Dosenttinimikkeen kääntäminen englanniksi

  1. Dosenttinimikkeen kääntämisen ongelmallisuus

Viime vuosien aikana englanninkielen merkitys ja käyttö ovat entisestään kasvaneet suomalaisen yliopistolaitoksen piirissä ja jatkuvasti etenkin anglosaksiseen akateemiseen maailmaan laajentuneet kansainväliset yhteydet edellyttävät jatkuvasti englannin käyttöä. Tästä syystä myös suomalaiset oppiarvot ja arvonimet on kyettävä kääntämään englanniksi parhaimmalla mahdollisella eli kaikkein täsmällisimmin suomalaisten oppiarvojen ja arvonimikkeiden sisältöjä ja akateemista statusta ilmaisevalla tavalla. Tällainen lähtökohtaisesti ja suomalaisen yliopistomaailman kannalta annetusti vallitseva tilanne edellyttää, että suomalaiset akateemiset oppiarvot ja arvonimikkeet käännetään englanniksi maailmalla laajalti yleisessä käytössä olevaa amerikkalaista akateemista termistöä vastaavalla tavalla. Suomalaisten ja eurooppalaisten akateemisten perus- ja jatkotutkintojen rakenteidenkin kehittyessä yhä enemmän angloamerikkalaisten mallien mukaiseksi on perusteltua nähdä, että myös oppiarvojen ja arvonimien käännöksissä otetaan huomioon nykyrealiteetit.

Dosentti-termin englanninkielisen kääntämisen perusongelma on siinä, että termiä kirjaimellisesti vastaava englannin sana docent ei amerikkalaisessa asiayhteydessään liity lainkaan akateemiseen asiayhteyteen, vaan tarkoittaa museon kokoelmia hoitavaa kuraattoria. Dosentti-sanaa ei näin ollen voi suoraan anglisoiden kääntää docent-sanaksi. Dosentti-termin kääntämiseksi tarvitaan välttämättä jokin muu ilmaisu. Toisaalta vuonna 2009 Suomen yliopistot ry UNIFI esitti suosituksensa yliopistoille, jonka mukaan dosentti-termi tulisi kääntää kuvaamaan dosentin arvonimeä käännöksellä the Title of Docent ja tämän mukaisesti suomalaiset yliopistot ovat kääntäneet dosentin nimikkeen ja suosittelevat tätä käännöstä käyttämään.

Dosenttiliiton ja sen jäsenyhdistysten näkemyksen mukaan ainoa ja sisällöllisesti myös paras ja osuvin englanninkielinen käännös dosentti-termille on adjunct professor, kuten Suomen dosenttiliitto on perustellusti suositellut ja kuten Opetusministeriön ja valtioneuvoston kanslian julkaisema Korkeakoulusanasto (Yliopistopaino 2005) termin kääntää (ks. Valter – valtioneuvoston termipankki)

Kielellis-sisällölliseltä kannalta tarkasteltuna dosentti-nimikkeen englanninkielinen kääntäminen adjunct professor -termiksi on selkeän yksiselitteinen ratkaisu, koska amerikkalaisessa yliopistollisten nimikkeiden arvoasteikossa tällä tarkoitetaan professoritasoista tai lähinnä professoria hierarkiassa olevaa akateemista asiantuntijaa, joka opettaa yliopistossa tuntiopetusperustaisesti. Koska dosentti ilmaisee akateemista arvonimeä, niin tällöin käännös the Title of Adjunct Professor olisi suositeltavin.

Miksi termin käännös on kuitenkin osoittautunut poleemiseksi? Keskeinen syy ei ole kielellinen vaan suomalaisen yliopistolaitoksen viimeaikainen organisatorinen muutosprosessi, jonka yhteydessä dosentin virat lakkautettiin ja dosentti muuttui arvonimeksi. Toisen ongelmallisuuden dosenttinimikkeen kääntämiseen tuottaa yliopistolaitoksen uudistuksen yhteydessä luotu tenure track mukainen vakinaistamispolku, jonka mukaisesti on väitellyt ja tutkimusurallaan ansioitunut henkilö voi hakea määräaikaista apulaisprofessuuria. Vakinaistamispolulle valittu saa yleensä ensin määräaikaisen nimityksen  apulaisprofessoriksi (engl. assistant professor) noin 2-3 vuodeksi ja menestyksellisen tehtävän hoitamisen jälkeen valittu voi saada jatkokauden (noin 2-4 vuotta) apulaisprofessuuriinsa (engl. associate professor), jonka jälkeen hänet voidaan vakinaistaa ja nimittää professoriksi (engl. full professor).

Suomalainen dosenttijärjestelmä perustuu tieteelliseen pätevöitymisen tunnustamiseen, jossa dosentin arvonimen saamisen edellytyksenä ovat sekä tieteelliset että pedagogiset laatuvaatimukset ja dosenttien asema  akateemisina omien alojensa huippuasiantuntijoina ja opettajina sijoittaa heidät suoraan professoreista seuraavaksi akateemisessa hierarkiassa. Käännöksellä Title of Docent halutaan ilmaista dosenttilaitoksen muodostavan akateemisessa hierarkiassa sekä tenure track -professuureista että vakinaisista professuureista eroavan rinnakkaisen akateemisesti ansioituneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteisön.  Käännös adjunct professor kuvaa sisällöllisesti dosentin tosiasiallista asemaa professorien rinnalle tai suoraan heidän alapuolelleen akateemisessa hierarkiassa sijoittuvina asiaintuntijoina, jotka edustavat omaa yliopistoaan senioritason tutkijoina ja opettajina että toimivat tuntiopetusperusteisesti oman dosentuurinsa alan opettajina ja huippuasiantuntijoina. Lisäksi on todettava, että the title of docent ei ole dosentti-sanan käännös, vaan tautologisesti toistaa epäkelvon docent-anglisismin. Dosenttiliiton voimassa olevat käännössuositukset ovat edelleen pätevin ja perustelluin peruslinjaus, joista niin Dosenttiliiton kuin yhdistystenkin tulee pitää kiinni.

  1. Dosenttius tulee ymmärtää sekä määritelmänsä/olemuksensa että funktionsa kautta

Dosenttiuden/dosentuurin olemus muodostuu siitä, että dosentti on edelleen vähintään kahden väitöskirjan laajuisesti korkeatasoista akateemista tutkimusta harjoittanut oman alansa huipputuntija, jolla on hyväksi todettu opetustaito. Tästä perusnäkökulmasta tarkasteltuna dosentti ei laadullisesti eroa täysipäiväisen viran haltijasta, professorista. Dosenttiuden/dosentuurin funktio puolestaan muodostuu siitä suhteesta, mikä dosentilla on yliopiston osastoon/laitokseen. Nykytilanteessa yliopiston ulkopuolisella dosentilla voi olla voimassa oleva dosenttisopimus laitoksen kanssa tai sitten dosentti ei ole tällaista sopimusta solminut. On selvää, että dosenttisopimuksen solmiminen tai solmimatta jättäminen vaikuttaa dosentin funktionaaliseen asemaan suhteessa yliopistoon. Mutta oleellista on se, että vaikka dosentin funktionaalinen asema voi vaihdella – dosenttisopimuskin voidaan irtisanoa puolin ja toisin –, dosentin pätevyydellinen olemus akateemisena asiantuntijana ei muutu vaikka funktionaalisessa suhteessa tapahtuisikin muutoksia. Dosentti-sanan käännöksen ensisijainen tavoite on ilmaista täsmällisesti ja oikein dosenttiuden olemus ja sisällöllinen status suomalaisessa yliopistomaailmassa.

3. Ei askeleita kohti dosenttiuden olemuksellista kaksitasoisuutta

Dosenttiliiton ei tule tukea sellaisia pyrkimyksiä, jotka suoraan tai epäsuoraan ovat omiaan johtamaan kohti dosentti-instituution kaksitasoistumista ja dosenttiuden arvon heikentymistä. Tämä on uhkana siinä tapauksessa, että aletaan tehdä täysimittainen käännösterminologinen ero dosenttisopimuksen solmineiden ja sopimusta solmimattomien dosenttien välillä. Tulee välttää pyrkimyksiä, jotka saattavat johtaa mielikuvaan, että on olemassa vain nimellisiä dosentteja ja ”oikeita” dosentteja, joiden ”oikeellisuus” määrittyisi pelkästään funktionaalisten seikkojen eli kulloinkin vallitsevan yliopistosuhteen mukaisesti. Jos kulloinkin vallitseva yliopistosuhteen tila määrittää dosenttiutta ensisijaisesti, ollaan lähellä täysimittaiseen dosenttiuden määräaikaisuuteen siirtymistä, joka puolestaan heikentäisi koko dosenttilaitoksen asemaa suomalaisessa yliopistomaailmassa.