Kurssikerta 6, Hasardit

Kuudennella kurssikerralla käytiin ensin ulkona keräämässä sijaintitietoa GPS:n avulla, erilaisista asioista Kumpulan lähistöllä. Tuotettu aineisto tuotiin sitten MapInfoon. Harjoituksessa sai vähän käsitystä minkälaisia mahdollisia haasteita GPS-pisteiden keräämiseen voi liittyä. Harjoituksessa kerättiin aineisto talteen vielä kynän ja paperin turvin, mutta kuten Leila Soinio toteaa blogsissaan, olisi varsin hyödyllistä osata tehdä tämä jollakin tehokkaammalla tavalla, jos aineistoa kerätään paljon.

Toinen kurssikerran harjoitus liittyi osoitetiedon siirtämiseen kartalle. Harjoituksessa luotiin pelikonetietokannan koneille sijaintitieto osoitteen perusteella, hyödyntämällä tieaineistoa. Harjoitus oli mielestäni varsin mielenkiintoinen, sillä osoitetieto on sellaista tietoa, joka on monissa tapauksissa helposti löydettävissä, ja riittävän tarkka sijainnin määrittämiseen, joten sitä on hyvä osata hyödyntää.

Kuva1. Pelikoneiden sijainti Helsingissä
Kuva1. Pelikoneiden sijainti Helsingissä

 

Kurssikerran varsinainen harjoitus liittyi kuitenkin erilaisiin hasardeihin, ja tiedon hakemiseen ulkopuolisista tietokannoista. Tehtävänä oli laatia kolme kartta, jotka kuvaavat jotakin hasardeja, siten että niitä voitaisiin käyttää opetustarkoituksessa. Päätin esittää kartoillani maanjäristyksiä, ja koittaa erityisesti tuoda esiin sitä, kuinka tavanomainen ilmiö meille suomalaisille tuntematon maanjäristys maailmalla on.

Laadin siis kolme karttaa, joissa esitetään tänä vuonna (1.1.2015–20.2.2015) tapahtuneet eri voimakkuuksiset maanjäristykset. Luokittelin maanjäristykset niiden voimakkuuden mukaan Richterin asteikolla seuraaviin luokkiin: 2-4, 4-6, ja yli 6. Päädyin jättämään magnitudiltaan alle kahden järistykset pois, sillä niitä ei havaita ilman mittalaiteita, ja halusin esittää kartoissa nimenomaan, sitä kuinka useilla alueilla järistykset vaikuttavat ihmisten arkielämään.

Esitin kartalla myös aktiivisten tulivuorten (purkautunut vuoden 1964 jälkeen) ja kartoista havaitaankin järistysten ja tulivuorien esiintyvän usein samoilla alueilla.

Kuva 2. 1.1.2015-20.2.2015 voimakkuudeltaan 2-4 oleet maanjäristykset
Kuva 2. 1.1.2015-20.2.2015 sattuneet, voimakkuudeltaan 2-4 olleet maanjäristykset

Kuten kartasta nähdään viimeisen reilun puolentoista kuukauden aikana pääasiassa Länsi-Yhdysvalloissa, sekä Aleuuttien saarilla, on ollut useita yhteensä (1655kpl) magnitudiltaan 2-4 olleita järistyksiä. Vaikutuksiltaan magnitudiltaan 2-4 olevat järistykset ovat vähäisiä, mutta ne kuitenkin ovat sellaisia, että ihmiset tuntevat ne. Lähestyttäessä neljää alkavat järistykset olla jo sellaisia, että esimerkiksi pöydällä olevat esineet voivat täristä havaittavasti.

