Ryhmä 7: Via Doctorosa – Tutkimuksen tie

Se on ohi nyt! Kurssi on opettanut meille paljon tutkimuksen tekemisestä ja koimme, että arvostus tutkijoiden työtä kohtaan on noussut valtavasti. On hienoa, että tutkijat jaksavat olla niinkin kiinnostuneita tietystä aiheesta, että he jaksavat suuren työmäärän, vaikka aina on mahdollisuus, että tutkimus voidaan hylätä. Mietimme ajoittain, pystymmekö itse samankaltaiseen motivaatioon tulevaisuudessa esimerkiksi kandia tehdessä. Nimikkotutkijastamme Huotilaisesta näkyi vahva asiantuntijuus ja itsevarmuus muun muassa siinä, että hän osasi myös myöntää mitä tiesi, ja mitä ei. Siihen haluaisimme todellakin pyrkiä.

Kurssin aikana painotettiin monta kertaa, että tutkimusta on lähestyttävä kriittisesti. Meille nousikin monta kertaa esille kysymys siitä, miten voisimme tarttua tutkimusta käsitellessä esiintyneisiin ongelmiin. Useasti ongelmien ilmentyessä löysimmekin vastauksen jostakin muualta tutkimuksestamme, joten ongelma selvisi nopeasti. Tutkijatentin jälkeen kuitenkin ymmärsimme, että kirjallisuuskatsaus oli niin hyvin koottu, että oli todella vaikeaa löytää kritisoitavia asioita. Kuitenkin kysymys voi olla siitä, että sellaisia tutkimuksia ei ole, joissa hypoteesi on negatiivinen. Vaikka oli tietenkin hyvä juttu, että tutkimuksemme oli todella laadukas, jäimme kuitenkin kaipaamaan kritisoinnin harjoittelua.

Kurssi osoittautui antoisammaksi, kuin alussa luulimme. Syventyessämme kirjallisuuskatsaukseen myös henkilökohtainen kiinnostuksemme aihetta kohtaan kasvoi, ja saimme siitä paljon eväitä tulevaisuutta varten ja tutkimuksia tehdessä tulevilla kursseilla. Opimme paljon ryhmätyöskentelystä ja nautimme siitä myös erittäin paljon. Ryhmämme toimi erittäin hyvin yhdessä, pääsimme vapaasti tuomaan omia ajatuksia esille ja tiivistämään niitä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi opimme myös tekemään kompromisseja, kun mielipiteet olivat erilaisia. Yllätyimme kovin, että työt oli helppo jakaa tasan, vaikka ryhmä oli iso. Olimme kaikki joustavia, kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä työnjakoa kohtaan, eikä haitannut, vaikka joku ei joskus päässytkään tapaamiseen tai joku teki enemmän työtä. Joskus juttumme hyppäsivät vähän aiheen ohi vapaamuotoisen keskustelun yltyessä, mutta silloinkin hienosti reflektoiden tunnistimme tilanteen ja osasimme palata takaisin raiteille.

Tutkijatentti oli koko kurssin aikana horisontissa odottava ‘’viimeinen vastus’’, johon ei vielä kurssin alkaessa osannut suhtautua kuin lievästi pelonsekaisella kiinnostuksella. Mitä enemmän kuitenkin saimme tietoa tilaisuudesta, pelko rupesi vaihtumaan hiljalleen innostukseen – haihtumatta kuitenkaan kokonaan. 

Kurssin aikana opitut ryhmätyötaidot kulminoituivat tenttiin valmistautuessa: tasaisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä saimme aikaan perusteellisen suunnitelman ja kattavasti kurssin aiheita käsittelevät kysymykset. Ryhdyimme yhdessä pohtimaan kaikesta kurssin aikana käymästämme materiaalista (alkuperäinen tutkimus, Huotilaisen haastattelu, omat muistiinpanomme yms.) oleellisimmat pointit, joista lähdimme muodostamaan suunnitelmaa tenttiin. Päätimme jakaa jokaiselle ryhmän jäsenelle oman kysymyksen josta kukin etsi kaiken saatavilla olevan tiedon, jolloin työmäärä jakaantui mahdollisimman tasaisesti ja saimme tietynlaisen ‘’asiantuntijuuden’’ jokaisesta meitä askarruttaneesta kysymyksestä. 

Näistä lähtökohdista lähdimme tenttiin. Koemme että suoriuduimme tilanteesta hyvin, mutta saimme myös muutaman tärkeän opetuksen tulevaisuutta varten. Tentti alkoi suunnitelman mukaisesti, ja jopa paremmin kuin olisi voinut odottaa. Tunnelma oli jännittynyt mutta positiivinen ja kun käsky kävi aloittaa tentti, niin lähdimme suoraan asiaan. Puheenjohtajana toiminut Noora avasi tilanteen osaavasti, ja jakoi ryhmälle puheenvuorot sitä mukaa kun edelliseen kysymykseen oli vastattu kattavasti. Saimme kysyttyä juuri kaikki pää kysymyksemme aikataulun puitteissa, ja vielä muutama kysymys jäi reserviin. Vaikka suunnitelmallinen etenemis tapamme mahdollisti sen, että saimme kaikkiin kysymyksiimme kattavat vastaukset, tenttitilaisuudesta jäi puuttumaan tietynlainen ‘’keskustelullisuus’’ jota havaitsimme toimiessamme jälkeenpäin toisen ryhmän varjoryhmänä – muutama keskustelun aikana herännyt kiinnostava keskustelun aloitus jäi myöskin sivuun (esim., miten musiikin integroiminen yliopistotason kursseihin voisi vaikuttaa opiskeluun?). Toisaalta, sekä käsittelemämme tutkimuksen perusteellisuus ja Huotilaisen erittäin kattavat vastaukset tekivät meidän tentistämme hyvin erityislaatuisen.

 

(c) Joona #tagyourself #minnathebest

Yksi keskeinen osa varjoryhmämme palautteesta oli se, että olisimme voineet olla yleisesti ottaen kriittisempiä tutkimusta kohtaan tenttikysymyksissämme. Tätäkin olimme pohtineet itse ennen tenttiä (ja koko kurssin aikana), mutta joka kerta kun keksimme mielestämme kritisoitavan pointin tai aukon tutkimuksessa, tutkimuksesta löytyi jokin vastaus joka kumosi kaikki argumenttimme. Suurin osa varjoryhmämme kriittisestä palautteesta tarttui kuitenkin juuri dialogin puutteeseen, mutta hekin huomioivat tutkimuksemme erityislaatuisuuden ja haastavuuden.

              Yksi Huotilaisen vastauksista nousseista oli kuitenkin sellainen, josta päädyimme keskustelemaan omatoimisesti tentin jälkeen, koska aihe oli meille läheinen ja kiinnostava, sekä myöskin ajankohtainen. Huomasimme, että kirjallisuuskatsauksen aiheesta on ollut paljon keskustelua medioissa viime päivinä (Opettaja 8.11.19, HS 13.11). Henna Suomen väitös (”Pätevä musiikin opettamiseen? Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto 2019) osoittaa, ettemme mahdollisesti saa tarvittavan paljon musiikinopetusta hyödyntääksemme musiikkia monipuolisesti opetuksessa. Meille jäi avoimeksi, voisiko kirjallisuuskatsauksen tuomia hyötyjä käyttää myös yliopisto-opiskelussa. Voisimmeko oppia yhdessä esimerkiksi matematiikan didaktiikkaa musiikin keinoin jo nyt, vai jääkö kaikki soveltaminen sitten työ-elämään ja harjoitteluun? Jos todella haluamme opettaa tulevaisuudessa matematiikan tunnilla murtolukuja musiikin keinoin, on se meidän omasta harrastuneisuudesta ja perehtyneisyydestä riippuvainen. 

