Tuukka Karlsson

Tuukka Karlsson
FM | MA
väitöskirjatutkija | Doctoral Student
tuukka.karlsso[a]helsinki.fi

Tuukka Karlsson on valmistunut filosofian maisteriksi 2016 ja aloittanut väitöstutkimuksen samana vuonna. Hänen pro gradunsa käsitteli kalevalamittaista loitsuaineistoa ja puheaktiteoriaa soveltavaa metodologista viitekehystä. Vuoden 2018 alusta Karlsson on työskennellyt Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelman työsuhteisena tohtorikoulutettavana. Hänen työsopimuksensa kestää vuoden 2021 loppuun, joka on myös tavoiteajankohta väitöskirjan esitarkastukseen jättämiselle.

Karlssonin artikkelimuotoinen väitöskirja keskittyy kehittämään metodologista viitekehystä, joka yhdistää lingvistisen antropologian ja folkloristiikan teorioita. Väitöstutkimuksen ydinalueisiin kuuluvat teoriat rekistereistä, indeksikaalisuudesta ja kieli-ideologioista. Päätavoitteena tutkimuksella on tuottaa tarkempia käsitteellisiä näkökulmia kalevalamittaisen runouden tutkimuksessa. Erityishuomio on vienalaisessa loitsuaineistossa.

avainsanat: kalevalamittainen runous, loitsu, rekisteri, indeksikaalisuus, kieli-ideologia

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili 
Päivystävä folkloristi -tiedeblogi 

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Tuukka Karlsson graduated with a Master of Arts degree in 2016 and started his dissertation research the same year. His master’s thesis investigated Kalevala-metric incantations and methodological framework that applied Speech Act Theory. From the beginning of 2018, Karlsson has worked as an employed doctoral student in the Doctoral Programme for History and Cultural Heritage. His employment lasts until the end of 2021, which is also the planned time for the submission of his dissertation.

Karlsson’s article-based dissertation focuses on development of methodological framework, which combines theories of linguistic anthropology and folklore studies. The key area of the dissertation project includes theories of registers, indexicality, and language ideologies. The main goal is to produce sharper conceptual insights in the research field of Kalevala-metric poetry. Special focus lies in Viena Karelian incantations.

keywords: Kalevala-metric poetry, incantation, register, indexicality, language ideology

Research Portal Profile, University of Helsinki