Kuva 2. 1.1.2015-20.2.2015 voimakkuudeltaan 4-6 oleet maanjäristykset
Kuva 3. 1.1.2015-20.2.2015 sattuneet voimakkuudeltaan 4-6 olleet maanjäristykset

Mielenkiintoista tällä kartalla, joka kuvaa magnitudiltaan 4-6 olleita järistyksiä on se, että järistyksiä on esiintynyt paljon sellaisilla alueilla, joilla ei ole havaittu lainkaan voimakkudeltaan 2-4 olevia järistyksiä. Esimerkkeinä läntinen Etelä-Amerikka, sekä Itä-Aasian saaret. Myös tämän voimakkuusluokan järistyksiä esiintyi runsaasti (1255kpl). Nämä järistykset ovat jo varsin huomattavia, ja ne vaikuttavat alueen ihmisten elämään voimakkaasti. Järistykset saavat asioita tippumaan hyllyiltä, ja voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja huonosti rakennetuille rakennuksille. Kun ajatellaan, missä näitä järistyksiä esiintyy, voidaan todeta, että alueilla on slummityyppistä asutusta, jolle järistykset voivat siis aiheuttaa merkittävää vahinkoa.

Esimerkiksi vuonna 2011 sattunut Lorcan maanjäristys Espanjassa, oli voimakkudeltaan 5,1, johti yhdeksän ihmisen kuolemaan ja useiden vanhojen rakennusten sortumiseen. (Daily Mail)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Hundimiento_de_la_iglesia_de_Santiago_tras_el_terremoto_de_Lorca.jpg
Kuva 4. Lorcan maanjäristyksen aiheuttamia vaurioita vanhoissa rakennuksissa. (Wikipedia)

 

Kuva 2. 1.1.2015-20.2.2015 voimakkuudeltaan yli 6 oleet maanjäristykset
Kuva 5 1.1.2015-20.2.2015 sattuneet voimakkuudeltaan yli 6 olleet maanjäristykset

Kuten kartasta havaitaan, eivät magnitudiltaan yli kuuden olevat järistykset, ole jokapäiväisiä missäänpäin maailmaa. Järistyksiä on tänä vuonna tapahtunut pääasiassa läntisessä Eteleä-Amerikasssa, sekä Itä-Aasian saaristossa. Niitä on kuitenkin ehtinyt tapahtua tänäkin vuonna, jo 11kpl. Tämä on kuitenkin huomattava määrä, sillä näinkin voimakkaat järistykset ovat vaikutuksiltaan tuhoisia. Huonosti rakennetut sortuvat, ja maanjäristyksiä kestämäänkin suunnitellut rakennukset vaurioituvat. Voi johtaa kaupunkimaisella alueella tuhansiin kuolonuhreihin. Esimerkiksi Haitin vuoden 2010 maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7.0 ja arviot kuolonuhreista vaihtelevat 100 000 – 160 000 välillä. (Wikipedia, Haiti earthquake)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/EscombrosBelAir5_Edit1.jpg
Kuva 6. Haitin vuoden 2010 tuhoja. (Wikipedia)

 

Tänä vuonna, ei ole ainakaan vielä sattunut voimakkuudeltaan yli 8 olevia maanjäristyksiä, joten tein kartan, jossa esitetään kaikki 1900 luvulla tapahtuneet voimakkuudeltaan yli 8 olleet maanjäristykset.

1900-luvulla sattuneet, voimakkuudeltaan yli 8 olleet maanjäristykset
Kuva 7. 1900-luvulla sattuneet, voimakkuudeltaan yli 8 olleet maanjäristykset

Kartasta havaitaan, että järistyksiä on tapahtunut keskimäärin joka toinen vuosi. (49kpl) Vaikutuksiltaan yli näin voimakkaat maanjäristykset ovat erittäin tuhoisia. Useimmat rakennukset sortuvat ja tuho ulottuu laajoille alueille.

Kuva 8. Alaskan vuoden 1964 vaikutuksia. (Wikipedia)

 

Karttoja tarkastelemalla voidaan siis havaita, maanjäristysten olevan varsin merkittävä osa ihmisten elämää tälläkin hetkellä, useissa paikoissa maapallolla. Kartoista myös näkyy, että Tulivuoret ja maanjäristykset esiintyvät usein samoilla alueilla. Opetuksen näkökulmasta kartoista puuttuu kuitenkin oleellinen molempien hasardien esiintymistä selittävä tekijä, eli litosfäärilaattojen rajat. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä vain huono asia, sillä erityisesti kartasta, jossa kuvataan voimakkuudeltaan 2-4 olevia järistyksiä, näkyy hyvin kuinka sekä järistykset, että aktiiviset tulivuoret sijoittuvat linjamaisiin muodostelmiin. Tämä puolestaan voisi tarjota opetettaville mahdollisuuden oivalta yhteys ilmiöiden välillä itse.

Kuva 9. Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat (Wikipeidia)
Kuva 9. Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat (Wikipeidia)

Yllä olevasta kartasta nähdään litosfäärilaattojen sijainti, ja liikesuunta suhteessa toisiinsa. Vertaamalla karttaa maanjäristyskarttoihin havaitaan, että laattojen välisen sauman tyypillä, on selkeä vaikutus maanjäristyksen voimakkuuteen. Tosin tarkastelemamme maanjäristysaineisto, on kerätty niin lyhyeltä ajalta, että varmoja johtopäätöksiä ei pelkästään tämän aineiston perustella voitaisi tehdä.

Tarkasteltaessa voimakkuudeltaan 2-4 olevia järistyksiä totesimme niiden sijoittuneen pääasiassa Länsi-Yhdysvaltoihin, missä Tyynenmeren- ja Pohjois-Amerikan laatat hankaavat toisiaan vasten sivusuunnassa. Kun taas tarkastellaan alueita, joilla on esiintynyt voimakkaampia järistyksiä, havaitaan niitä olevan enemmän alueilla, joilla laatat liikkuvat toisiaan kohti. Esimerkkeinä Nazca-laatan ja Etelä-Amerikan laatan törmäyskohta, sekä Tyynenmeren laatan törmäys sen länsipuolella olevien laattojen kanssa. Kohdissa, joissa laatat erkanevat toisistaan havaitaan myös voimakkaampia maanjäristyksiä, mutta ei yhtä suuria lukumääriä. Tätä voi toisaalta selittää erkanemiskohtien sijainti valtamerten keskiselänteillä, mikä voi tehdä pienempien järistysten havainnoinnin haasteelliseksi.

Julia Keronen oli myös laatinut blogiansa varten kartan, josta näkyy viimeisen viiden vuoden aikana sattuneet voimakkuudeltaan yli 6:den järistykset. Kartasta saa samansuuntaisen kuvan laattojen liikesuunnan vaikutuksesta maanjäristyksiin. Eniten voimakkaita järistyksiä näyttäisi tapahtuneen yhteentörmäysalueilla, mutta niitä tapahtuu myös hankaus, ja loittonemisvyöhykkeillä.

LÄHTEET:

Wikipedia Richter magnitude scale

http://en.wikipedia.org/wiki/Richter_magnitude_scale

Wikipedia 2010 Haitie earthquake, luettu 26.2.2015

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

Daily Mail,  “Spanish earthquake which killed nine and injured hundreds ‘was triggered by extraction of groundwater'” 21.10.2012, luettu 26.2.2015

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2220892/Spanish-earthquake-killed-injured-hundreds-triggered-extraction-groundwater.html

Julia Kerolainen, “Kuudes kurssikerta: Pisteaineistoa ja hasardeja”, Julian PAK-blogi 25.2.2015, luettu 26.2.2015

https://blogs.helsinki.fi/juliaker/

Leila Soinio, “Kurssikerta – Geepeeässää ja luonnonhasrdeja”, 3.3.2015, luettu 5.3.2015

https://blogs.helsinki.fi/lsoinio/2015/03/03/kurssikerta-6-geepeeassaa-ja-luonnonhasardeja/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *