EUROAC suomeksi

Eurooppalaisissa korkeakoulujärjestelmissä akateemiseen professioon on kohdistunut ristiriitaisia odotuksia. Toisaalta akateemisen profession merkityksen kasvu on ilmeinen tutkimustiedon välittämisessä ja yhteiskunnan eri alojen kehityksessä. Samanaikaisesti ilmeistä on akateemisen profession statuksen lasku, kiristyvä työtahti sekä asteittainen professionaalisen itsesääntelyn väheneminen. Korkeakouluissa tehtävän työn olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia on usein käsitelty hyvin yleisellä tasolla. Euroopan eri maiden ominaispiirteistä ja eroista on tältä osin saatavilla varsin vähän tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

EUROAC-hanke (Collaborative Research Project, CRP) on osa European Science Foundationin EUROCORESiin kuuluvaa  EuroHESC-tutkimusohjelmaa, jonka EUROAC-hankkeen maat ovat Irlanti, Itävalta, Kroatia, Romania, Saksa, ja Sveitsi. Lisäksi Puola ja Suomi ovat liittyneet hankkeeseen Associated Partner-statuksella.

Toteutettava yhteinen tutkimushanke tarkastelee tiedon relevanssia, monipuolistumista ja kansainvälistymistä. Tutkimus jakaantuu kolmeen teema-alueeseen. Ensimmäinen alue kattaa korkeakoulutuksen hallintotavan, johtamisen ja arvioinnin kysymykset, toinen akateemisen profession uran olosuhteet ja kolmas akateemisen työn ammattimaistumisen. Taustalla on Muuttuva akateeminen professio-tutkimuksen (CAP) kyselyaineisto, joka on raportoitu Suomen osalta 2008-2010.

EUROAC Suomessa (EUROAC-FIN) laajentaa muuttuva akateeminen professio-tutkimuksen avulla saatua kokonaiskuvaa akateemisen profession työn muutoksesta Euroopassa, jossa keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet akateemisen työn luonne sekä näitä muutoksia ohjaavat sisäiset ja ulkoiset tekijät.  CAP- ja EUROAC-tutkimusten aineistot luovat yhteyden akateemisen yhteisön, yliopistorakenteiden ja yhteiskunnan keskinäisiin suhteisiin. Tavoitteena on tuottaa vertailevaan tutkimukseen perustuvaa tietoa eurooppalaisten maiden, oppialojen ja korkeakouluinstituutioiden välillä.

Lisätietoja:

Professori Timo Aarrevaara                                 

HEINE, Higher Education Governance and Management

Helsingin yliopisto

+358 50 4155402