Maantieteen laitoksen graduja

Helsingin yliopiston Maantieteen laitoksen pro gradut vuodesta 1996 lähtien löytyvät täältä.

Vuosien 2003-2007 pro gradu tutkielmat on listattu myös tähän.

Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kevät, 2010

Hautala, Iida
Ilmastonmuutos, muuttoliike ja konflikti. Teoreettinen tarkastelu ympäristömuuttoliikkeistä ja alueiden alttiudesta niiden seurauksena syntyville konflikteille. 89 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Heino, Noora
Suomalaisten ja virolaisten verkostoyhteistyö kulttuurikohteiden ja -tapahtumien kehittämisen välineenä.93 s., kulttuurimaantiede

Hyvärinen, Reetta
Paikka, kuva ja kokemus – tutkimus lasten valokuvaamien paikkojen merkityksestä. 104 s., kulttuurimaantiede

Hämäläinen Anu
Asukkaan Helsinki? Tapaustutkimus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa. 114 s., 28 liites., suunnittelumaantiede

Hämäläinen, Timo
Lännestä tuulee – arvio kaupunkirakenteen hajautumiskritiikistä pohjoisamerikkalaisessa ja suomalaisessa keskustelussa. 112 s., suunnittelumaantiede

Jääskeläinen Tiina
Ihmiskauppa ja ihmissalakuljetus Helsingin Sanomissa ja Dagens Nyheterissä. 104 s., kulttuurimaantiede

Kanniainen, Antti
Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena. 77 s., 5 liites., kehitysmaantiede

Karekallas, Matias
Musiikin spatiaalisuus. Populaarimusiikin paikalliset skenet ja kiinnittyminen paikkaan. 112 s., kulttuurimaantiede

Kukkala, Aija
Harjualueen paikallisilmasto ja kasvillisuus sekä hakkuiden jälkeiset muutokset Lammin Kilparistillä.121 s., 34 liites., luonnonmaantiede

Kurronen, Anna
Borders of the mind: perceptions of the border and the other side in the San Diego-Tijuana region. 98 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Lilja, Johanna
Yläkoulun oppilaiden näkemyksiä kaupunkimaantieteen opetuksen sisällöstä ja tiedonlähteistä – tarkastelussa kulttuurisen maantieteen teemat. 82 s., 8 liites., maantieteen opettaja/kulttuurimaantiede

Mäkitie, Tuukka
Matkailurakentaminen ja sen diskursiivinen rakentuminen Kilpisjärvellä. 96 s., kulttuurimaantiede

Peltorinne, Piritta
The theoretical and practical potential of GIS in lower secondary geography education. 86 s., 11 liites., kulttuurimaantiede

Puro, Johannes
The qualities and the requirements of commercial internet geographic information system service. 75 s., 40 liites., kulttuurimaantiede/GIS

Riehunkangas, Janne
Diskurssianalyysi lasten vallasta virtuaalitilassa. 83 s., kulttuurimaantiede

Ryynänen, Mervi
Lumen läjitystoiminnan ympäristövaikutukset maaperään – tarkastelussa pääkaupunkiseudun maapohjaiset lumenvastaanottoalueet. 85 s., 7 liites., kulttuurimaantiede

Surma-aho, Outi
Aikamaantiede nuorten arjen ympäristökokemusten jäsentäjänä. 113 s., 16 liites., kulttuurimaantiede

Tapiovaara-Balistreri, Laura
Pohjasedimentti Helsingin Eläintarhanlahden ympäristöhistorian kuvastajana. 65 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Valkonen, Taina
Fyysinen ja sosiaalinen koulutila seitsemäsluokkalaisten kokemana. Tapaustutkimus Pohjois-Tapiolan yläkoulusta. 86 s., maantiede

Veijalainen, Pauliina
Slummiparakeista kyläkarnevaaleihin – Kumpulan ja Toukolan imagonmuutos sanomalehdissä 1963-1999. 88 s., 10 liites., kulttuurimaantiede

Väyrynen, Taru
Naisten aseman ja köyhyyden välinen suhde Afrikassa eräiden indikaattorien valossa. 74 s., kehitysmaantiede

2009

Elina, Eskelä
Housing the skilled migrants in the Helsinki metropolitan area. International attractiveness of housing, neighbourhoods and the city-region. 78 s., 5 liites., kaupunkimaantiede

Gama, Josè
Taita Hills MySQL database and performing analysis with the statistics package R. 110 pp, 9 app., geoinformatics (GIMP)

Ikonen, Jaakko
A GIS-Based A-Priori Estimation Method for NAM Rainfall-Runoff Model Parameters – Application to Three Head Watersheds in South-Western Finland. . 99 s., 4 liites., geoinformatiikka (GIMP)

Jaakkola, Elina
ICECREAM-malli peltolohkojen fosforikuormituksen vähentämisen arvioinnissa. Esimerkkinä eteläsuomalainen osavaluma-alue. 66 s., 4 liites.. luonnonmaantiede

Jokinen Johanna
Osallistumisen tarkoitusta etsimässä. Ajattelutapatyypit luontoalueita koskevassa suunnittelussa. 94 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Joutsenlahti, Sonja
Metropolisaatio Uudellamaalla työpaikkojen ja väestön kansainvälisyyden näkökulmasta. 84 s., suunnittelumaantiede

Kaarna, Anssi
Europeanization of national planning systems: a phronetic study. 144 s., suunnittelumaantiede

Kemppainen, Karoliina
Luonnonmaantiedon käsitteiden ymmärtäminen oppilaan äidinkielellä vieraskielisessä opetuksessa yläkoulussa luokilla 7-9, tapaustutkimus.74 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Kuosmanen. Niina
Suurpellon alueen kasvillisuuden kehitys. 103 s., 4 liites., luonnonmaantiede

Laaksonen, Heli
Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla – hyöty ja mahdollisuudet.68 s., geoinformatiikka

Laihinen, Eija
”Monenlaista väkeä”. Tutkimus turvattomuutta herättävistä tekijöistä Helsingin asuinalueilla. 84 s., 16 liites., suunnittelumaantiede

Lehto, Veera
Helsingin seudun ruuhkamaksut yritysnäkökulmasta. 136 s., 10 liites., suunnittelumaantiede

Leppäniemi, Heidi
Espoon Suurpellon pienilmasto 2007. 73 s., 3 liites., luonnonmaantiede

Leskelä, Outi
NATURA 2000 -verkoston valmistelu Suomessa ja Tsekissä. 75 s., suunnittelumaantiede

Lundberg, Piia
Neste Oilin Porvoon jalostamon ympäristövaikutukset puulustojen ja epifyyttijäkälien kuvaamana. 94 s., 14 liites., luonnonmaantiede

Mouhu, Timo
Paikannuksen sovellukset osana älykästä liikennettä ja liikenteen paikkaperusteisia palveluita. 93 s., kulttuurimaantiede

Mäkelä, Marianna
Finnish ways of speaking about Americans. 66 s., kehitysmaantiede

Nisula, Jukka
Miksi maantietoa opiskellaan yläkoulussa? Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä maantiedosta ja elinikäisestä oppimisesta. 65 s.,4 liites., opettajan sv

Nuorteva, Paula
Resilience and adaptation strategies of rural livelihoods in Tonle Sap Area, Cambodia. 110 s., kehitysmaantiede

Nylén, Tua
Rannansiirtyminen hiekkaisilla maankohoamisrannikoilla – esimerkkinä Porin Yyteri. 97 s., luonnonmaantiede

Piepponen, Hanna
Semi-analyyttinen inversiomalli veden laadun kaukokartoitukseen Suomenlahdella. 129 s., 10 liites., geoinformatiikka

Rinne, Suvi
Puulaveden hydrogeografia. 73 s., luonnonmaantiede

Rosenberg, Riina
Suomalainen urheilunationalismi ja urheilun globaali ulottuvuus. 53 s., kulttuurimaantiede

Suihkonen, Tuija
Osallistuminen ja läpinäkyvyys kuntatasolla – tapaustutkimus Nicaraguasta. 100 s., 5 liites., kehitysmaantiede

Terävä, Eeva
Valtion työpaikkojen alueellistamisohjelman mahdollisuudet alueiden kehittämisessä. 91 s., 12 liites., suunnittelumaantiede

Tommila, Paula
Jatrophan viljely ja maankäyttö Vietnamissa. 106 s., kehitysmaantiede

Vainiomäki, Ville
Yksityisraiteiden turvallisuus ja sen kehittämismahdollisuudet. 67 s., kulttuurimaantiede

Valkonen, Jaakko
Metsäteollisuuden sijaintikäyttäytymisen vaikutukset Suomen aluerakenteeseen. 87 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Vuori, Maria
Accessibility as a determinant of opportunities – a case study from Peruvian Amazonia. 84 s., geoinformatiikka

Zimmerman, Paula
Examining the Relationship between Urban Structure and Transportation: Case Study of Boston, Massachusetts. 86 S., 4 liites., suunnittelumaantiede

2008

Ahlsved, Camilla
Kymenlaakson keidassoiden rakennepiirteet. 77 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Aho, Maija
Muuttuva maahanmuutto: Maahanmuuttajat Suomessa 1990-luvulta nykypäivään. 97 s., kulttuurimaantiede

Ala-Outinen, Annina
Fiktiivisessä Euroopassa? Kaliningradin oblast ja alueellistumisen representaatiot geopoliittisessa muutoksessa. 94 s., kulttuurimaantiede

Alarotu, Elli
Imagon rakentaminen asuinalueen suunnittelussa Vantaan Kartanonkoskella. 85 s., suunnittelumaantiede

Dianoff, Katja
Aihekokonaisuudet koulujen käytännöissä ja kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyysaihekokonaisuus sekä opettaja kansainvälisyyskasvattajana perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien maantiedon opetuksessa – maantiedon opettajien näkemyksiä. 135 s., 6 liites., kulttuurimaantiede

Fahlur, Jan
Tunisian talouden ja ulkomaankaupan vaiheet vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Ulkomaankaupan vapauttamiseen tähtäävien sopimusten ja toimenpiteiden vaikutuksen arviointia. 81 s., kulttuurimaantiede¨

Forsman, Aki
Somalinkielisten muuttoliikkeet pääkaupunkiseudulla vuosina 2000-2006. 77 s., maantiede

Gräsbeck, Katja
Monikulttuurinen koivukylä? 68 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Gröhn, Ilse
Terveysasemien saavutettavuus Kainuussa – etäisyyden aiheuttama dilemma. 143 s., 10 liites., kulttuurimaantiede

Halsti, Cecilia
Kiistat Lohtajan Vattajan alueen käytöstä osallistumisen näkökulmasta. 131 s., 3 liites. suunnittelumaantiede

Hannula, Pirita
Suomalaisten suhtautuminen ylikansalliseen Euroopan unioniin – tarkastelussa vuosien 1994 ja 2004 Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset. 111 s., 4 liites., kulttuurimaantiede Hassinen, Heikki
Kaupunkisuunnitteluteorian kehitys. Näkökulmia Jätkäsaaren suunnitteluun. 138 s., sunnittelumaantiede

Hautaniemi, Joona
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muuttuminen Pirkanmaan ja Kainuun maakunnissa vuosina vuosina 2007-2040. 79 s., 1 liites., kulttuurimaantiede

Helkiö, Henna-Riikka
Lannistumaton luvialainen. Ringeten merkitys Luvian tunnettavuudelle ja luvialaisten identiteetille – vertailukohteena lentopalloilun Eura. 62 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Hintikka, Katri
Helsingin geomorfologinen kartoitus. 75 s., 4 liites., 1 irtokartta, luonnonmaantiede

Hokkanen Virve
”Ett pystyis luottamaan siihen ympäristöönsä”. Asuinalueen sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö lapsiperheiden asumisarvostuksissa. 79 s., 1 liites., kulttuurimaantiede

Hyyrynen, Kalle
Hyötyjätteiden aluekeräyspisteverkoston optimointi pääkaupunkiseudulla. 80 s., 4 liites., suunnittelumaantiede.

Ihamäki, Seija
Metrolla Itä-Helsinkiin – kotiseuturetki yläkoululaisille. 44 s., opettajan sv., (10 ov)

Jaakola, Ari
Keskittymistä, hajautumista vai hajakeskittymistä? Työpaikkarakenteen alueellinen kehitys Helsingin seudulla vuosina 1990-2003. 98 s., 3 liites. suunnittelumaantiede

Jokipaltio, Lotta
Kulttuuriset mielikuvat maantieteen opetuksessa – Tapiolan yläkoulun oppilaiden mielikuvia Saksasta. 73 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Kares, Juha
Helsinkiläisten 14-16 -vuotiaiden nuorten mielenmaisemien pelon paikat kotikaupungissaan. 89 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Kinnunen, Katri
The effects of globalisation in the development of Vietnam since the beginning of the Doi moireforms. 99 s. kehitysmaantiede

Kiuru, Juho
Pääkaupunkiseudun uusien työpaikkakeskittymien saavutettavuus joukkoliikenteellä ja liikenteeseen liittyvä syrjäytyminen. 56 s., kaupunkimaantiede

Kivimäki, Kaarlo
Gentrifikaatioita Silkkitehtaalla? Tikkurilan vanhan Silkkitehtaan käyttötarkoituksen muutos. 78 s., kulttuurimaantiede

Koho, Elsi
Helsingin purojen valuma-alueet – tarkastelussa maaperä, maankäyttö ja väestö. 91 s., 16 liites., luonnonmaantiede

Koskela, Nora
Eurooppa yläkoululaisen silmin – mentaalikarttatutkimus Hyrylän yläasteelta sekä maantiedon oppikirjojen sisältöanalyysi. 78 s., 10 liites., luonnonmaantiede

Koski-Lammi, Tuija
Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena – tarkastelussa Harakan luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo. 95 s., 13 liites., kulttuurimaantiede

Kovero, Jouni
Polttopuun käyttö Filippiinien maaseudulla. Neljän metsäympäristöltään erilasen kylän vertailu. 48 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Kurki, Johanna
Valkealan seudun geomorfologia Ensimmäiseltä Salpausselältä Repovedelle. 80 s., 1 karttaliite, luonnonmaantiede

Kuronen, Peter
Turkki Euroopan ja Aasian rajamailla. 565 s., kulttuurimaantiede

Kytö, Tapio
Kuntarajat ylittävän muuttoliikkeen valikoivuus Tampereen, Oulun, Lahden ja Porin kaupunkiseuduilla vuosina 2002 -2004. 52 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Kytömäki, Saara
Suuri tuntematon? Yhdeksäsluokkalaisten mielikuvat ja aluemaantieteelliset tiedot Venäjästä. 85 s., 6 liites., kulttuurimaantiede

Lauha, Hanna
Hiv/Aids -tilanne ja sen vaikutukset inhimilliseen kehitykseen Pohjois-Namibiassa. 117 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Laukkanen, Sanna
Mikä on Helsingin metropoli? Aluekuvaus kaupunkirakenteen, toiminnallisuuden ja hallinnan näkökulmasta. 71 s., suunnittelumaantiede

Laukkasuo, Anne
Kasvua suurten naapurissa. Helsingin seudun kehyskuntien näkemyksiä väestönkasvusta ja sen mukanaan tuomista haasteista. 70 s., 1 liites., maantiede

Laurivuori, Jaana
Työnhaussa Suomessa. Maahanmuuttajien työllistymisestä Keravalla vuosina 2000-2005. 94 s., 1 liites., kehitysmaantiede

Lehtinen, Kirsi
Kuivan kangasmetsän aluskasvillisuuden nykytila ja elpyminen Harjavallan metallisulattojen läheisyydessä. 76 s., 20 liites., luonnonmaantiede

Leppänen, Anna-Liisa
Osuustoiminnallisten yritysten sijaintipaikkojen muutoksista Suomessa. Osuusmeijerit ja osuuspankit 1960-2005. 74 s., kulttuurimaantiede

Leppänen, Paula-Kaisa
Maankäytön vaikutus maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) esiintymiseen Hindsbyn seudulla Itä-Uudellamaalla – maisemaekologinen analyysi. 54 s., 7 liites, cd-tasku, luonnonmaantiede

Lilius, Johanna
Koti keskellä kaupunkia. Keskusta lapsiperheen asuinalueena, esimerkkinä Tukholma ja Helsinki. 121 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Lipponen, Toni
Guatemala matkailun kohdealueena. 65 s., kehitysmaantiede

Löfgren, Anne
Tammelan alueen geomorfologinen kartoitus. 70 s., 1 karttaliite, luonnonmaantiede

Martiskainen, Sami
Saaristokaupunki Kuopion kaupunkirakenteen eheyttämisessä. 58 s., 4 liites.,

suunnittelumaantiede

Metsäkylä, Mikko
Koralliriutat ja rannikkotalous – Ulugan Bay, Filippiinit. 159 s., kehitysmaantiede.

Moisio, Tiina
MIPS-menetelmä kotitalouden tavaroiden ekotehokkuuden kuvaajana.78 s., 23 liites., kulttuurimaantiede

Msagha, Johanna
Population development in Taita Taveta – A comparative study to national demographic trends. 76 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Mäkeläinen, Antti
Uuden tietotalouden toimipaikat pääkaupunkiseudulla. 63 s., 2 liites., kaupunkimaantiede

Mäntykoski, Maija
Nuorten alueelliset identiteetit globalisoituvassa maailmassa �� tarkastelussa Kuopiossa asuvat lukiolaiset. 135 s., 7 liites., maantiede

Nieminen, Carita
Harjavallan tehdasalueen ympäristökuormitus dendroanalyysin ja epifyyttijäkäläkartoituksen avulla. 93 s., 14 liites., luonnonmaantiede

Nurminen, Riikka
Paikalliselta tasolta lähtevä lähiympäristöön vaikuttaminen – tarkastelussa Jakomäen ilkivallanehkäisyhanke ILPO. 94 s., 6 liites., maantiede

Oikarinen, Ilkka
Helsingin kävelykeskustan suunnittelu ydinkeskustan kadunvarsiliikeyrittäjän näkökulmasta. 88 s., 4 liites., suunnittelumaantiede

Oksanen, Eija
Imagining Malaysia. 126, 6 liites., kehitysmaantiede

Penttilä, Iiris
Maantiede tulevaisuudentutkimuksessa. 62 s., 10 liites., suunnittelumaantiede

Pesonen, Paula
Ekologinen kestävyys pääkaupunkiseudun kuntien maankäytön suunnittelussa. 74 s.,

suunnittelumaantiede

Peura, Miska
Lukiolaisten teemakartantulkintataidot. 77 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Pursiainen, Anna
Metsänrajan havaitut muutokset Utsjoen Kevolla. 112 s., 1 karttaliite, 1 cd, luonnonmaantiede

Raento, Tuuli
Maailma kutistuu: Suomen yleiset kirjastot 1961-2000. Esimerkkinä Joutsan kirjasto. 165 s.,

kulttuurimaantiede

Rautio, Tiia
Kaupunkialueiden pienvedet ja niiden kunnostaminen luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä käyttäen – esimerkkikohteena Helsingin Longinoja. 126 s., luonnonmaantiede

Ristimäki, Mikko
Rapsista tuotetun biodieselin ja vehnästä bioetanolin energiavirrat ja ympäristövaikutukset Euroopan Unionissa. 103 s., luonnonmaantiede

Romppainen, Anu
Kainuun matkailukohteiden ja -tapahtumien tunnettuus – kyselytutkimus helsinkiläisille. 81 s., 10 liites., kulttuurimaantiede

Ruikka, Linda
Maallemuuttoon liittyvät työkysymykset Suomessa – tapaustutkimuskuntana Iitti. 65 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Ruotsalainen, Anna
Enhancing local livelihoods in Taita Hills, Kenya: indigeneous tree species as part of farmers’ livelihoods and environmental rehabilitation. 100 s., 9 liites., luonnonmaantiede

Räsänen, Anni
Laajentuvan EU:n muuttuva aluepolitiikka. 91 s., suunnittelumaantiede

Salmela, Paula
Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kakkoskunnan päätöksentekoon. 70 s., suunnittelumaantiede

Salminen, Hazel
Tales from a suburban campus: perceiving, experiencing and (re)producing space in a context of gender, fear and resistance. 109 s., 13 liites., kulttuurimaantiede

Salo, Sisko
Viinitilat Suomessa. 69 s., 2 liites., suunnittelumaantiede

Sarnesto, Terhi
Site of heritage, scene of struggle – Street vending in Centro Histórico, Mexico City. 84 s., 2 liites., kehitysmaantiede

Selin, Hannele
Länsi-Uudenmaan maankäyttö suunnittelun ja kehittämisen kohteena. 87 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Selvinen, Kati
Helsinkiläisten 15-16 -vuotiaiden nuorten aluepreferenssit ja alueelliset mielikuvat Helsingissä. 110 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Sirkjärvi, Leena
KUUMA-kuntien maankäytön ja liikenteen suunnitteluyhteistyö. 98 s., aluetiede/suma

Soininen, Jyri
Industrial Geographies of Cocaine. 248 s., 9 liites., kehitysmaantiede

Somermeri, Liisa
Maapalloilijoita vai syntetisoijia? Lukiolaisten käsityksiä maantieteestä oppiaineena. 69 s., 6 liites., kulttuurimaantiede

Suutarinen, Tuomas
Karjalan tasavalta osana Pohjois-Venäjän ja Venäjän vapaa-ajan matkailumarkkinoita. 225 s., 9 liites., kulttuurimaantiede

Söderholm, Dennis
The commercial structure of pedestrian streets and shopping districts – three cases from Finland. 77 s., suunnittelumaantiede

Tapanila, Päivi
EU structural funds in Finland – regions on the threshold of the programming period 2007-2013. 100 s., kulttuurimaantiede

Tolonen, Nina
Kiinan näkökulma Aasian ja Tyynenmeren alueen yhteistyöjärjestöihin. 98 s., kulttuurimaantiede

Tolonen, Satu
Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois-Karjalan aluekehittäjistä. 95 s., 6 liites., suunnittelumaantiede

Tuori, Ulla
Finlaysonin Tallipihan matkailulliset vetovoimatekijät sekä alueen saavutettavuuden lisäämisen keinot Tampereen keskustan kehityshankkeen ehdotukseksi. 53 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Uromo, Aino
Kielen ja nationalismin suhde – iiri, irlantilainen nationalismi ja pohjoisirlantilainen identiteetti arvosanaa. 91 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Uusitalo, Kimmo
Sadannan ääriarvot Suomessa 1959-2100 sadehavaintojen tilastoanalyysin ja ilmastomallien valossa. 33 s., 173 liites., luonnonmaantiede

Vainio, Henni
Rannansiirtyminen Espoon Suurpellon alueella viimeisten 9 000 vuoden aikana. 92 s., 3 liites., luonnonmaantiede

Valkonen, Ari
Onko maailmankuvalla merkitystä? Tieteen asema lukiossa ja maantieteen rooli maailmankuvan rakentamisessa. 60 s., luonnonmaantiede

Vanonen, Juuso
The conflicts of land in Taita Taveta district, Kenya. 106 s., 12 liites. suunnittelumaantiede

Weckström, Ari
Development aid and the challenge to deliver it efficiently – with special focus on SADC. 65 s., kehitysmaantiede

Vesala, Heta
Kansainvälinen kokous- ja kongressimatkailu kongressikohteen, -järjestäjän ja -osallistujan näkökulmasta – Tarkastelualueena Helsinki. 99 s., 8 liites., kulttuurimaantiede

Wilhelms, Martti
Saarijärven-Viitasaaren seudun kansainvälistymisstrategia prosessina. 66 s., 6 liites., suunnittelumaantiede

Vilokkinen, Jaakko
Hanoin kaupungistumisprosessi ja vesihuollon tilanne – kansainvälisen talouden vaikutuksiako? 163 s., kehitysmaantiede

Vitikka, Riikka
Vantaa Helsingin Sanomien vuoden uutisoinnissa – sanomalehti kaupunkimaineen muokkaajana. 92 s., kulttuurimaantiede

Väistökoski, Taina
Risteily matkakohteena ja lomamuotona – M/s Kristina Regina Välimerellä.61 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Yli-Erkkilä, Markku
Tukholma, Helsinki ja Tallinna reppureissaajan matkailukaupunkeina. 109 s., 12 liites., kulttuurimaantiede

2007

Broberg, Anna
Valikoiva muuttoliike Uudellamaalla. 79 s., 43 liites., suunnittelumaantiede

Ekholm, Anne
Happikadon aiheuttamien kalakuolemien syyt Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan järvissä talvella 2002- 2003. 138 s., 19 liites., luonnonmaantiede

Engström, Annukka
Helsingin metropolialue – yhteistyötä ja hallinnointia? 91 s., suunnittelumaantiede

Houtsonen, Outi
Biologian ja maantiedon kenttäopetus yläkouluissa – esimerkkialueena Kuopio. 87 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Ikonen, Pirjo
Gaia – suuri maailmankartasto – Atlaskartografiaa 2000-luvun Suomessa. 82 S., 10 liites., suunnittelumaantiede

Junnila, Terhi
Someron Lehtiojan valuma-alue – osa Rekijokilaaksoa. Luonnonmaantieteelliset erityispiirteet sekä veden laatu. 82 s., 3 liites., luonnonmaantiede

Kaila, Aino
Vattajanniemen dyynien luontotyypit ja kasvillisuussukkessio. 98 s., 45 liites., luonnonmaantiede

Keskinen, Antero
Mapping road infrastructure in developing countries applying GIS and remote sensing – the case study of the Taita Hills, Kenya. 159 s., 13 liites., suunnittelumaantiede

Koskela, Emmi
Toiminnallinen oppiminen. Esimerkkinä Käpylän peruskoulun 9. luokkien jääkausiosuuden opetus. 85 s., 13 liites., luonnonmaantiede

Lanne, Milla
Monitoring indigenous tropical montane forests of the Taita Hills using airborne digital camera imagery. 141 s., 25 liites., luonnonmaantiede

Lehto, Satu
Vattajanniemen dyynialueen kuluneisuus ja eolinen aktiivisuus, luonnonmaantiede

Lehtonen Jussi
Pelastustoimi alueellisessa kehittämisessä: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen saavutettavuus. 87 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Majamäki, Hanna
Asumisen ja asuntomarkkinoiden kehitys transitiokauden Pietarissa. 86 s., 7 liites., kulttuurimaantiede

Markkula, Katja
Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa. 159 s. 6 liites.,

Marttinen, Lauri
Kotkan Popinniemenlahden pohjasedimentti ihmistoiminnan kuvastajana. 92 s., luonnonmaantiede

Muukkonen Satu
Water Management in Cambodia – Resources and Relations. 118 s., 2 liites., suunnittelumaantiede

Mäkiaho, Aino
Raudan ja kiintoaineen kulkeutuminen Suomen vesistöalueilta Itämereen. 80 s., 13 liites.,
luonnonmaantiede

Nordlund, Katja
Maailman makujen matka Suomi-keittiöön – kulinaarinen globalisaatio naistenlehdissä. 96 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Norppa, Miika
Tutkimus Helsingin ydinkeskustan vetovoiman kehittämisestä – sovelletuista strategioista ja keskustan käyttäjien kokemuksista. 175 s., 6 liites., kaupunkimaantiede

Pesu, Matti
Jäätikköympäristön teemakartoittaminen ja laaksojäätikön massabalanssin määrittäminen satelliittikuvalta pikseliorientoidun ja objektiorientoidun luokituksen avulla. 65 s., 6 liites., luonnonmaantiede

Pietarinen, Kari
Hapanta ja emäksistä sadetta. Koillis-Viron palavankiven käytön rikki- ja hiukkaspäästöjen kehitys Virossa ja Etelä-Suomessa vuosina 1980-2005. 73 s., 6 liites., kehitysmaantiede

Rautiainen Sanna
Matkalla maisemassa. Heinäveden reitin maisema vuosina 1906-2006. 89 s., 8 liites., kulttuurimaantiede

Rissanen, Henna-Suvi
Alueellinen identiteetti osan vuorovaikutteista asuinaluesuunnittelua eteläisen Tuusulan Riihikalliossa. 127 s., 8 liites., suunnittelumaantiede

Rosenberg Marianne
Lähimenneisyyden ympäristönmuutokset Hannusjärven pohjasedimentin kuvastamana. 82 s., luonnonmaantiede

Rosti, Minna
Imatra-Svetogorsk -kaksoiskaupungin kehitys ja yhtenäisyys. 70 s., kulttuurimaantiede

Suoniemi, Marika
Miksi lapsiperheet muuttavat kehyskuntien pientaloalueille? Tarkastelussa sundsbergilaisten asumismieltymykset. 80 s., 20 liites., kulttuurimaantiede

Tanskanen, Erja
HIV-epidemia ja sen vaikutukset Ugandassa. 145 s., kehitysmaantiede

Tolvanen, Juha
Postin perusjakelun jakelutoimipaikan sijainnin mallintaminen ja optimointi. 128 s., suunnittelumaantiede

Toukola, Maija
Asemakaavoitus Helsingin seudun kehyskuntien kasvun hallinnassa. 119 s., suunnittelumaantiede

Uusimaa, Kaisa
Landslide susceptibility mapping of Tagaytay City and vicinity, Philippines, using semi-quantitative and quantitative GIS methodologies.80 s., 10 liites., luonnonmaantiede

Wuolijoki, Aino
Kuusamon Karhunkierroksen luontokohteet. 103 s., 5 liites. + liitekartta, luonnonmaantiede

2006

Arajuuri, Nina: Hämeen matkailualueen reuna-alueiden matkailun kehittäminen

Brummer-Korvenkontio, Margareta: Valta, valtio ja kehitysyhteistyö – Nicaraguan alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutushanke peliteorian näkökulmasta ja osana monikulttuurisen valtion ja kehitysyhteistyön rakenteita

Fernelius, Tuuli: Tuulensuuntien merkit tunturimaastossa

Hartikainen, Jorma: Juna mänj’ justiisa – ratalinjaukset ennen ja nyt, Kerava – Riihimäki – Lahti ratayhteyden ja Lahden oikoradan maantieteellinen vertailu

Heikkuri, Riitta: Muutokset naisten työelämässä doi moi-politiikan jälkeen Vietnamissa

Helminen, Jukka: Pasila suunnittelun kohteena

Himberg, Nina: Community-based Ecotourism as a Sustainable Development Option in the Taita Hills, Kenya

Hjort, Jan: Environmental factors affecting the occurrence of periglacial landforms in Finnish Lapland: a numerical approach (väitöskirja)

Honka, Anni: Kansainvälinen kokous- ja kongressimatkailu maantieteellisessä viitekehyksessä vertailukohteina San Diego ja Hämeenlinnan seutu Joensuu-Partanen, Jenni: Ylä-Pirkanmaan kunnat maaseutumatkailun kehittäjinä – esimerkkeinä Kuru, Ruovesi ja Virrat

Jordan, Maarit: Tieliikenteen aiheuttama kuormitus Espoon Suurpellon alueella lumen ja bioindikaattoreiden avulla tutkittuna

Jääskeläinen, Jonna: Yhdyskuntarakenteen eheyden arviointi Vantaan yleiskaavoituksessa

Kanervo, Anna: Mikä Vipua vetää? Selvitys innovaation leviämisen alueellisesta vaihtelusta ja muutosagentin vaikutuksesta leviämiseen

Kiirla, Merja: Suomen luonnonmaantieteellisiä ja maisemallisia piirteitä esittelevä ekskursioreitti yläasteen ja lukion oppilaille

Kiljunen-Ruotsalainen, Rauha: Kehitysmaat uutisten maailmassa. Tarkastelun kohteena STT:n ulkomaanuutiset syksy 2003 – kevät 2004

Lepistö, Tytti: Kirkkoon kuuluminen Helsingin osa-alueilla

Lähteenoja, Satu: MIPS-menetelmä Suomen liikennejärjestelmän ekotehokkuuden kuvaajana

Mikkonen-Young, Leena: Yleiskaavayhteistyö Kokemuksia neljältä kaupunkiseudulta (lis.)

Muukkonen, Petteri: Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification (väitöskirja)

Mäkelä, Miika: Land cover baseline and monitoring system for impact evaluation of agroforestry interventions in Southwest Uganda

Mäkinen, Tommi: Lyijyn ja kadmiumin leviäminen Harjavalta Copper Oy:n ympäristöön Harjavallassa – sammalpallomenetelmällä tutkittuna

Niiranen, Laura: Paikallinen turvallisuus – diskursseja kansallisella ja paikallisella tasolla sekä sanomalehdissä 2000-luvun alun Suomessa

Ojalammi, Sanna: Contested Lands: Land Disputes in Semi-Arid Parts of Northern Tanzania – Case Studies of the Loliondo and Sale Divisions (väitöskirja)

Oksanen, Juha: Digital elevation model error in terrain analysis (väitöskirja)

Pahkasalo, Katariina: Halutun asuinalueen ominaisuudet ja kaupunkisuunnittelu Espoossa

Parviainen, Anna-Maria: Maaseudun kaksi tulevaisuutta. Maaseudun kehittäminen ja tulomuutto 2000-luvun Suomessa

Parviainen, Pertti: Detection of glacier facies and parameters using aerial false colour digital camera data – case study Hintereisferner, Austria

Pelkonen, Petra: Kalasatama – kaupunkisuudistusta Helsingin kantakaupungin rannassa

Petrell, Liidia: Hyvinkään Hinkalonummen sedimentologia

Rehunen, Antti: Metsätie ja maisema. Tutkimus metsäteiden rakentamisesta, käytöstä, kokemisesta ja suunnittelusta Nurmeksessa

Ristisuo, Hanna: Helsingin seudun alueellinen erilaistuminen

Sallinen, Antti: Kokonaisten suoalueiden luokittelu – esimerkkinä Kuhmon Jämäsjoen valuma-alueen suot

Salmela, Pasi: Kauppakeskukset kuluttamisen tiloina. Case: kauppakeskukset Lintuvaaran yläasteen, Matinkylän yläasteen sekä Helsingin Rudolf Steiner -koulun yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajassa

Soini, Eija: Livelihood, land use and environment interactions in the highlands of East Africa (väitöskirja)

Suikkanen, Hannele: Segregated Nairobi: Problems and survival strategies in Makina and Soweto.

Talja, Suvi: MIPS-menetelmä paikallisen liikenteen ekotehokkuuden kuvaajana

Tani, Alpo: Baltian maat suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristönä

Tarvainen, Vuokko: Kaupunkipurot Helsingissä – veden laatu vuonna 2004

Tegelman, Teemu: Kaupunkitaiteilijan arjen ja nimettyjen paikkojen kohtaamiset Helsingin Aurinkolahdessa ja Kalliossa

Toivonen, Elina: ”Äiti Maa”. Feministinen maantiede ja ekofeministiset luontotulkinnat

Töyssy, Miia: Nokipallot ympäristön kuormituksen kuvaajina ja ajoituksen apuvälineenä

Valkama, Pasi: Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja sen ehkäisy – esimerkkinä Vantaanjoki

Vesa, Mikko: Globalisaation kynnyksellä Keski-Amerikassa? Kehitysteoreettisia tulkintoja Keski-Amerikasta ja Costa Ricasta

Vikman, Anu: Espoon lukupuron virtaama ja veden laatu vuonna 2005

Viljakainen, Kaisa: Pientaloalueen kehityksen suuntaviivat – Itä-Hakkilan väestöllinen ja rakenteellinen kehitys vuosina 1970-2005

Vilkama, Katja: Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992-2005

Väliniemi, Jenni: Itä-Helsinki kehityksen uralle – Projektit suunnittelukentällä kaupungin kaksoisroolin valossa

Ylhäisi, Jussi: Traditionally Protected Forests and Sacred Forests of Zigua and Gweno Ethnic Groups in Tanzania (väitöskirja)

2005

Aalto, Silja: Alueidentiteetti ja osallistuminen maakuntatason suunnitteluun. Esimerkkinä kuntien yhteistyö Etelä-Karjalassa

Anttila, Kati: Savitaipaleen geomorfologia

Bernelius, Venla: Onko oppimistulokset valettu betoniin? Tutkimus oppimistulosten ja kaupunkirakenteen yhteydestä Helsingissä

Eteläaho, Elina: Kaatopaikkojen sijoittamisesta Suomessa – esimerkkinä pääkaupunki-seudun kaatopaikat 1950-luvulta lähtien

Grebennik, Natalia: Urban Freight Transportation in Toulouse: A Case Study

Hartikainen, Minna: Petsenganikelin nikkelisulattamon vaikutukset kasvillisuuteen ja maaperän kemialliseen koostumukseen Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueella

Honkanen, Mika: Alueiden väliset kehittyneisyyserot Suomessa. Esimerkkinä alueelliset hyvinvointierot 1970-luvun puolivälissa ja 2000-luvun alussa (lis.)

Hurskainen, Pekka: Change detection of informal settlements using multi-temporal aerial photographs – the case of  Voi, Kenya

Huttunen Harri: Maastotiedot ja maastotietomallien harmonisointi Suomessa

Hämäläinen Anna: Koiranomistajan kaupunkitila – tutkimus Helsingin seudun koiranomistajien tilankäytöstä ja koirista kaupungissa

Ikonen, Juha: ”Hyvin lähellä satumaata” Kaupungin imago ja toimet sen rakentamiseksi. Tapaus Vuosaaren Aurinkolahti

Ikäheimo, Aino: Helsingin poliittinen maantiede – tutkimus kaupunkitilan käytöstä vaalikampanjoinnissa

Jokela, Salla: Monumenttikuvista elämyskuviin – Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895-2005

Kaakinen, Inka: Quest for space: streetvendors and the use of public space in two Latin American cities (lis.)

Kahila, Maarit: Punaista tupaa etsimässä? Lapsiperheiden asumispreferenssit ja muuttotoiveet pääkaupunkiseudulla

Koivula, Rea: Vantaan pientaloalueiden erilaistuminen ja asuinympäristön viihtyisyys

Koskinen, Tarmo: Nälkävuoden 1867 sää ja sen vertailu myöhempien vuosien olosuhteisiin

Kullberg, Sami: Matkailu, luonnonsuojelu ja kestävä kehitys Tyynenmeren saarivaltioissa – esimerkkeinä Fidzi ja Tonga

Laita, Samuli: Saimaannorppa kunnan suunnittelussa

Laitala, Kaarina: Paikkatietojärjestelmät kuntien alueiden käytön suunnittelun tehostajina

Lammio, Veera: Suomalaisnuorten valmius toimia kestävää kehitystä edistäen

Leppänen, Pia: ”Siellä on lämmin, missä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta”. Peruskoulun yläluokkalaisten käsityksiä planetaarisista ilmiöistä

Lindholm, Milla: Veden ja järvisedimenttien laatu Vihtamojoen valuma-alueella Sotkamossa

Lindqvist, Aino: MIPS-laskennan käyttökelpoisuus Suomen meriliikenteen ekotehokkuuden määrittämisessä

Linkola, Hannu: Hajonnut maisema. J.G. Granön maisematiede aikansa kuvana ja osana nykyistä maisemamaantiedettä

Liuha, Petri: Hieskoivun (Betula pubescens) fenologisten vaiheiden seuranta MODIS-satelliittikuvista Suomessa

Mahrberg, Reetta: Hiilidioksidipäästöt henkilöauton valintaan vaikuttavana tekijänä Suomessa

Masalin, Katja: Maanpeitteen muutokset Taita Hillsin alueella Keniassa satelliittikuvien digitaalisen tutkinnan pohjalta

Matikainen, Tiia: Särkänniemen merkitys matkailussa. ”Niin paljon mahtuu pieneen niemeen”

Maunula, Minna: Sikiön kehityshäiriöiden seulonnan alueelliset erot Suomessa vuonna 2003

Mäkinen, Heikki: Vesienhoidon hallinta Suomessa. Vesipolitiikan puitedirektiivi vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta (väitöskirja)

Niemenmaa, Vivi: Helsingin paikallisagenda. Tarina osallistumisesta ja suunnittelun subjektiivisuudesta (väitöskirja)

Piispa, Hannu: Helsingin lämpöolot 1.7.2001 – 31.1.2003

Parikka, Annukka: Lumeen kertynyt laskeuma Kemiran Siilinjärven tuotantolaitosten ympäristössä talvikaudella 2001-2002

Porkka, Laura: Vantaanjoen raskasmetallipitoisuudet (Cu,Fe,Mn,Zn) vuosina 1970-2003

Puustinen, Jenni: Kivinokka erilaisten intressien kohteena

Rantala, Hanne: Liikenneturvallisuuden asema kunnan strategisessa suunnittelussa – esimerkkinä Nurmijärven kunta

Ratvio, Rami: Elämää metropolin reunoilla – Sundsberg ja Landbo hajautuvassa kaupunkirakenteessa

Rautanen, Saara: Argentiinan talouspoliittinen kriisi joulukuussa 2001 ja sen vaikutukset eri tulotasojen asuinalueilla Buenos Airesissa

Roto, Johanna: Porot ja pallopäävalaat – eläimeen pohjautuvan kulttuurisen elinkeinon merkitys paikallisyhteisölle ja resurssienhallintaan. Esimerkkeinä saamelaisten poronhoito ja färsaarelaisten pallopäävalaiden pyynti

Tammilehto-Luode, Marja: Kohti vertailukelpoisia eurooppalaisia aluetilastoja (lis.)

Tirronen, Samu: Maalajien vaikutus Rauanjoen uoman kehitykseen

Urjankangas, Hanna: Koulukuljetukset maaseutukunnan elinvoimaisuuden säilyttämisessä – esimerkkinä Asikkalan kunta

Vihmalo, Kristiina: Kallion muutos ja paikannimet. Kalliolaissukupolvien paikannimistöt ja paikkoihin liittämät mielikuvat

Virolainen, Hanna: Salpakankaan taajaman synty ja kehitys

Yrjölä, Anna: Arvorakennuksista kulttuurimaisemaan – Katajanokan rakennettu ympäristö rakennussuojelun arvojen kuvaajana

2004

Elo, Minna: Liikkeellä altiplanon taivaan alla – muutto El Altoon

Gustafsson, Henrik: Konflikten om Falklansdöarna

Haanpää, Simo: Asumisen taide – mielikuvat nuorten lapsiperheiden muuton suuntaajina Arabianrannassa

Hamro-Drotz, Dennis: The ecology and morphology of the coral genus Agaricia on the reefs of Curacao

Hermunen, Taru: Land use policy in Kenya – experiences from Taita Taveta district

Johansson, Aapo: Venäjä maantieteen oppikirjoissa 1902-1945

Jäske, Riikka: Matkailun kehittäminen osana kunnan strategista suunnittelua: tapaustutkimus Joroisten Kotkatharjun alueelta

Kainulainen, Jonna: Joukkotiedotus alueellisen identiteetin rakentajana. Itä-Helsinkiä koskeva kirjoittelu Helsingin Sanomissa vuosina 1990-2000

Kalmi, Minttu: Joki- ja meriveden sekoittumisen lyhyt- ja pitkäaikaiset vaihtelut – tutkimusalueina Pohjanpitäjänlahti ja Paimionlahti

Krigsholm, Sanna: Kallion monet kasvot

Kylmäaho, Jani:   Personal Navigation in Urban Environment

Laari, Johanna: Osakaskunnat järvien hoitajina ja kunnostajina – maantieteellinen näkökulma

Lindstedt, Juha P.: Haaga instituutin ammattikorkeakoulun Helsingin ja Malmin liiketalousinstituuttien opiskelijarekrytointialueet

Lindström, Henna: Osallistuminen maakuntakaavoituksessa

Lötjönen, Sampo: Nuuksion järvien happamoituminen

Maukonen, Sanna: Suurpelto – 2000-luvun Tapiola?

Miekkala, Mari: Linnanmäki kulutusmaisemana ja kulutuspaikkana

Mikkonen, Nella: Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttö kaupungissa ja maaseudulla. Esimerkkeinä Helsinki ja Leppävirta

Mäkiaho, Jari-Pekka: Rannansiirtyminen pääkaupunkiseudulla postglasiaaliaikana TIN-mallinnuksella kuvattuna

Nevalainen, Liisa: Karkkilan Arapisto-järven paleolimnologinen kehitys vesikirppujen ja piilevien kuvastamana

Orava, Alexander: Ylä-Lapin pöytämäisten katajien kasvumuodot ja habitaatit

Paarlahti, Arttu:  Kybertilan yhteisöt, verkostoteoriat ja vuorokaudenaika

Palosaari, Päivi: Valtakunnan raja Tornionlaaksossa. Rajalla asuminen ja sen merkitys torniolaisille

Pasi, Tomi: Kenttätyöskentely peruskoulun alaluokkien maantiedon opetuksessa

Patanen, Jari: The effects of cultural change on the landscape in Rarotonga, Cook Islands

Piispa, Hannu: Helsingin lämpöolot 1.7.2001 – 31.1.2003

Pispa, Karoliina: Kaupunkipuron ekologinen ja sosiaalinen merkitys kaupunkisuunnittelussa – tapaus Rekolanoja

Pusenius, Kaisa: Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus – tutkimusmenetelmänä MIPS

Ruth, Olli: Kaupunkipurojen hydrogeografia kolmen esimerkkivaluma-alueen kuvastamana Helsingissä (väitöskirja)

Räävi, Tea: Matkaoppaiden Helsinki. Diskurssianalyyttinen tutkimus matkaopaskirjojen kaupunkikuvauksista

Salo, Laura: 12.10.2002 pommi-iskun vaikutukset Balin matkailuun

Santaoja, Tero: Täydennysrakentaminen kaupungin ja asuinympäristön kehittämisessä – mittakaavallisia ja fyysisiä kysymyksiä

Schmidt-Thomé, Kaisa: Keskustelu kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta. Eurooppalaisen ja suomalaisen kehittämispolitiikan kehkeytyminen (lis.)

Siivola, Suvi: Turvallinen kaupunkikeskusta. Näkökulmia kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin ja tapoihin edistää keskustojen turvallisuutta, tapauskaupunkina Hämeenlinna

Soosalu, Heidi: Seismic activity related to the 1991 Hekla eruption, Iceland (väitöskirja)

Teir, Markus: Uuden-Kaledonian dekolonisaation alueelliset vaikutukset poliittisen maantieteen näkökulmasta

2003

Björklund, Nina: Helsingin joukkoliikenteen kehitys ja kaupunkialueen kasvu

Hakola, Tero: Sanomalehti alueellisen identiteetin rakentajana, esimerkkinä Pietarsaaren Sanomat

Haltia, Mari: Kohti sijainnista riippumatonta yritystä? Teknologiainnovaatioita hyödyntävien yritysten sijaintitekijöiden muutoksia uuteen talouteen siirryttäessä

Hanganpää, Camilla: Soveltavaa geopolitiikkaa Chilessä. Augusto Pinochetin geopoliittinen ajattelu

Harmoinen, Liisa: Time-geographical authority constraint and allocation of time between workplace and home

Heikkilä, Maija: Siitepölyihin pohjautuva holoseenin ympäristörekonstruktio eteläboreaalisesta vyöhykkeestä Suomessa

Henriksson, Tomi: Maankäytön kehityskuva osana Vantaan kaupunkisuunnittelua

Hentunen, Teemu: Musiikkia maan alla – teknoheimo Krakovan postsosialistisessa kaupungissa

Hiltunen, Ilkka: Kuntalaiset ja julkisten verkkopalveluiden kehittäminen

Honkonen, Vesa: Kauppa, paikka ja tutkimus. Päivittäistavarakaupan myyntiin vaikuttavien alueellisten tekijöiden sekä pääkaupunki- ja Tampereen seutujen alipalveltujen alueiden kartoitus

Häkkinen, Hannamari: Outokummun rakennetun ympäristön suojelu

Häkkinen, Johanna: Katsaus suomalaisnuorten harrastustoimintaan erikokoisilla paikkakunnilla

Ikonen, Hanna: Tulomuutto Ilomantsiin 1990-luvulla

Immeli-Vänskä, Kati: Muuttoliikkeen vaikutus asuinalueiden sosioekonomiseen erilaistumiseen pääkaupunkiseudulla vuosina 1995-1997

Jäske, Riikka: Matkailun kehittäminen osana kunnan strategista suunnittelua: tapaustutkimus Joroisten Kotkatharjun alueelta

Kauriinoja, Katariina: Periferiasta osaksi verkottuvaa EU:n ydintä. Suomi Euroopan taloudessa Kondratievin syklien mukaan

Kiiski, Tiia: Lumipeitteen alueellinen ja ajallinen vaihtelu Suomessa – esimerkkeinä Sysmä ja Mäntsälä 2000

Korjus, Mira: Haminan ”vehkalahtelaisnuorten” alueellinen identiteetti

Lahtinen, Jaani: Pienten jäähallien palvelualueanalyysi

Laihonen, Marita: Viljelypalsta-alueiden sijainti ja kehitys Helsingin kaupunkirakenteessa 1920-luvulta nykypäivään

Lindberg, Magdalena: Sommarparadiset Saverkeit. Om territoriella aktörer och utveckling på en plats. (Licentiatavhandling)

Loikkanen, Karoliina: Kyproksen tilanne Euroopan unionin komission silmin – representaatioiden vaikutus (geo)politiikkaan

Malminen, Virpi: Kävelykeskusta Kouvolan kaupunkikuvassa

Mela, Hanna: Ympäristökysymykset lukion maantieteen oppikirjoissa vuosina 1986-2001

Mikkola, Tony: Oppimispäiväkirja oppimisen tukena 8-luokkalaisten yleismaantiedon kurssilla

Mäkiaho, Jari-Pekka: Rannansiirtyminen pääkaupunkiseudulla postglasiaaliaikana TIN-mallinnuksella kuvattuna

Mäki-Mantila Mira: Väkivallan pelko julkisissa tiloissa. Helsingin kantakaupungin naisten kokemuksia

Nisula, Laura: Struggling for a place in the city. Housing and residential displacement in Metropolitan Manila

Orava, Alexander: Ylä-Lapin pöytämäisten katajien kasvumuodot ja habitaatit

Pelto-Huikko, Antti: Hyvinkään-Riihimäen aluekeskusohjelman anti talousalueen kehittämiselle

Periaho, Henna: Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti – ympäristöongelmien maailma maantiedon oppikirjoissa

Ranto, Sanna: Muuttoliike idästä Suomeen. Venäjän ja Neuvostoliiton alueelta peräisin oleva väestä Suomessa 1900-luvulla

Rautiainen, Antti: Paikkatietopohjainen luontotiedon hallintajärjestelmä kaupunkien maankäytön suunnittelussa

Reittu, Noora: Rajat ylittävä yhteistyö matkailussa: tapaustutkimuksen kohteina Helsinki ja Tallinna

Ritalahti, Jarmo: Rajojen matkailulliseen läpäisevyyteen vaikuttaneet tekijät maailmansotien välisessä ja toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. (Lisensiaatintutkielma)

Salo, Laura: 12.10.2002 pommi-iskun vaikutukset Balin matkailuun

Stenberg, Nina: En caffe latte, herr Engel? Helsingfors turismmarknadsföring 2002

Tarvainen, Paula: Turpeen balneologinen käyttö ja sen leviäminen Suomessa

Timonen, Jorma: Elektronisten merikarttojen tuotanto ja käyttö

Torniainen, Saija: Imaginatiivisuus uuden kaupunginosan yleiskaavoituksessa – esimerkkinä Tampereen Vuores

Tuominen, Elina: Markkinointi, identiteetti ja imago kaupungin kehittämisessä

Venäläinen, Marika: Kymmenen vuotta Oslosta: palestiinalaisalueiden funktionaalinen analyysi

Viilo, Sanna: Digitaalisten paikkatietoaineistojen laadun ja tarkkuuden merkitys radioverkkosuunnittelussa

Öystilä, Milla: Strateginen suunnittelu osana matkailukohteen kehittämistä. Tapaustutkimus Suomenlinna

© 2020 A MarketPress.com Theme