Arvosteluperusteet

Arvosteluperusteet, yleiset ohjeet

Tekstin arvostelu

 1. kertaa ja selventää oppimiaan asioita
 2. analysoi ja arvioi omaa tuotostaan ja tuloksiaan
 3. perustelee tekemänsä kartografiset ja tutkimukselliset valintansa sanallisesti
 4. tekstin selkeys ja kielelliset ansiot
 5. ehdotus parannuksista, kriittisyys, oivallukset tms.

Kartan arvostelu

 1.  väriskaalan soveltuvuus / ulkoasuun vaikuttavat valinnat
 2.  kartan peruselementit
 3.  kartografisten sääntöjen noudattaminen
 4.  kartan elementtien asettelu ja yleisilme
 5.  teemojen yhteensopivuus tai esitettävän aiheen mielekkyys

Luettujen artikkelien pohdinnan arvostelu

 1. artikkelin ymmärtäminen
 2. analyyttinen ote tekstissä
 3. tekstissä esitettyjen asioiden kritiikin/hyväksynnän perustelut
 4. teksti kokonaisuutena
 5. linkitys artikkelin ja oman työn asioiden välillä

Tieteellinen panos eli viittaamisen vaikutus arvosanaan

 •  Minimissään blogista tulee löytyä yhtä monta viittausta kuin on blogitekstejä (esim. 10 kirjoitusta, eli yksi viittaus per kirjoitus), jos viittausten määrä jää sen alle, arvosana putoaa 1:llä
 • Jokaisen blogimerkinnän lopusta tulee löytyä lähdeluettelo, joka on tehty oikein. Puuttumisesta voidaan rangaista vain kerran, miinuksen arvoisesti
 • Jos viittauslukemat ovat kunnossa, ei siitä saa mitään bonusta (ei liian vähän tai poikkeuksellisen paljon viittauksia)
 • Jos tekstissä viittauksia on paljon muihin kirjoittajiin, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa
 • Jos kirjoittaja on tuonut paljon ulkoisia lähteitä, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa

Jos kirjoittajaan viitataan paljon, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa 1:llä. Tämä on kirjoittajan kannalta arvokkain viittausten muoto, sillä siihen on vaikeinta itse vaikuttaa.

 

Miten määritellään kuinka paljon viittauksia on paljon?

 • kuinka paljon yksi kirjoittaja on keskimäärin viitannut muihin kirjoittajiin
 • kuinka paljon kirjoittajaan on keskimäärin viitattu
 • kuinka monta ulkoista lähdettä opiskelijat ovat tuoneet per henkilö

Yleistä arvosanaan vaikuttavaa:

 • blogi kokonaisuutena +/-
 • järjen käyttö eli itsenäinen ajatustyö +/-
 • linkit, ulkoasu, muu tekniikka +/-
 • yleisasennoituminen ja kirjoitustyyli +/-