Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

EHYT-osasto vuonna 2018

Osaston tutkijat julkaisivat yhteensä 30 tieteellistä julkaisua. Väitöskirjoja valmistui osastolta neljä ja lisensiaatintutkielmia saatiin päätökseen samoin neljä. Osaston henkilökunta ja samalla tiedekunnan siipikarjaopetus vahvistui ELT Eija Kaukosen aloittaessa siipikarjan terveydenhuollon ja elintarvikehygienian yliopistonlehtorin tehtävässä, joka on jaettu kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston kanssa. Yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen nimitettiin puolestaan eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman johtajaksi vuoden 2018 alusta lukien. Riikka Laukkanen-Ninios suoritti European College of Veterinary Public Health (ECVPH) Diplomate-tutkinnon. Hän on ensimmäinen koulutusohjelman hyväksytysti suorittanut suomalainen eläinlääkäri. Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto hyväksyttiin lisäksi ECVPH:n residenttien koulutuspaikaksi. Koulutuksen johtajana toimii professori Maria Fredriksson-Ahomaa. Osaston opettajat kokoontuivat elokuussa opetuksen strategiaseminaariin, jossa alustajina toimivat Eviran pääjohtaja Matti Aho, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm sekä Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

Tutkimuksen ja opetuksen vaiheita

Professori Johanna Björkrothin ryhmän yhteistyö Århusin yliopiston kanssa johti ensimmäisen metabolomiikkaa soveltavaan julkaisuun.  Tutkijatohtori Elina Jääskeläinen analysoi NMR-menetelmällä tonnikalassa ja lohessa tapahtuvia muutoksia säilyvyysajan funktiona. Tutkimuksella saatiin lisätietoa pilaajabakteereiden aineenvaihdunnasta kalassa sekä bakteerien kasvuun vaikuttavista yhdisteistä.

Professori Maria Fredriksson-Ahomaa ja yliopistonlehtori Riikka Laukkanen-Ninios osallistuivat EU:n COST-toimen hakemukseen aiheena riskiperusteinen lihantarkastus ja integroitu lihan turvallisuuden hallinta (Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance, RIBMINS). Kansainvälinen hanke sai rahoituksen ja alkaa vuonna 2019.

Lihantarkastuksen ja teurastamohygienian oppiaine keräsi vuoden aikana runsaasti taustatietoa ja teki Eviran kanssa tiiviisti yhteistyötä eläinlääketieteen opiskelijoiden tarkastuseläinlääkäriharjoitteluiden kehittämiseksi. Harjoitteluiden pitkäaikaisena ongelmana on harjoitteluun soveltuvien teurastamoiden väheneminen ja opiskelijoiden suuri lukumäärä teurastamoiden määrään nähden. Lihantarkastuksen opintojaksolle kehitettiin opiskelijoiden lainsäädännön opiskelua tukevia lainsäädännön monivalintakysymyksiä.

Yliopistonlehtori Annamari Heikinheimon ryhmä sai päätökseen Suomen Akatemian rahoittaman kärkihankeprojektin liittyen zoonoottisten, mikrobilääkkeille resistenttien bakteereiden esiintymiseen tuotantoeläimillä. Tutkimusryhmä viesti aiheesta runsaasti erilaisten televisio- ja radioesiintymisten kautta ja avasi uudet, tutkimusta esittelevät nettisivunsa (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/zoonotic-antimicrobial-resistance). Ryhmän monitieteisestä yhteistyöstä on esimerkkinä lääkäri-eläinlääkäri-yhteistyönä tehty julkaisu maan vanhimmassa lääketieteen alan julkaisussa, Finska Läkassällskapetin handlingarissa sekä yliopistonlehtori Annamari Heikinheimon toimiminen yhtenä perustajajäsenenä Helsingin yliopiston HiLIFE:n rahoittamassa, mikrobilääkeresistenssin torjuntaan liittyvässä ”Grand Challenge”-hankkeessa vuosina 2018-2021.

Yliopistonlehtori Rauni Kivistön eläinlääketieteellisen ympäristöhygienian tutkimusryhmässä valmistui naakkojen, fasaanien ja sinisorsien kantamien Campylobacter jejuni kantojen kokogenomitutkimus, jossa todettiin lähinnä riistalintujen olevan merkityksellisiä varastoja ihmisilläkin esiintyviä genotyyppejä ajatellen. Meneillään oleva tutkimus selvittää kampylobakteerien ja kryptosporidien esiintymistä luonnonvaraisilla jyrsijöillä ja piennisäkkäillä. Rauni Kivistö toimi ympäristöterveyden opetuksen vastuuopettajana apulaisprofessori Mirko Rossin siirtyessä lokakuussa yhdeksän kuukauden ajaksi EFSAan asiantuntijatehtäviin. Mirkon sijaisena ympäristöterveyden oppiaineessa toimi tohtorikoulutettava Marie Verkola. Opetuksen digiloikan hengessä Rauni Kivistö mahdollisti ympäristöterveyden oppiaineen vastaavana ensi kertaa opiskelijoille osallistuminen opetukseen (seminaarit ja luennot) etäyhteyden välityksellä. Tämä saavutti suuren suosion ja sai paljon kiitosta opiskelijoilta.

Emeritusprofessori Hannu Korkealan ja yliopistonlehtori Riikka Keto-Timosen tutkimusryhmä tutki psykrotrofisten elintarvikevälitteisten patogeenien epidemiologiaa ja stressivastetta. Tutkimusryhmä selvitti mm. Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 –kannan transkriptomiprofiilin kylmässä ja optimikasvulämpötilassa, mikä toi uutta tietoa bakteerin kylmänsiedossa tärkeistä geeneistä. Kiinalainen Xiaojie Jiang toimi ryhmässä väitöskirjatutkijana Kiinan valtion stipendillä. Hannu Korkeala toimi Berliinissä pidetyn FoodMicro 2018 –kongressin tieteellisen komitean jäsenenä. Riikka Keto-Timonen osallistui Zürichissä kolmipäiväiseen työpajaan, jonka tavoitteena oli kartoittaa eurooppalaisten eläinlääketieteellisten tiedekuntien opiskelijavalintamenettelyitä sekä jakaa hyviä käytänteitä.

Professori Miia Lindströmin ryhmässä MSc Gerald Mascher väitteli Clostridium botulinumin neurotoksiinituotannon ja stressivasteen säätelystä. Hannu Korkeala toimi väitöskirjan toisena ohjaajana. Vastaväittäjänä toimi tohtori John Austin Health Canadasta. Väitöskirjassa löydettiin muun muassa ensimmäinen Suomen vesistöissä ja kaloissa yleisesti esiintyvän C. botulinum E-tyypin toksiinituotantoa säätelevä tekijä.

MSc Gerald Mascher väitteli C. botulinumin neurotoksiinituotannon ja stressivasteen säätelystä. Kustoksena professori Miia Lindström ja vastaväittäjänä professori John W. Austin.

Lindströmin tutkimusryhmän kymmenestä jäsenestä yhdeksän kamppailee botulinumneurotoksiinituotannon parissa erilaisissa EU-rahoitteisissa tai kansallisesti rahoitetuissa projekteissa, ja yksi keskittyy selvittämään Listeria monocytogeneksen genomiepidemiologiaa uudessa, vuonna 2018 käynnistyneessä Makeran rahoittamassa hankkeessa. Ryhmänjohtajalla tuli täyteen 20 vuotta valmiina eläinlääkärinä ja C. botulinum –tutkijana.

Professori Miia Lindströmin tutkimusryhmän yhteispotretti.

 

Yliopistonlehtori Janne Lundénin elintarvikevalvonnan tutkimusryhmä jatkoi Makera-hankkeessa yhteistyötään Luken ja Mmtdk:n kanssa selvittäessään Oiva-järjestelmän vaikutuksia kuluttajien ravintolassa asiointiin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmän kehittämisessä yhä vaikuttavammaksi. Lisäksi ryhmä julkaisi Scientific Report -lehdessä tuloksia viranomaisvalvonnan tärkeydestä kala-alan laitosten listeriatorjunnassa. Ryhmässä aloitti tohtorikoulutettava ELL Jasmin Joenperä elintarvikepetoksen torjuntaa käsittelevässä tutkimuksessa. Janne Lundén toimi Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelman varajohtajana.

Yliopistonlehtori Leena Maunulan vetämässä virusryhmässä ELL Maija Summan tutkimukset osoittivat pikkujyrsijöiden ja lintujen olevan potentiaalisia norovirusten välittäjiä kaatopaikkojen lähistöllä. ELL Linda Loikkanen aloitti väitöskirjatyön MMM:n rahoittamassa hankkeessa ”Virusten esiintyvyys ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa”, jota tehdään yhteistyössä Ruokaviraston kanssa. Leena Maunulan järjestämälle pohjoismaiselle NOVA-kurssille ”Molecular methods for detection of food- and waterborne pathogens”, osallistui 16 opiskelijaa kuudesta eri maasta.

Yliopistonlehtori Mari Nevaksen tutkimusryhmästä väitteli tohtorikoulutettava Karoliina Kettunen otsikolla käsitellen paikallisen elintarvikevalvonnan käyttämien pakkokeinojen riskiperusteisuutta, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta. Työn toisena ohjaajana toimi Janne Lundén. Karoliina Kettuselle myönnettiin Elintarviketieteiden seuran stipendi parhaasta väitöskirjatyöstä.

Professori Raimo Pohjanvirran tutkimusryhmästä väitteli v. 2018 FM Selma Mahiout, jonka väitöskirjassa osoitettiin kaikkien tutkittujen AH-reseptoriagonistien aiheuttavan rotille spesifisti aiemmin TCDD:llä kuvaamamme käyttäytymismuutoksen, uuden ruoan karttamisreaktion. Työssä myös analysoitiin laajasti in vivo ja in vitro kahden uuden selektiivisen AHR-modulaattorin toksisuutta ja todettiin se selvästi TCDD:tä vähäisemmäksi, vaikka ko. aineet olivatkin TCDD:n kanssa yhtä potentteja vierasaineita metaboloivien entsyymien indusoijia in vitro.

Pohjanvirta osallistui kutsuttuna asiantuntijana EFSA:n työryhmään, joka arvioi ravinnon ja rehujen dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden terveydellistä riskiä ihmisille ja kotieläimille. Tämä kaikkiaan yli 3 vuotta kestänyt urakka saatiin päätökseen marraskuussa, ja siinä todettiin dioksiinien saannin ihmisillä ylittävän koko EU:n alueella kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa saantikvartaaleissa uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvan siedettävän viikkosaantitason. Tutkimusryhmässä työskentelivät vierailevina tutkijoina Dr. Atefeh Nasri Iranista vuoden verran huhtikuuhun 2018 ja professori Can Yalcin Turkista syyskuun ajan.

European Food Safety Authorityn dioksiinityöryhmän illallisella. Professori Raimo Pohjanvirta edessä vasemmalla.

 

Apulaisprofessori Mirko Rossin johtama Innuendo-projekti saatiin päätökseen. Hankkeessa työstettiin kansainvälisen tason viranomaistyökaluksi tarkoitettu, kokogenomisekvensoinnin käyttöön perustuva alusta elintarvikevälitteisten zoonoosien seurantatyöhön sekä epidemiologiseen selvitykseen. Projekti oli EFSAn rahoittama ja sai valmistuttuaan rahoittajalta runsaasti kiittävää palautetta. Mirko Rossin tutkimusryhmästä väitteli tohtorikoulutettava Alejandra Culebro Escandón y Pérez. Alejandran väitöskirjatyö liittyy Campylobacter colin lipo-oligosakkaridien biosynteesimekanismeihin.

Yliopistonlehtori Elina Säde vietti toukokuun tutkijavierailulla Edmontonissa Albertan yliopistolla professori Michael Gänzlen ryhmässä perehtymässä maitahappobakteerien tuottamien eksopolysakkaridien ja bakteriosiinien tutkimukseen.

Muita aktiviteetteja

Tieteellisen työnsä ohella opettajat ja tutkijat osallistuivat aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen mm. Tiedekulmassa pidettyjen yleisötilaisuuksien kautta. Osaston professorit vaikuttivat kansainvälisesti muita eurooppalaisia eläinlääketieteellisiä tiedekuntia arvioivissa asiantuntijapaneeleissa.

Osasto osallistui tänä vuonna tiedekunnan ”Lapsi mukaan töihin” –päivän järjestämiseen opastamalla lapsia oikeaoppiseen käsienpesuun sekä elintarvikevälitteisten bakteerien maailmaan. Osaston virkistyspäivänä kävimme sekä keilaamassa että kiipeilemässä seikkailupuisto Korkeessa aurinkoisella Mustikkamaalla. EHYT:n perinteiset pikkujoulut vietettiin tänä vuonna linnanjuhlien teemalla. Osaston perinteiset hymytyttö ja –poikapalkinnot myönnettiin tänä vuonna laboratoriomestari Hanna Korpuselle ja yliopistonlehtori Yagmur Dermanille. Osaston sisäistä tiedonkulkua parantamaan käynnistettiin kuukausittaiset osastopalaverit, joihin kaikki osastolaiset ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Virkistyspäivää vietettiin sekä keilaamassa että Mustikkamaalla. Aurinkoinen sää mahdollisti piknik–lounaan ulkoilmassa.

 

Kaikki halukkaat saivat kokeilla kiipeilytaitojaan seikkailupuisto Korkeessa

 

Mari Nevas
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto