Dosenttisopimusta koskeva kysely – tulokset

Dosenttiyhdistyksemme hallitus päätti kokouksessaan 24.9.2013 selvittää dosenttisopimuksen käyttöönottoa ja dosenttien kokemuksia dosenttisopimuksesta. Helsingin yliopistossa otettiin dosenttisopimus käyttöön rehtorin päätöksellä (13.12.2010) vuoden 2011 alusta. Dosenttisopimuksen solmimisesta ja käyttöönotosta ei olemassa tietoja, joten yhdistyksemme hallitus katsoi tarpeelliseksi selvittää dosenttisopimuksen käyttöönottoa yliopistomme tiedekunnissa ja laitoksilla sekä hallinnon näkökulmasta että dosenttien omaa kokemusta kartoittaen.

Kyselymme on suunnattu niille yliopistomme dosenteille, joilla ei ole työsuhdetta yliopistoon. Tieto tästä kyselystä on lähetetty vuosikokouskutsun yhteydessä. Jotta saisimme mahdollisimman kattavan kuvan dosenttisopimuksen käyttöönotosta ja dosenttin kokemuksista, toivomme yliopistomme dosenttien vastaavaan aktiivisesti tähän kyselyymme.

TULOKSET

Kyselyyn vastasi vain kaksitoista dosenttia, mutta tiedekunnista ja laitoksilta saimme kattavasti vastauksia. Dosenttisopimusta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä välineenä sopia tiedekunnan / laitoksen ja dosentin kesken velvollisuuksista ja oikeuksista.

Yleiskuva näyttää olevan se, että dosenttisopimukseen ollaan sekä dosenttien osalta että tiedekunnissa ja laitoksilla keskimäärin tyytyväisempiä kuin tyytyväisiä. Dosenttisopimuksen koetaan selkiyttävän dosenttien asemaa ja dosentit kokevat sopimuksen avulla olevansa selkeämmin osa akateemista yhteisöä.  Dosenttisopimuksessa oli keskeisimpinä tehtäväalueina sovittu dosenttiopetuksesta, opinnäytetöiden ohjauksesta ja tutkimushankkeisiin osallistumisesta tai niiden johtamisesta. Dosenttisopimuksissa oli yleisimmin sovittu oikeudesta käyttää yliopiston sähköpostia, intranettiä ja yliopiston liikuntapalveluja. Työtilojen käyttöoikeudesta ja henkilöstökoulutukseen osallistumisesta oli sovittu harvemmin.

Leave a Reply