Ennen kurssia tai pikemminkin ennen Huotilaisen tutkimukseen perehtymistä, meillä oli kaikilla erilaisia joskin samansuuntaisia käsityksiä musiikin positiivisesta vaikutuksesta. Näitä käsityksiä olimme saaneet kuka vanhempiensa toitotuksesta Mozartin musiikin valtavasta vaikutuksesta aivoihin ja kuka mediasta lukemistaan poiminnoista erilaisista musiikin positiivisista vaikutuksista. Tätä median kautta saatua lähes pelkästään positiivista kuvaa puolsi myös Huotilaisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusten tulokset. Meitä jäi kuitenkin hiertämään keskusteluissa tämä lähes kritiikitön suhtautuminen musiikin positiivisiin vaikutuksiin ja siksi tutkijatentissä otimmekin asian esille Huotilaisen kanssa. Kuten blogissa aiemmin mainittiinkin Huotilainen kertoi ilmiön liittyvän niin kutsuttuun julkaisubiakseen. Tämä yltiöpositiivisuus julkaistuissa tutkimustuloksissa johtuu ainakin osittain siitä, että tutkimuksia on valtavan vaikea saada julkaistuksi, mikäli tulokset eivät vastaa tutkimuksen hypoteeseja kun tutkimukset ovat pääsääntöisesti etsineet musiikin positiivisia vaikutuksia. Näin julkaistut tutkimukset ovat hyvin keskittyneesti tätä yltiöpositiivista käsitystä tukevia. Tämä keskustelu julkaistun tiedon yksipuolisuudesta ja mahdollisesta virheellisyydestä sai ryhmämme pohtimaan kriittisen ajattelun tärkeyttä erityisesti itselle tärkeiden ja läheisten asioiden äärellä.

Kun puhutaan oppimisesta käsitteenä, tulisi se ennen kaikkea määritellä tutkimuksen perusteella. Tässä syntyy vain se ongelmana, että tekstissä ei ole yksiselitteisesti määritelty mitä se on. Huotilainen ynnä muut puhuvat oppimisesta yläkäsitteenä, jonka alla piilee useita eri ilmiöitä, kuten kielelliset, kognitiiviset ja motoriset taidot, sekä tarkkaavaisuus. Musiikin avulla hienomotorisia taitoja kehittyy ihan soittimen käsittelyn myötä ja kielellisten taitojen oppimisen yhteyttä musiikin harrastamiseen on perusteltu myös sillä, että nämä asiat aktivoivat samoja aivoalueita. Tästä esimerkkinä katkelma YLE:n artikkelista: “Musiikki ja kieli toimivat samoilla alueilla aivolohkossa. Dysfaattisten lasten kanssa tehdyissä tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että musiikkileikit auttavat oikeinkirjoitusta, äänteiden erottelua ja rytmitajua.” 

 Oppimista ei siis ole käsitetty numeroarviointina tai jonkin tietyn oppiaineen oppimisena, vaan suurempana käsitteenä, joka pitää sisällään monia eri osa-alueita. Huotilaisen tutkimuksessa saatiin tutkimustuloksissa kehittymistä tarkkaavaisuuden parantumisessa ja tutkijatentissäkin Huotilainen korosti erityisesti tarkkaavaisuuden merkittävyyttä ja keskeisyyttä. Kuten Huotilainen ilmaisi: tarkkaavaisuuden myötä kaikki tekeminen tehostuu.

Vaikka kurssin aiheena oli tutkiva työtapa ja tieteellinen tutkimus, opimme vähintään yhtä paljon myös ryhmäytymisestä, ryhmän dynamiikasta ja vuorovaikutuksesta. Ryhmässä opimme toisten kuuntelua, mielipiteiden huomioimista ja yhteisen tavoitteen saavuttamista. Ryhmämme oli tehokas toimissaan hyvän yhteishengen ansiosta, mikä vaikutti jokaisen omatoimiseen panokseen eri tehtävissä, olipa se sitten blogin kirjoitusta, posteriesityksen tekoa, haastattelun suunnittelua, tutkijan kanssa kommunikointia tai tutkimuksen analysointia. Koimme myöskin, että ryhmämme toimivuuden reseptin salaisena ainesosana oli huumori, sillä pystyimme pitämään hauskaa työn ohella, joka teki työskentelystä ryhmän kanssa erittäin mieluisaa.

Tutkijatentti oli kurssin huipentuma, ja tämä oli ainutlaatuinen kokemus itse kullekin. Kurssin käyminen tuntuikin siltä kuin tiedemaailman sisäpiirin esirippua olisi raotettu ensimmäistä kertaa ja pääsimme henkilökohtaisesti näkemään millaisia ihmisiä ja prosesseja todella on lukemiemme ja arkielämän tietokäsityksiämme muovanneiden artikkelien takana.

Opimme oman tutkimuksemme ja ryhmätyöskentelyn lisäksi myös paljon muilta ryhmiltä. Koemme, että oli varsin inspiroivaa nähdä ja lukea muiden tuotoksia omista tutkimuksistaan, sillä sen avulla pystyimme hyvin myös arvioimaan meidän toimintaamme. 

Tärkeimpänä oppina myöskin oli se, että tutkijoiden sähköpostit todellakin ovat erittäin tukossa ja tästä lähtien tiedämme, että meidän kannattaa suoraan viedä lappu toimistolle.

PS. Me käytämme tästä lähin aina musiikkia kaikessa opetuksessa, ottakaa mallia jos haluatte menestyä 😉

Arttu Brax, Noora Suomalainen, Mika Kuokkanen, Sini Kangas, Aleksi Suomilammi, Tiia Tukiainen, Elias Sarkkinen, Henna Suuronen, Matias Junttila, Joona Vuorinen

 

YLE-artikkeli: (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/19/musiikki-ottaa-aivoonvoiko-musiikki-auttaa-keskittymaan)
bonusvideo, jos aihe jäi kutkuttamaan (TedEd Aivot ja soittamisen edut): https://www.ted.com/talks/anita_collins_how_playing_an_instrument_benefits_your_brain?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Ryhmä 7: Lastenlauluja ja Juhla Mokkaa – Musiikilliset interventiot ja oppimisen taidot 

Viime kerralla jäimme pohtimaan muun muassa sitä, mitä menetelmää tutkimuksessamme käytetään (spoilerivaroitus: neurotieteellinen) ja mihin se oikeastaan keskittyy. Enää ei tarvitse arvailla, mistä on kyse: nyt on nimittäin selvinnyt, että tutkimuksemme on oikeastaan jopa yli 20 tutkimusta yhdessä paketissa, jonka aiheena on musiikin vaikutus oppimiseen. Se on kirjallisuuskatsaus, jossa nimikkotutkijamme Minna Huotilainen käsittelee aihetta sekä oman tutkimuksensa että muiden tutkijoiden tekemien tutkimusten kautta. Näiden tutkimusten kokonaisuuden tarkoitus on selvittää, voiko musiikilla olla merkitystä oppimiseen ja oppimisen taitoihin, esimerkiksi analyyttiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja sosiaalisiin taitoihin. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka aktiivisesti harrastavat musiikkia, eli soittavat säännöllisesti esimerkiksi musiikkiopistossa, oppivat paremmin kuin musiikkia harrastamattomat lapset. Tämä voi johtua myös siitä, että lapset, jotka päätyvät musiikin pariin, tulevat alunperinkin erilaisesta perhe- ja sosioekonomisesta taustasta kuin toinen ryhmä. (Hyde et al., 2009; Putkinen et al., 2014). Harrastuneisuuden lisäksi tärkeä tutkimuksissa esiin nouseva käsite on musiikki-interventio. Se tarkoittaa tässä kontekstissa oppitunteihin sisällytettyä musiikillista toimintaa, ja sen on todettu parantavan myös oppimista ja erityisesti verbaalisia taitoja (Moreno et al., (2011). Viimeisenä huomiona: myös vapaa-ajan ns. epävirallinen musiikin harrastaminen, eli sellainen, joka ei esimerkiksi tähtää jonkin instrumentin harjoitteluun, vaikuttaa oppimiseen. Vapaamuotoinen ja spontaani laulu, musiikin kuuntelu, tanssiminen ja muu musiikkiin liittyvä toiminta, jota ei ole ohjeistettu, parantaa erityisesti keskittymiskykyä (Putkinen et al., 2013). Lisäksi se parantaa muun muassa sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä ja itsesäätelytaitoja.

 

Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia, millaisia olimme odottaneetkin, mutta uusia ahaa-hetkiä syntyi lukiessa erityisesti tutkimusmenetelmien kiinnostavuuden osalta. Musiikin vaikutuksesta oppimiseen on puhuttu mediassa laajasti, joten se ei ole mikään uusi aihe tutkimukselle. Myös Huotilaisen kirjallisuuskatsauksesta huomasimme, että aihetta oli tutkittu jo hyvin monia kertoja ja eri näkökulmista, eli emme ole ainoita, jotka ovat tahtoneet selvittää tämän mysteerin. Oli jotenkin todella ihana lukea ja nähdä, että aihetta on tahdottu tarkastella todella monesta eri näkökulmasta, eri ikäluokkien kautta sekä usein puhtaan mielenkiinnon ja ihmettelyn kautta. Oma tutkijammekin oli lähtenyt tutkimaan aihetta juuri oman henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta.

Kirjallisuuskatsauksen eri tutkimuksissa musiikin vaikutusta oppimiseen oli tutkittu esimerkiksi sekä neurologisilla (EEG) että kvantitatiivisilla menetelmillä (kyselyt, toiminnan seuraaminen). Jäimme miettimään sitä, ovatko nämä parhaita tapoja tutkia aihetta ja olisiko jokin toinen tapa ollut mahdollisesti parempi? Nämä menetelmät yhdistettyinä toisiinsa antavat sinänsä jo hyvin kattavia ja luotettavia tuloksia, mutta menetelmien kriittinen arviointi on silti tärkeää. Huotilainen käykin näitä tutkimustuloksiin mahdollisesti vaikuttavia muita tekijöitä läpi tutkimuksessaan. Esimerkkinä kyselyihin voidaan vastata hyvin eri tavoilla riippuen ihmisestä ja lasten  oppimista voi edistää muutkin asiat kuin musiikki. 

Artikkelin lisäksi saimme myös vihdoin mahdollisuuden haastatella nimikkotutkijaamme Minna Huotilaista, ja hankkimaan häneltä selvennyksiä ja vastauksia pohdintoihin, joita meillä on syntynyt ryhmätyöprosessin aikana. Miksi hän päätyi tutkimaan aihetta? Miten tutkimuksen tulokset olisivat sovellettavissa käytännön kouluarjessa? Kuinka monta kuutiometriä Juhla Mokkaa kului kirjallisuuskatsauksen kasaamisessa? Juhla Mokka -mysteeri jäi selvittämättä – ja kysymättä – mutta muuten saimme hyvin asiallisen ja laajan kattauksen monien vuosien tutkijakokemuksen pönkittämää tietoa niin käsittelemästämme tutkimuksesta, kuin paljon muustakin musiikin ja kasvatustieteen parissa tehdystä tutkimustyöstä.

Halusimme tietää onko tutkimustietoa jota meillä jo on, mahdollista hyödyntää konkreettisesti kouluarjessa tai vaikka uuden OPS:n laatimisessa. Huotilaisen mukaan kattavaa ja pätevää tutkimustietoa on vaikka muille jakaa, mutta sitä ei ole vielä hyödynnetty. Syitä tähän on monia. Päällimmäisenä esiin tuli kuitenkin taito- ja taideaineiden asema koulumaailmassa: monet opettajat ja muut ammattilaiset näkevät musiikin ja muut luovemmat oppiaineet vähemmän arvostettavina kuin esim. luonnontieteet. Lisäksi opetusalalla – ja etenkin uuden OPS:n laadinnassa – vallitsee ‘’väärinkäsitys siitä, että oppiaineet taistelevat toisiaan vastaan’’, tarkoittaen sitä että eri aineiden opettajat kokevat helposti, että mikäli jollekin toiselle aineelle annetaan lisää resursseja ja painoarvoa, se on heidän aineensa opetuksesta pois. Huotilainen kuitenkin esitti mahdollisen ratkaisun tähän ristiriitaan. Esimerkiksi, mikäli musiikkia halutaan lisätä päivittäiseen opetukseen, se voidaan integroida jonkin muun aineen oppitunteihin uhraamatta kummankaan aineen ‘’luokka-aikaa’’. Nykyinen ja tuleva OPS antaakin opettajalle vapaat kädet integroida halutessaan musiikkia opetukseen, mutta myös konkreettisempaa koulutusta asian suhteen toivotaan. Monet tutkijat – Huotilainen mukaan lukien – ovat herättäneet asiasta julkisuudessa keskustelua, jotta musiikin asemaa opetuksessa saataisiin parannettua niin virallisesti kuin yleisestikin ihmisten keskuudessa.

(c) Noora

Tutkimuksessaan Huotilainen mainitsi että tieteelliset julkaisut kallistuvat useimmiten sellaisten tutkimusten julkaisemiseen joissa musiikilla on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimiseen, ja vastavuoroisesti negatiivisia tai neutraaleja tuloksia raportoivat tutkimukset jäävät helposti julkaisematta. Kysyimme tästä Huotilaiselta, ja hänen vastauksensa avarsi ymmärrystämme yleisesti ottaen kaiken tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Negatiivisia tuloksia raportoivan tutkimuksen julkaisussa on se ongelma, että kyseinen tutkimustulos voi olla yksinkertaisesti virheellisesti toteutetun tutkimustavan syytä. Vaikutuksettomuus taas on usein hyvin hankalaa todistaa, ja julkaisevan tahon näkökulmasta tällaiset tutkimukset eivät ole välttämättä tarpeeksi kiinnostavia tai huomiota herättäviä. Huotilaisen tutkimuksessa riski tällaisista tuloksista on minimoitu: kun musiikki-interventioita toteutetaan eri aineiden oppitunneilla ja eri-ikäisille oppilaille, saadaan paljon keskenään vertailukelpoista dataa. Voimme esimerkiksi vertailla kahta oppiainetta keskenään – jos oppiaine A:n kohdalla musiikilla todetaan positiivinen vaikutus oppilaiden omaksumistaitoihin ja oppiaine B:ssä taas vaikutus on neutraali, saadaan paljon pätevämpää näyttöä musiikin vaikutuksesta kuin jos olisimme raportoineet vain sen, että oppiaine B:ssä vaikutusta ei löydetty.

Mutta millaista tutkimusta alalla kaivataan tulevaisuudessa? Minkälaista tutkimusta me voisimme itse tulevaisuudessa tehdä? Huotilaisen mukaan seuraava ‘’suuri tuntematon’’ jota voisimme lähteä tutkimaan on erilaisten musiikillisten opetusmenetelmien konkreettinen toteutus luokkahuoneessa, ja näiden menetelmien ‘’juurruttaminen opettajien työkalupakkiin’’. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi ‘’Musatorni’’ – työasema jonka äärellä oppilaat pääsevät yhdessä soittamaan, säveltämään ja äänittämään, opettaen ryhmätyötaitoja ja kommunikaatiota musiikillisten valmiuksien ohella. 

Tapaamisemme Huotilaisen kanssa oli monella tapaa avartava. Emme pelkästään saaneet lisätietoa interventiotutkimuksesta, vaan saimme myösarvokkaita työtapoja, käytäntöjä ja – mikä tärkeintä – kysymyksiä tulevaisuuden tutkimustyötä varten. Kuka olisikaan voinut uskoa että vuosikymmenien kokemuksella varustetun tutkijan kanssa keskustelu voisi olla hedelmällistä? Emme ainakaan me. 

Arttu Brax, Noora Suomalainen, Mika Kuokkanen, Sini Kangas, Aleksi Suomilammi, Tiia Tukiainen, Elias Sarkkinen, Henna Suuronen, Matias Junttila, Joona Vuorinen

 

Lähteet:

Tervaniemi, M., Tao, S. & Huotilainen M. (2018). Promises of Music in Education?

Huotilainen Minna,  Kasvatustieteiden professori, Helsingin yliopisto. Haastateltu 30.9.2019 Helsingissä

https://pixabay.com/illustrations/galaxy-head-man-eyes-glow-nature-3696060/

https://www.flickr.com/photos/wackyvorlon/8761925883

https://www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/29136094366