Projektbeskrivning

I förhållande till den finländska studentexamens stora betydelse är antalet tidsenliga valideringsstudier förhållandevis lågt. Nya valideringsstudier är ytterst angelägna efter digitaliseringen av provet, eftersom helt nya frågetyper har införts. Det är viktigt med tvärvetenskapligt samarbete som förenar testteoretiska och lingvistiska perspektiv.

Det vetenskapliga syftet med projektet Digisvenska är att beskriva och analysera validitets- och likvärdighetsaspekter i studentproven i medellång svenska som andra inhemska språk under provomgångarna mellan hösten 2017 och hösten 2021, och att samtidigt studera utvecklingen av svenska som andraspråk i relation till de olika poängen och betygen på provet. Genom studien identifieras provens styrkor och utmaningar i förhållande till grunderna för gymnasiets läroplan (Utbildningsstyrelsen 2015) och i och med detta utökas den forskningsbaserade kunskapen om hur tillförlitliga och rättvisa de olika uppgifterna är för olika grupper av examinander.