Kuluttajat pohtimassa kestävyyttä, vaatteiden kulutusta sekä väriaineiden alkuperää

Tekstiilien tuotanto aiheuttaa ympäristöhaasteita ja tuotantoketjun toimintaan (mm. raaka-aineet, valmistus, olosuhteet) liittyy eettisiä ongelmia. Värjääminen on yksi tekstiilien tuotannon vaiheista, joka tuottaa ympäristökuormaa. Suurin osa tekstiilien ja muiden tuotteiden värjäykseen käytettävistä aineista on synteettisiä väriaineita, jotka valmistetaan petrokemiallisesti uusiutumattomista raaka-aineista, kuten öljystä. Väriaineita saadaan myös luonnosta (mm. kasvit, hyönteiset). Tutkimustiedon lisääntyminen synteettisten väriaineiden haitoista tekstiileissä ja muissa tuotteissa on lisännyt kiinnostusta luonnosta peräisin olevia väriaineita kohtaan.

Kuluttajien näkemykset väriaineiden alkuperästä tekstiileissä tai muissa kulutustuotteissa ei ole herättänyt laajempaa tieteellistä huomiota. Kuluttajien suhtautumista synteettisten- ja luonnonväriaineiden merkitykseen osana ekologista kuluttamista ei myöskään ole tutkittu. Tutkimustehtävänäni oli tarkastella kuluttajien näkemyksiä vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä kestävyyshaasteista sekä kuluttajien toimintaa tekstiileihin liittyvän kulutuksensa muokkaamiseksi kestävämmäksi. Lisäksi tarkastelun kohteena oli väriaineiden alkuperän merkitys kuluttajille sekä heidän suhtautumisensa synteettisiin- ja luonnonväriaineisiin tekstiileissä ja muissa kulutustuotteissa. Tutkimustehtävän muotoilua motivoi se, että tein tutkimukseni BioColour-tutkimushankkeessa (Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette, 2019–2024).

Ennen synteettisten väriaineiden kehittämistä luonnonväriaineet olivat ainoita väriaineiden lähteitä tekstiileissä ja muissa tuotteissa. Luonnonväriaineilla tarkoitetaan kasveista, sienistä, eläimistä, mikrobeista ja maaperästä saatavia väriaineita, jotka ovat muodostuneet luonnon kehityskulun osana. Suurin osa tekstiilien värjäykseen soveltuvista luonnonväriaineista on peräisin kasveista, mutta myös esimerkiksi sieniä voidaan käyttää värjäykseen. Luonnonväriaineiden käyttöön liittyy tiettyjä haasteita ja sekä synteettisten- että luonnonväriaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida väriaineiden koko tuotantoketju. Luonnonväriaineiden etuna voidaan kuitenkin pitää, että ne ovat yleensä uusiutuvia ja biohajoavia.

Tutkimukseni ote oli laadullinen ja tutkimusaineisto koostui puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen kerätyistä yksilö- ja parihaastatteluista. Yksilöhaastatteluja oli yhdeksän ja parihaastatteluja kolme eli yhteensä tutkimukseen osallistui 15 henkilöä, jotka olivat iältään 24–73-vuotiaita. Tutkimukseen osallistui sekä tavallisia kuluttajia että henkilöitä, joilla on kokemusta luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen.

Tutkimustulosten mukaan kestävyyden näkökulmasta tekstiilien laatu on kuluttajille merkityksellinen tekijä vaatteita hankittaessa. Vaatteiden laatua tarkastellessaan kuluttajat kiinnittävät huomiota erityisesti vaatteen ompelujälkeen, materiaaliin sekä arvioituun kulutuksenkestoon. Se, että kuluttajat peräänkuuluttavat tuotteiden laatua, viittaa nykyisen pikamuotiin perustuvan tekstiilien tuotannon ja kulutuksen haasteisiin. Pikamuoti ilmenee kuluttajille tekstiilien halpoina hintoina, heikkona laatuna ja nopeana vaihtuvuutena. Kuluttajat pitävät kestävän kulutuksen kannalta ongelmallisena tekstiilien heikkoa kulutuksenkestoa ja siitä aiheutuvaa vaatteiden lyhyttä käyttöikää.

Kuluttajat ovat tietoisia tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä moninaisista kestävyyshaasteista. Luotettavan ja ajantasaisen tiedon arvioiminen voi kuitenkin olla vaikeaa ja globaalit tuotantoketjut puolestaan vaikeuttavat tekstiilien jäljitettävyyttä. Kuluttajat pyrkivät omalla toiminnallaan muuttamaan vaatteisiin liittyvää kulutustaan kestävämmäksi. Kuluttajat muun muassa pyrkivät vähentämään vaatteiden ostamista, hankkivat laadukkaita ja kulutusta kestäviä tekstiilejä, suosivat kotimaisia tai ekosertifioituja tuotteita, ostavat vaatteita käytettynä, valmistavat vaatteita itse sekä kiinnittävät huomiota veden- ja energiankulutukseen vaatteita hoitaessaan. Kuluttajat myös kierrättävät ja korjaavat vaatteitaan sekä hyödyntävät käytöstä poistamiaan tekstiilejä esimerkiksi siivouksessa.

Kuluttajat arvostavat väriaineiden turvallisuutta eri kulutustuotteissa. Kuluttajat pitävät tärkeänä, ettei tekstiileissä ja muissa kulutustuotteissa, kuten elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja hiusväreissä käytettävillä väriaineilla ole haitallisia terveysvaikutuksia. Kuluttajat mieltävät luonnonväriaineet ekologisemmiksi ja turvallisemmiksi kuin synteettiset väriaineet. Luonnonväriaineilla aikaansaatavat värisävyt ovat keskeinen osa luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien viehätystä. Kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnonväriaineista ja kaipaisivat tietoa väriaineiden ominaisuuksista ja luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien hoitamisesta erityisesti, mikäli luonnonväriaineet tulisivat yleistymään tekstiileissä.

Eveliina Yli-Heikkilä

Pro gradu: Vaatteet, värit ja kestävyys – Kuluttajien näkemyksiä tekstiilien kulutuksesta sekä väriaineiden alkuperästä ja ominaisuuksista

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *