Ulla-Maija Peltonen

Ulla-Maija Peltonen
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Title of Docent in Folklore Studies
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS (arkistonjohtaja, emerita) | Finnish Literature Society SKS (director emerita)
ulla-maija.peltonen[a]finlit.fi

Ulla-Maija Peltosen akateeminen tausta on 1918 sisällissodan suullisen ja kirjallisen kerronnan tutkimuksessa, ja hän toimii folkloristiikan dosenttina Helsingin yliopiston Kulttuurien osastolla. Peltonen on vertaillut tutkimuksissaan eri arkistoihin tallennettuja yksityisiä ja julkisia, suullisia, kirjallisia ja visuaalisia aineistoja. Hänen väitöskirjansa (1996) käsitteli työväen muistelukerronnan muotoutumista vuoden 1918 jälkeen. Sittemmin hän on tutkinut sisällissodan muistamista ja unohtamista, vankileirikokemusten yksityistä ja julkista kerrontaa, muistitiedon metodologisia kysymyksiä sekä arkistollista ajattelua Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.

avainsanat: kertomusperinne, muistitietotutkimus, arkistotutkimus

SKS Asiantuntijat
Turun yliopisto Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa -hanke

**

Peltonen’s academic background is in research on the 1918 Finnish civil war in oral and written narrative, and she holds a docentship in folkloristics at the University of Helsinki’s Department of Cultures. In her research, Peltonen conducted a comparative study of the oral, written and visual materials stored by various archives. Her doctoral thesis (1996) dealt with the emergence of oral history narrative in working-class Finland after 1918. At the Finnish Literature Society, her currentresearch centers on remembering and forgetting, the private and public narratives of prison camp experience, methodological issues of oral history, and archival thinking.

keywords: narratives, oral history, archive research

Ulla-Maija Peltonen, SKS Research
University of Turku Making and Interpreting Finnish National Past project