Är det bara häxor som ger läxor?

Hemläxor hör till vardagen i de flesta skolor. De väcker känslor och frågan om deras nytta har debatterats. Den begränsade forskningen på området ger motstridiga signaler om hemläxors nytta. Läroplanen i Finland kräver inte att hemläxor används i undervisningen. Det är alltså läraren som avgör om, hur och hurdana hemläxor eleverna skall få. Matematik är ett ämne där hemläxor är i utbredd användning. Det är således intressant att utreda hur lärare tänker kring hemläxor i just matematik och hur de anvisade hemläxorna relaterar till den (social)konstruktivistiska syn på lärande som är framträdande i läroplanen. Syftet med min pro gradu -avhandling var att ta reda på hurdana hemläxor i matematik klasslärare anvisar och hur de argumenterar antingen för eller emot hemläxor i matematikundervisningen. Fokus var på effekter som utvecklar matematiska kunskaper. Även klasslärarnas syn vad gäller vikten av föräldrars engagemang i elevernas läxläsning i läroämnet matematik undersöktes.

För att besvara forskningsfrågorna skickades en enkät till klasslärare i tre svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen. Enkäten innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor. 19 klasslärare besvarade den. Svaren har analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Metodansatsen var deduktiv.

Vad kom jag då fram till i studien? Studien visade att de deltagande klasslärarna har ett i hög grad socialkonstruktivistiskt synsätt på lärande. Detta syns ändå inte i någon stor utsträckning i den typen av hemläxor som de i matematik använder sig av. Vad gäller utformningen av hemläxorna ligger fokus hos klasslärarna på repetitiva mekaniska räkneuppgifter som skall göras på egen hand. T.ex. problemlösningsuppgifter använder de mycket mer begränsat även om många har en tro på att problemlösningsuppgifter vid sidan om repetitionsuppgifter stöder matematikinlärning. De hemuppgifter lärarna angav sig ge kräver inte i någon stor utsträckning att de görs just utanför skoltid vilket kan leda till frågan huruvida hemläxor används för att tiden i skolan inte räcker till. Merparten av de deltagande klasslärarna motiverade användningen av hemläxor i matematikundervisningen just med att eleverna skall repetera. Största delen av klasslärarna ansåg att det är viktigt med en vuxens hjälp med hemläxorna. Trots att ett av undervisningens främsta uppdrag enligt läroplanen är att främja jämlikhet reflekterade enbart tre lärare kring risken av att föräldraengagemang kan leda till ojämlikhet. Hänvisning till läxklubb var det botemedlet som oftast nämndes mot avsaknad av läxläsningsstöd hemma. De flesta klasslärare visade en oproblematisk inställning till användningen av hemläxor som undervisningsmetod i matematik.

Jessica Lindqvist

Pro Gradu: Är det bara häxor som ger läxor? Klasslärares syn på hemläxor i matematikundervisningen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *