Heidi Haapoja-Mäkelä

Heidi Haapoja-Mäkelä
FT, MuM | PhD, MMus

heidi.haapoja-makela[a]helsinki.fi

Heidi Haapoja-Mäkelä on helsinkiläinen folkloristi, joka on työssään käsitellyt folkloren ja kulttuuriperinnön ideologista käyttöä nyky-yhteiskunnassa. Haapoja-Mäkelä on asiantuntija Kalevalan ideologisiin tulkintoihin, nationalismiin, kulttuuriseen appropriaatioon ja viralliseen aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Hänen väitöskirjansa (2017) käsitteli kalevalamittaista runoutta nykykansanmusiikin kontekstissa. Väitöksen jälkeen hän on toiminut post doc -tutkijana ”Omistajuus, kieli, kulttuuriperintö – kansanrunousideologiat Suomen, Karjalan tasavallan ja Viron alueilla” -projektissa (2017–2019). Haapoja-Mäkelä on julkaissut useita artikkeleita muun muassa kalevalaisuuden käsitteestä, kulttuuriperinnöstä, maisemasta ja kulttuurisesta appropriaatiosta. Tutkijanuransa ohella hän on myös valmistunut vuonna 2013 muusikoksi Sibelius-Akatemian Taideyliopiston Kansanmusiikin aineryhmästä.

avainsanat: kulttuuriperintö, kalevalaisuus, nationalismi, kulttuurinen appropriaatio

Haapoja-Mäkelän väitöskirja
Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Heidi Haapoja-Mäkelä is a folklorist who has studied broadly the ideological meanings of folklore and cultural heritage in contemporary Finland. She is an expert in the theories of cultural heritage, nationalism, and language ideologies. In addition to folkloristics, she has studied music, ethnomusicology, linguistic anthropology and ethnology. In her doctoral thesis (2017, U. of Helsinki), she analyzed the Finnish contemporary folk music field in relation to the constructs of authenticity, tradition and Finnishness. After the dissertation, she has worked as a postdoctoral researcher in the project “Ownership, language, and cultural heritage: Ideologies of folk poetry in the areas of Finland, Republic of Karelia and Estonia” (U. of Helsinki, PI: Eila Stepanova). She has published articles on cultural appropriation, Kalevalaicity, language ideologies, intangible cultural heritage and landscape. Alongside her research career, she has graduated from the Sibelius Academy Folk Music Department (U. of the Arts, Helsinki).

keywords: cultural heritage, Kalevalaicity, nationalism, cultural appropriation

Research Portal Profile, University of Helsinki