Millaista tukea lukiolaiset tarvitsevat opintoihinsa?

Lukiolaisten oppimisen ja opiskelun tuen tarpeita on käsitelty jonkin verran mediassa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Toinen lukio-opintoihin liittyvä esillä oleva aihe on kouluhyvinvointi, erityisesti opinnoissa jaksaminen sekä niissä uupuminen. Näitä on käsitelty myös juuri uudistunutta lukiolakia kehittäessä, sillä nämä teemat ovat myös lakimuutoksen keskiössä. Siksi myös tässä tutkielmassa haluttiin pureutua sekä oppimisen ja opiskelun että kouluhyvinvoinnin kysymyksiin.

Tutkimustehtävät ja tutkittavat henkilöt

Koulumaailmaa tutkittaessa on edelleen melko yleistä, että erilaiset asiantuntijat tai opettajat kertovat näkökulmansa tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksen tarkoituksena oli kuitenkin saada opiskelijoiden oma ääni kuuluviin. Mitä he ajattelevat lukiossa saamistaan tukitoimista? Millaisia tuen tarpeita opiskelijat nimeävät heillä olevan? Entä mitkä keinot opiskelijoiden mielestä parantaisivat lukiossa oppimista, opiskelua sekä kouluhyvinvointia?

Tähän tutkimukseen osallistui 29 lukiolaista pääkaupunkiseudulta. Aineisto on kerätty fokusryhmähaastatteluilla sekä sähköisellä kyselyllä. Tutkittavat osallistuivat näistä kumpaankin.

Tutkimustuloksia sekä johtopäätöksiä

Oppimisen ja opiskelun tukea kuvattiin tämän tutkimuksen vastauksissa konkreettisilla esimerkeillä ja toiveilla, jotka usein kohdennettiin tiettyyn lukion ammattiryhmään. Kouluhyvinvointiin liittyvissä vastauksissa taas korostui laajemmin koko kouluyhteisön merkitys tietyn ammattiryhmän sijasta. Yhteistä kaikille tutkimustuloksille oli, että lukiolta toivotut tukimuodot olivat maltillisia ja jopa arkisia. Lukiolaiset nostivat tärkeäksi muun muassa henkilöstön ajan ja läsnäolon, tuen henkilökohtaisuuden ja toimivan tiedotuksen tukitoimien mahdollisuuksista oppimisen, opiskelun sekä kouluhyvinvoinnin edistäjinä. Samalla esiin nousi oman tiedonhaun merkitys tuen saamiseksi: opiskelijoille ei aina ollut selvää, kehen lukion henkilökunnasta voisi ottaa yhteyttä tukiasioissa. Kouluhyvinvoinnin edistäjäksi nostettiin myös fyysinen ympäristö aina puhtaasta sisäilmasta kouluruokailun merkitykseen. Myös koulukaverit sekä muu lähipiiri nähtiin vastauksissa olennaisena osana kouluhyvinvoinnin edistämistä.

Kaiken kaikkiaan lukiossa esiintyvä tietynlainen pärjäämisen kulttuuri näkyi myös näissä tutkimustuloksissa. Uupumisen oireita saatetaan usein pitää lukiossa normaalina tilana, eikä mahdollisia oppimisen pulmia tai uupumisen merkkejä aina haluta tuoda esille. Siksipä tässäkin tutkimuksessa lukiolaisten oppimisen, opiskelun ja kouluhyvinvoinnin tukeminen näyttäytyy kaikkien yhteisenä asiana: niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin.

Uuden lukiolain mukaista kouluarkea aletaan toteuttaa viimeistään elokuussa 2021. Sen jälkeiset tutkimukset ovatkin mielenkiintoisia: millaisena opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki silloin näyttäytyy? Milla tavalla lukiolaki vaikuttaa näihin aiheisiin lukiolaisten näkökulmasta?

 

Mari Koponen

Pro Gradu: Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *