New Fellows in Teachers’ Academy: Olli Ruth and Jokke Häsä

[EN] Since the beginning of 2019, the Faculty of Science has two newly appointed fellows in the Teachers’ Academy of the University of Helsinki: university lecturer Olli Ruth and postdoctoral researcher Jokke Häsä.

The Teachers’ Academy is a network of distinguished university teachers, the only of its kind in Finland. Appointment to the Teachers’ Academy signifies special recognition for teaching merits and scholarship in the field of teaching.

Below, Olli and Jokke introduce themselves.

[FI] Helsingin yliopiston Opettajien akatemiaan on vuoden 2019 alusta nimitetty kaksi uutta jäsentä Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta: yliopistonlehtori Olli Ruth ja opetuksen tohtoritutkija Jokke Häsä

Opettajien akatemia on maassamme ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. 

Olli ja Jokke kertovat alla itsestään.

Olli Ruth

[EN] I’m employed as university lecturer in geography at the Department of Geosciences and Geography. I teach in the  BSc programme in Geography and the MSc programme in Geography.

As a physical geographer, I love field teaching, which I’ve developed and tauhgt in field courses in many areas of geography. I’m especially interested in how modern teaching philosopihies and methods can be implemented successfully in online environments. I’ve been actively involved in the development of teaching at different levels in academia and the school system.

I’m acting as chair and assessor for the geography section of the matriculation-exam committee, and I’ve written some school books on geography. In my research, I’ve specialised in urban waterways, especially the processes of urban hydrology, as well as questions of temporal and regional water quality. In addition to urban hydrology, I’ve studied other environmental issues in urban areas.

[FI] Toimin yliopistonlehtorina geotieteiden ja maantieteen osastolla ja toimin maantieteen  kandidaatin ja maantieteen maisteriohjelmissa.

Luonnonmaantieteilijänä rakastan kenttäopetusta, jota olen kehittänyt ja opetan useilla maantieteen alan kenttäkursseilla. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, kuinka moderneja opetusfilosofioita- ja menetelmiä saadaan onnistuneesti toteutettua verkkoympäristössä. Olen ollut aktiivisesti mukana opetuksen kehittämistyössä eri tasoilla yliopistossa ja koulumaailmassa.

Toimin ylioppilastutkintolautakunnassa maantieteen jaoksen puheenjohtajana sekä sensorina ja olen kirjoittanut maantieteen alan oppikirjoja. Tutkimuksessani olen erikoistunut kaupunkialueiden vesistöihin, erityisesti kaupunkihydrologian prosesseihin sekä ajallisiin ja alueellisiin veden laadun kysymyksiin. Kaupunkihydrologian lisäksi olen tutkinut myös muita kaupunkialueiden ympäristökysymyksiä. 

Jokke Häsä

[EN] I’m working as an instructor and as a postdoctoral researcher of mathematics education at the Department of Mathematics and Statistics. I teach in the BSc programme in Mathematical SciencesBSc programme for Teachers in Mathematics, Physics and Chemistry and in the MSc programme in Mathematics and Statistics. My background is in mathematics.

My teaching takes students’ wellbeing as a starting point, which I pursue by flexible course structures and by supporting a steady working pace. I develop my teaching in close interaction with other instructors at our university, as well as national and international networks. I also encourage students to participate in planning and implementing the teaching.

In my research in the Mathematics education research group, I’m currently focusing on how assessment affects students’ studying and learning. I’m co-coordinating the DISA project, in which we develop a new model for self-assessment.

[FI] Toimin opettajana ja opetuksen tutkijatohtorina matematiikan ja tilastotieteen osastolla. Toimin matemaattisten tieteiden kandiohjelmassamatematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa sekä matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmassa. Taustaltani olen matemaatikko.

Opetukseni lähtee liikkeelle opiskelijoiden hyvinvoinnista, jota tavoittelen joustavilla suoritustavoilla ja tasaista työskentelyä tukemalla. Kehitän opetusta läheisessä vuorovaikutuksessa toisten opettajien kanssa omassa
yliopistossamme sekä myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Osallistan myös opiskelijat mukaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkimuksessani Matematiikan opetuksen tutkimusryhmässä keskityn tällä hetkellä arvioinnin rooliin opiskelun ja oppimisen ohjaajana. Olen mukana vetämässä DISA-projektia, jossa kehitetään uudenlaista itsearviointimallia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *