Forskningsfrågor

FF1 I vilken mån motsvarar provfrågorna grunderna för gymnasiets läroplan 2015 gällande typ, tema och svårighetsnivå?

FF1 med delfrågor syftar till att utreda meningsfullheten ur läroplansperspektiv, eftersom ett av de främsta syftena med studentexamen är att mäta i vilken mån examinander har uppnått de mål som ställs i grunderna för gymnasiets läroplan. Dessa mål gäller såväl innehåll som nivå och därför utreder vi om teman, språkfunktioner och texternas och frågornas svårighetsgrad överensstämmer med styrdokumentet som definierar genomsnittsnivån som en europeisk B1 i alla delfärdigheter. Svaren på denna fråga anger om proven följer läroplanen och rör sig på rätt nivå.

FF2 Vilka skillnader i provresultaten förekommer mellan olika grupper av examinander?

FF2 Resultaten av hela provet, de olika delproven och de enstaka frågorna granskas ur en jämställdhetssynvinkel mellan olika kön och regioner. Ytterligare insikter erhålls genom ett differentieringsperspektiv som avslöjar om examinander med samma helhetskunnande av någon anledning presterar sämre eller bättre på en viss fråga än förmodat. Svaren på denna fråga belyser hur jämlika och likvärdiga resultat proven ger.

FF3 Hur konsekventa är de nuvarande bedömningskriterierna för skrivprestationer?

FF3 Censorpoängens tillförlitlighet beror mycket på betygsskalan. Poängen granskas ytterligare genom att analysera hur beskrivningarna av språklig bredd och exakthet som anges i bedömningsskalan varierar i verkligheten. Skrivprestationerna granskas även i förhållande till den finländska läroplansskalan och den europeiska nivåskalan (CEFR). Länken till den europeiska CEFR-skalan är synnerligen viktig för att examinanders kunskapsnivå ska bli förstådd och erkänd även utomlands. Svaren på denna fråga informerar oss om hur tydlig och användbar poängskalan är.