Opettajien kokemuksia kasvatuskoiran vaikutuksesta oppimisympäristöön

Tutkielmassani tarkastellaan kasvatuskoiran vaikutusta turvalliseen oppimisympäristöön. Päädyin aiheena turvalliseen oppimisympäristöön, koska pidän aihetta tärkeänä. Ennen luokanopettajaopintoja työskentelin puoli vuotta valmistavassa luokassa. Luokan oppilaista monet olivat lähtöisin Lähi-Idästä. Lasten kertomukset kouluoloista kotimassaan herättivät ajatuksen turvallisuuden tärkeydestä. Turvallisen oppimisympäristön tärkeys nousee esiin opetussuunnitelmasta ja se on lapsen oikeus myös lain nojalla. Turvallinen oppimisympäristö on myös kouluhyvinvoinnin edellytys. Turvallinen oppimisympäristö rakentuu fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Oppimisympäristön fyysiseen turvallisuuteen sisältyy tilaturvallisuus ja fyysinen koskemattomuus. Henkiseen turvallisuuteen kuuluu taas sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat oppilaan kokemukseen emotionaalisesta turvallisuudesta.  Henkilökohtainen ja ajankohtainen kiinnostus kasvatuskoiratyön kehitykseen ohjasi tarkastelemaan turvallisen oppimisympäristön osa-alueita kasvatuskoiran käytön näkökulmasta.

Tavoitteet ja menetelmät

Tutkielmassani oli tarkoitus kuvata, analysoida ja tulkita opettajien kokemuksia kasvatuskoiran vaikutuksesta turvallisen oppimisympäristön eri osa-alueisiin. Tavoitteenani oli lisätä ymmärrystä turvallisesta oppimisympäristöstä ja selvittää koiran vaikutusta siihen. Tutkielmassani haettiin vastauksia kysymykseen: Millä tavoin opettajat kokevat kasvatuskoiran vaikuttavan turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin (fyysiseen-, sosiaaliseen-, psyykkiseen-, pedagogiseen- ja emotionaaliseen turvallisuuteen)?

Toteutin tutkielmani haastattelemalla kuutta opettajaa, joiden kokemus kasvatuskoiran käytöstä koulussa vaihteli puolestatoista vuodesta yli viiteen vuoteen. Haastattelujen jälkeen analysoin opettajien kuvauksien sisältöä.

Tulokset ja johtopäätökset

Opettajien kuvaukset osoittivat, että koirasta voi olla hyötyä henkisen turvallisuuden osa-alueiden sekä emotionaalisen turvallisuuden edistämisessä, joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Opettajien suurin huoli koirien käyttöön koulussa koski fyysisen turvallisuuden takaamista, ja haastateltavat kertoivatkin varmistavansa fyysisen turvallisuuden toteutumisen monella tavalla. Kasvatuskoiran tuomien mahdollisten hyötyjen vuoksi, niin turvallisen oppimisympäristön tukemisessa kuin lasten kouluhyvinvoinnin kohentamisessa, on tutkielmani valossa perusteltua edistää koirien käyttöä koulussa ottaen kuitenkin fyysisestä turvallisuudesta huolehtimisen vakavasti.

Lotta Yli-Kuivila

Kasvatuskoiran vaikutus turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin opettajien kokemana

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *