Ilmoittaudu

Alla olevan linkin kautta pääset ilmoittautumaan EKT-päivään. Kysymme myös, voiko nimesi julkaista tällä sivuilla. Seuraamalla osallistujien listaa voit vaikka sopia tapaamisen vanhan tutun kanssa tai vaikka varata kurssillesi yhteisen pöydän torstain sitseihin.

Sitovan ilmoittautumisen lomake on julkaistu 5.8.2015 ja jo ilmoittautuneitakin pyydetään ystävällisesti täyttämään lomake uudelleen. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiin viestin, jossa luetellaan valitsemasi kohdat. Ilmoittautumiseen voi tehdä muutoksia sähköpostitse osoitteeseen tiina.kaarlehto@helsinki.fi.

Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62405/lomake.html

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 21.8.

Ilmoittautuneita mm

Lea Hyvönen
Päivi Sorvali
Velimatti Ollilainen
Mari Lehtonen
Tuuli Koivumäki
Bhawani Chamlagain
Göker Gürbüz
Susanna Kariluoto
Päivi Tähtinen
Hannu Salovaara
Ulla Suhonen
Kirsi Mikkonen
Tuula Sontag-Strohm
Abdul Ghafar
Antti Knaapila
Tiina Kaarlehto
Minnamari Edelmann
Noora Mäkelä
Anneli Koskenkorva
Minna Juvonen
Seppo Salminen
Pekka Oivanen
Tiina Jabbie
Satu Räsänen
Sirpa Tuomi-Nurmi
Tiina Lampisjärvi
Emilia Raunio
Susanna Heikkinen
Riitta Varanka
Leila Keinänen
Raili Laine
Iiris Myllymäki
Seppo Heiskanen
Merja Kulonen
Pekka Kulonen
Veera Vornanen
Pirjo Mattila
Suvi Ryynänen
Yrjö Lallukka
Anneli Aalto
Vieno Piironen
Hillevi Latvalahti
Marja Einola
Marita Ruusunen
Eeva Jokela
Liisa Alafossi-Salokangas
Pirkko Mustala-Gröhn
Tuija Ijäs
Riitta Tuominen
Timo Holopainen
Matti Lehtomäki
Päivi Kähkönen
Terhi Koivu-Tikkanen
Yrjö Mälkki
Tuuli Ahde
Jarmo Aavikko
Pirjo Vastamäki
Marjukka Mäkinen
Marika Lyly
Leena Morander
Helena Immonen
Marja-Liisa Korteniemi
Pirkko Hapuoja
Pentti Paloranta
Kirsti Risunen
Leena Pitkänen
Elisa Piesala
Marleena Tanhuanpää
Annukka Pakarinen
Tuija Virtanen
Marina Häggman
Karla Koullias
Kati Katina
Markku Koskela
Sari Ollila
Eeva Lindroth
Lars-Olof Lindroth
Kari Salminen
Marina Heinonen
Tanja Nurmi
Heikki Aisala
Anna-Maija Lampi
Maija Tenkanen
Outi Brinck
Kati Hakala
Liisa Virkki
Lasse Vanhanen
Leena Koskinen
Ulla-Irmeli Broman
Timo Hirvi
Marianne Boström-Kouri
Harry Helén
Helena Pastell
Päivi Ekholm
Mirja Kartio
Frederick Stoddard
Matti Varesmaa
Katriina Luoma
Jaana Keto-Tokoi
Yujie Wang
Mari Penttilä
Kaisa Linderborg
Hely Tuorila
Maija Hurri-Martikainen
Maarit Mäki
Jukka-Pekka Suomela
Tiina Naskali
Vieno Piironen
Raili Leino
Päivi Tuomainen
Teija Valjakka
Riitta Kivikari
Mari Heikkilä
Raija Kivelä
Mirja Kiurusalmi
Niko Markkinen
Jaana Husu-Kallio
Marjo Pulkkinen
Liisa Vahteristo
Sonja Suvanto
Kirsti Tenitz
Pekka Hallikas
Suvi Alakalhunmaa
Baoru Yang
Susanna Heikkinen
Brita-Liisa Joutsen
Bei Wang
Zhen Yang
Arja-Leila Fagerholm
Kaisa Immonen
Hannele Huikuri
Juhani Aakko
Pirjo Huhtakangas
Antti Ahlström
Heikki Manner
Timo Pullinen
Hannele Timonen
Marja-Liisa Uotila
Helena Aaltola
Marita Kaurala
Elina Forstén
Tuovi Mustakangas
Pertti Nuotio
Kristina Krogius
Mari Vasamo
Anne Juppo
Timo Niemi
Jan Henriksson
Veli-Pekka Talvela
Jari Suominen
Pekka Kahila
Ndegwa H. Maina
Mira Holopainen
Hilevi Latvalahti
Anneli Liljeroos
Helen Paavola-Koskinen
Teija Nurmela
Ari Johansson
Heli Nykänen
Aimo Jussila
Pekka Varmanen
Merja Kettunen
Heikki Kallio
Mari Vasamo
Hannu Korkeala
Mari Nevas
Reetta Kivelä

 

 

 

1 thought on “Ilmoittaudu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *