Promootio

Promootio on kolmipäiväinen, akateemisen maailman hienoin juhla, jossa tohtorit pääsevät juhlimaan suorittamiaan tutkintoja. Ainoastaan promootioon osallistumalla he myös saavat tiedekunnalta oikeuden käyttää akateemisen arvonsa merkkejä – tohtorinhattua ja tohtorinmiekkaa.

Promootioakti1

Vuonna 2015 pidettävä promootio on järjestyksessä neljäs eläinlääketieteellisen alan promootio Suomessa. Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen tohtoripromootio vuon­na 1965. Toinen promootio oli vuonna 1995, minä vuonna korkeakoulu liitettiin osaksi Helsingin yliopis­toa ja siitä tuli eläinlääketieteellinen tiedekunta. Kolmas eläinlääketieteen tohtoreiden promootio pidettiin vuonna 2008.

Promootioperinne Helsingin yliopistossa on pitkä, ensimmäinen promootio järjestettiin jo vuonna 1643. Promootiossa juhlitaan tieteellisiä saavutuksia, mutta se on myös kansallinen juhla. Eläinlää­ke­tieteellisen tiedekunnan promootiossa ei pro­movoida maistereita (kuten useimmissa muissa tiedekunnissa), sillä perustutkinnon jälkeen valmistuvat ovat lisensiaatteja, eikä lisensiaatteja promovoida.

Promootio on yliopistollisen opiskelun juhlava päätös. Promootioon voivat osallistua kaikki eläinlääketieteellisestä väitelleet, joiden tutkinto on tiedekunnassa hyväksytty ennen aktipäivää eli 5.6.2015.

Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa. Seu­­ra­lainen on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlalli­suuk­siin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista (solo). Promootioon osallistumisessa on kak­si mahdollisuutta: voi joko osallistua kaikkiin tilaisuuksiin tai ainoastaan aktiin (+ harjoituksiin).

Promootioon voi osallistua myös poissaolevana (absens), jolloin promovendi saa nimensä ja tieton­sa promootiomatrikkeliin sekä oikeuden käyttää arvonsa mukaisia akateemisen arvon merkkejä.  Pro­mootiotoimikunta toimittaa promootiossa sekä läsnä- että poissaolevina vihittävistä matrikkelin, jota varten täytetään ilmoittautumisen yhteydessä myös henkilötietolomake omalla äidinkielellä.

fb_icon_325x325