaluna ODK-sovelluksen kautta toimivaa mobiililomaketta aineistokeruun apuna. Testattava ilmaislomake ei kuitenkaan toiminut kaikilla mobiililaitteilla, mikä hankaloitti lomakkeen kurssikäyttöä https://restat-stations.appspot.com.
 • Digiloikka-työpajan osallistujien toiveesta järjestimme marraskuussa 2017 Moodle-koulutuksen, jossa käytiin läpi miten Moodlessa tehdään tentti, miten luodaan Moodleen vertaisryhmiä ja miten vertaistyökalu toimii. Myös Moodle-koulutus järjestettiin yhteistyössä Opetusteknologiapalveluiden kanssa marraskuussa 2017.

Ympäristötieteiden kandiohjelman Digiloikka-hanketta tehtiin innostuneina ja hyvässä hengessä. Hanke tiivisti ja tutustutti juuri aloittaneen koulutusohjelman opettajia ja opiskelijoita toisiinsa ja saimme omasta mielestämme koulutusohjelman digitaalista osaamista vietyä pedagogisesti mielekkäistä näkökulmista vielä askeleen eteenpäin. Digiloikka-hankkeen lähtökohdista työtä on hyvä jatkaa edelleen.

Ympäristötieteiden kandiohjelman nettisivut

Lisätietoja

Olli-Pekka Penttinen, digiloikkavastaava
olli-pekka.penttinen(a)helsinki.fi

Jaanika Blomster, Ympäristötieteiden kandiohjelman johtaja     jaanika.blomster(a)helsinki.fi