Suomi-ilmiö? / The Finnish phenomenon?

 

Viime vuosina monet maat maailmanlaajuisesti ovat raportoineet geotieteiden opiskelijamäärien laskevasta määrästä.  Joissakin tapauksissa tämä on johtanut dramaattisiin leikkauksiin geotieteiden koulutuksen rahoituksessa, jopa osastojen sulkemiseen tai tutkinto-ohjelmien lakkauttamiseen. American Geosciences Institute seuraa vuosittain opiskelijana aloittavien ja suoritettujen tutkintojen määrien kehitystä Yhdysvalloissa Geoscience Currents -verkkosivunsa kautta. Marraskuussa 2022 julkaistut tiedot osoittavat, että 2015 alkanut aloittavien opiskelijoiden määrän väheneminen jatkuu yhä kohti tasoja, joita ei ole nähty vuosisadan alkuvuosien jälkeen.

Yleensä Yhdysvaltain geotieteissä aloittavien opiskelijoiden määrän vähenemisen syinä on pidetty öljy- ja kaasuteollisuuden työllistymismahdollisuuksien heikkenemistä, jota Covid-19-paineet ovat nyt lisänneet. Monet geotieteilijät ovat kritisoineet yliopistoissa tapahtunutta budjettien leikkaamista lyhytnäköisenä varsinkin, kun geotieteiden koulutusta tarvitaan geo-osaajille, joita tarvitaan vihreän siirtymän tukemiseksi, esimerkiksi hiilidioksidin talteenotossa.

Huolissaan maailmanlaajuisesta tilanteesta EuroGeoSurveys, Euroopan geologisia tutkimuskeskuksia edustava järjestö, on käynnistänyt kattavan tutkimuksen eurooppalaisen korkeakoulutuksen nykyisistä suuntauksista. Tutkimuksessa avattiin kaksi kyselyä tammikuun 2023 ajaksi geotieteitä opettaville yliopistoille, ja tulokset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Elsevierin julkaisussa ”Geoethics for Future: Facing Global Challenges”.

Suomessa uutiset vaikuttavat kuitenkin valoisammilta. FinGeo -koulutuskonsortion mukaan hakijamäärät geotieteiden tutkinto-ohjelmiin ovat nousseet maassamme vuodesta 2017 lähtien. GTK:n Aku Heinonen, joka oli perustamassa FinGeo -konsortioita Helsingin yliopiston toimikautensa aikana, kertoo äskettäisestä 10—15 prosentin noususta HY:n geotieteiden kandiohjelmassa aloittavien opiskelijoiden määrissä. Kasvun on mahdollistanut valtion lisärahoitus, jolla vastataan kasvavaan geo-osaamisen kysyntään. Tulevaisuuden Geo-osaaja-tapahtumassa keskustellaan tämän suomalaisen ilmiön mahdollisista syistä sekä siitä, kuinka voimme sitä ylläpitää.

 


 

Many countries globally have reported a decline in the number of students registering for geoscience degrees in recent years. In some cases this has led to drastic cuts in funding for geoscience education, such as the closure of departments or discontinuation of degree programs. The American Geosciences Institute tracks the year-on-year development in undergraduate enrolments and degrees in the US through its Geoscience Currents webpage. Data published in November 2022 show a continuation of a decline in undergraduate enrolment that began in 2015 towards levels not seen since the early years of the century.

The usually cited reasons for the decline in US geoscience enrolments is the waning of employment opportunities in the oil and gas industry, to which Covid-19 pressures have now added. Many geoscientists have criticized the response of Universities in cutting budgets as short sighted, especially since a similar skill set is required for graduates going into careers aimed at supporting the green transition, such as carbon capture.

Due to concerns about the global situation, EuroGeoSurveys, an NGO representing the Geological Surveys of Europe, has launched a comprehensive investigation of current trends in European higher education. A pair of surveys was open for responses from geoscience educators during January 2023 and the results will be published in an Elsevier volume “Geoethics for Future: Facing Global Challenges” later this year.

In Finland however, the news seems brighter. According to the FinGeo education consortium, applications to geoscience degree programs have risen in our country since 2017. GTK’s Aku Heinonen, who helped to establish FinGeo during his tenure at University of Helsinki, describes a recent 10-15% increase in intake numbers at UH made possible by government funding and responding to the increasing demand. During the Future Geoscience Expert event, we will be discussing the possible reasons for the Finnish phenomenon, as well as how to sustain it.

 

Panelistit / Panelists

 

Meillä on ilo ja kunnia esitellä iltapäivän ohjelman panelistit. He edustavat tahoja, joille suuri osa valmistuvista geologeista ja geofyysikoista työllistyy. Panelisteillamme on vankkaa kokemusta alasta ja sen kehittymisestä näillä eri sektoreilla. Kysymme heiltä, millaisia taitoja ja tietoja on tulevaisuuden geo-osaajalla heidän näkökulmastaan? Opiskelijoille ja muulle yleisölle on tietysti varattu myös aikaa kysymysten esittämiseen!

 

We are delighted to announce the following participants to the panel discussion during the afternoon program. The panelists represent important employers of geoscience graduates in Finland and bring a wealth of experience across various sectors. We will be asking them what they are looking for in future geoscience experts. Of course, students and other attendees will also get the chance  to ask questions!

 

Saku Vuori Johtaja, Tiede ja Innovaatiot, Geologian Tutkimuskeskus GTK / Head of Science and Innovation, Geological Survey of Finland GTK

 

Elina Anttonen Osastopäällikkö, Pohjavesi, AFRY / Section head, Groundwater, AFRY

 

Eeva Primmer Tutkimusjohtaja, Professori, SYKE / Research Director, Professor, Finnish Environment Institute

 

Pertti Lamberg Toimitusjohtaja, AA Sakatti Mining / Managing director, AA Sakatti Mining

 

Mikko Nikkilä Projektipäällikkö, A-Insinöörit / Project manager, AINS group

 

Maija Heikkilä Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto / University Researcher, University of Helsinki

 

 

Ohjelma / Program

 

Aamupäivän ohjelma

(voit osallistua etänä vain klo 9-10 osuuteen)

Physicum E204

09.00-09.10 Tervetuloa ja päivän ohjelma (Annakaisa Korja ja Mia Kotilainen)

09.10-09.30 Millaista osaamista HY geotieteiden kandi- ja geologian ja geofysiikan maisteriohjelmat tuottavat 2023? (David Whipp, Lauri Malinen ja Meri Wiberg)

09.30-09.45 Geotieteiden osaston laboratoriot  ja tutkimusinfra (Christoph Beier)

09.45-10.00 FIN-GEO kyselyjen satoa (Minja Seitsamo-Ryynänen)

10.00-11.00 Kahvitauko (Geologian valopiha, Physicum) Opiskelijoiden poster-esityksiä kandi- ja maisteritutkielmien aiheista (Physicumin valopiha)

Physicum E204

11.00-12.00 Yritysten tietoiskuja

 

LOUNAS (12.00-13.00, omakustanteinen, Unicafe Chemicum/Exactum, Tornado Dynamicum)

 

Iltapäivän ohjelma

Physicum D101

13.00-14.00 “Speed dating” tyylinen verkostoituminen (opiskelija – työnantaja)

Physicum E204

14.00-15.00 Alumnien urapolut, Tutkielma yritysyhteistyönä

Alumni: Viveka Laakso, Annukka Lipponen, Otso Mäkimattila, Sakari Salonen, Heli Lallukka

Yhteistyöpartnerit: Meri Wiberg + Teppo Arola, Pertti Lamberg + Saara Silventoinen

15.00-15.30 Kahvitauko (Geologian valopiha)

Physicum E204

15.30-16.30 Paneelikeskustelu: Mikä tekee geotieteilijöistä hyviä työnhakijoita/-tekijöitä?  Mitkä ovat geotieteilijän tärkeimmät taidot ja erityisosaamisalat?

Päivän yhteenveto (Mia Kotilainen)

Geologian valopiha

16.30-18.00 Virvokkeita ja Yritysten ständit (Physicumin valopiha)

Ilta jatkuu klo 19.00 -> Ravintola Juttutuvassa https://www.juttutupa.fi/

 


 

Morning Session

(you can join the 09.00-10.00 session online)

Physicum E204

09.00-09.10 Welcome and the programme of the day (Annakaisa Korja and Mia Kotilainen)

09.10-09.30 What kind of competence will the UH Bachelor of Geosciences and Master’s Programme in Geology and Geophysics produce in 2023? (David Whipp, Lauri Malinen and Meri Wiberg)

09.30-09.45 Geosciences Department Laboratories and Research Infra (Christoph Beier)

09.45-10.00 FIN-GEO survey results (Minja Seitsamo-Ryynänen)

10.00-11.00 Coffee break (Geology Light Yard). Students’ Poster Presentations on BSc and Master’s Theses (Physicum Light Yard)

Physicum E204

11.00-12.00 Company Pitches

 

LUNCH (12-13, own cost, Unicafe Chemicum/Exactum, Tornado Dynamicum)

 

Afternoon Session

Physicum D101

13.00-14.00 “Speed dating” style networking session (student/employer)

Physicum E204

14.00-15.00 Alumni Career Paths, Theses in cooperation with business

Alumni: Viveka Laakso, Annukka Lipponen, Otso Mäkimattila, Sakari Salonen, Heli Lallukka

Thesis partnerships: Meri Wiberg + Teppo Arola, Pertti Lamberg + Saara Silventoinen

15.00-15.30 Coffee break (Geology Light Yard)

Physicum E204

15.30-16.30 Panel discussion: What makes geoscientists good job seekers/employees? What are the most important skills and fields of expertise of a geoscientist?

Wrap-up of the Day (Mia Kotilainen)

Geology Light Yard

16.30-18.00 Refreshments and Corporate Stands

Evening continues at 19.00 in Restaurant Juttutupa https://www.juttutupa.fi