Pedagogiikan näyttäytyminen varhaiskasvatuksen vuoropäiväkodeissa. Mitä vuorohoidossa tapahtuu ilta-aikana?

Yleistä. Varhaiskasvatuslaki 540/2018 velvoittaa varhaiskasvatuksen olevan suunnitelmallista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottuvaa toimintaa. Uudistunut laki määrittää ensimmäistä kertaa vuorohoidon järjestämisen periaatteista. Valtakunnalliset linjaukset vuorohoidon toteutuksesta kuitenkin puuttuvat ja säädöksissä päätäntävalta annetaan vuorohoidon toteuttamisesta yksittäisille kunnille. Vuorohoidosta käytetään erilaisia termejä kuten ympärivuorokautinen hoito, vaativa vuorohoito, laajennettu vuorohoito sekä vuorohoito. Toimintaa kuvaavana käsitteenä nousee aiemmissa tutkimuksissa esille kodinomaisuus, vaikka varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa kyseistä käsitettä ei ole käytetty. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vuorohoitoa on tarpeellista tutkia sekä Suomessa että kansainvälisestikin.

Tavoitteet. Suomessa vuorohoidossa lapsia on kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista 7 %. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin selvittää, mitä ympärivuorokautisissa päiväkodeissa tapahtuu päivän aikana. Tutkimuksen toinen tavoite on selvittää miten paljon ja millaista tavoitteellista toimintaa ilta-aikoina on ympärivuorokautisissa päiväkodeissa. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on tarkoitus selvittää, miten lasten sitoutuneisuutta on mahdollista lisätä ilta-aikoina.

Menetelmät. Tutkielma on toteutettu osana Kehittävä Palaute -menetelmää. Aineisto on kerätty Kouvolassa, viidestä ympärivuorokauden auki olevasta päiväkodissa syksyn 2019 aikana. Aineistonkeruumenetelmänä toimi havainnointi. Aineistonkeruuseen osallistui viisi koulutettua havainnoijaa. Havainnointiaineistoa kertyi 1146. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS 25 for MacOS-ohjelmistolla.

Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vapaata leikkiä on päivän aikana suuri osa ajasta. Ilta-aikoina lapset leikkivät pääsääntöisesti esineleikkiä ja se on sitoutunutta. Tavoitteellisen toiminnan osuus oli ympärivuorokautisissa päiväkodeissa pieni (5,8%) ilta-aikana ja aikuinen toimi suurelta osin neutraalisti. Tehtäviin sitoutuminen ilta-aikana on intensiivistä, mutta tehtäviä esiintyy vain vähän. Lapset sitoutuvat toimintaan intensiivisemmin aikuisen osallistuessa. Oppimisen kannalta päiväkodin toiminnoista kaikkein arvokkaimmaksi nousee tuettu leikki. Ilta-ajan toiminta poikkeaa aamupäivän aikana tapahtuvasta toiminnasta.

Tulevaisuus. Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen järjestämisen työllisyyspoliittinen asema, samoin kuin pedagoginen rooli ja lasten hyvinvoinnin mahdollistaminen ympärivuorokautisessa päiväkodissa on keskustelun kohteena tulevaisuudessa. Julkista keskustelua tarvitaan siitä, kuinka kaikille lapsille mahdollistetaan samanlainen hyöty korkealaatuisesta varhaiskasvatuksesta, vaikka hoidon tarve olisi erittäin epäsäännöllistä. Tähän tärkeäksi osaksi täytyy liittää vuorohoidon käsite, joka luo vahvasti mielikuvan pelkän hoidon mahdollistamisesta aikaisissa aamuissa, myöhäisissä illoissa ja viikonlopuissa. Vuorohoito on osa laadukasta varhaiskasvatusta, jossa täytyy huomioida varhaiskasvatuksen asettamat tavoitteet ja lain tuomat velvoitteet koko päivän pedagogiikan näkökulmasta.

Jenny Hietanen – Pedagogiikan näyttäytyminen varhaiskasvatuksen vuoropäiväkodeissa. Mitä vuorohoidossa tapahtuu ilta-aikana?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *