EUROAC på svenska

Den akademiska professionen i europeiska universitet ställs inför motstridiga förväntningar för tillfället. Ökningen av professionens betydelse för förmedling av kunskap och allmän samhällsutveckling är uppenbar. Men samtidigt kan skönjas en lägre status för professionen, ett högre tempo i arbetet och en gradvis minskning av den professionella autonomin.

Förändringar i omständigheterna för arbetet i högskolorna har ofta behandlats på ett mycket allmänt plan. Det finns relativt lite på forskning baserad kunskap om nationella särdrag och skillnader i högre utbildning i Europa. EUROAC-projektet (Collaborative Research Project, CRP)  är en del av European Science Foundation och dess EuroHESC-forskningsprogram med fokus på förhållandet mellan samhällelig förändring och högre utbildning. EUROAC-projektet är en del av European Science Foundation och dess EuroHESC-forskningsprogram med fokus på förhållandet mellan samhällelig förändring och högre utbildning. I EUROAC-projektet samarbetar forskningsteam från Irland, Kroatien, Rumänien, Schweiz, Tyskland och Österrike samt Polen och Finland som Associated Partners.

EUROAC-projektet undersöker framför allt forskningens relevans, diversifiering och internationalisering. Intervjuerna inom ramen för undersökningen är indelade i tre teman. Det första handlar om administration, ledarskap och utvärdering. Det andra fokuserar på frågor kring förutsättningar för karriärer för den akademiska professionen. Professionaliseringen av det akademiska arbetet är det tredje temat. Resultat från ett tidigare internationellt projekt CAP fungerar som bakgrundsdata för intervjuerna. CAP-projektet har rapporterats för Finlands del 2008-2010.

EUROAC-projektet i Finland (EUROAC-FIN) kan vidga helhetsbilden om förändringar som den akademiska professionen genomgår i Europa. Centrala frågeställningar är karaktären av akademiskt arbete samt de inre och yttre faktorer som styr transformationen av professionen. Data från CAP- och EUROAC-undersökningarna ger en inblick i sambandet mellan det akademiska samfundet, universitetsstrukturer och samhället. Målsättningen är att framkalla kunskap som baserar sig på komparativ forskning mellan europeiska länder, olika vetenskapsområden och högskoleinstitutioner.

Tilläggsuppgifter:

Professor Timo Aarrevaara    

HEINE, Higher Education Governance and Management

Helsingfors universitet

tfn: +358 50 4155402