Kansankynttiläksi kasvanut

Tutkimustehtävä

On yleisesti tiedossa, että opettajan ammatti saattaa periytyä vanhemmalta lapselle. Tulen itse perheestä, jossa opettajia on oma sukupolveni mukaan lukien viidessä polvessa, eli aihe on minulle myös henkilökohtainen. Tutkimukseni tavoitteena onkin syventyä paremmin opettajan ammatin periytymiseen liittyviin taustatekijöihin. Tutkimusta aiheesta on tehty Suomessa hyvin vähän, joten tutkimukseni on ensimmäisiä aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Kun saamme tietää, mitkä ovat tekijät kyseisen ilmiön taustalla, saamme lisää hyödyllistä tietoa esimerkikisi oppilaanohjaukseen, jossa pohditaan tulevia koulutus-ja ammattipolkuja. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kolmen tutkimuskysymyksen avulla; 1. miksi opettajasukuun kuuluva henkilö haluaa opettajaksi, 2. millaista vaikutusta opettajasukuun kuulumisella on ammatinvalintaan ja 3. miten opettajasukuun kuuluminen näkyy työssä ja arjessa.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja se toteuttiin syksyllä 2020. Lähetin sähköpostilla viidelle suomalaiselle opettajalle lomakkeen, jossa oli yhdeksän puolistrukturoitua kysymystä liittyen edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiini. Yhtenä kysymyksenä oli esimerkiksi ”mitkä asiat vaikuttivat siihen, että kiinnostuit opettajan työstä?”. Kysymykset oli laadittu Suomessa ja kansainvälisesti  tuotetun aiemman tutkimuksen perusteella, jota on tehty muun muassa ammatinvalinnasta ja syistä, miksi ihmiset hakeutuvat opettajankoulutukseen. Tiesin etukäteen, että kyseiset tutkimukseen osallistuvat henkilöt tulevat perheistä ja suvuista, joissa on opettajia, sillä olen muun muassa työskennellyt heidän kanssaan samassa koulussa. Kysymykset analysoitiin teemoittelun avulla.

Tulokset ja pohdinta

Tutkimukseen osallistuneiden vastauksien perusteella voidaan sanoa, että opettajana toimivalta sukulaiselta, kuten vanhemmalta, saadun esimerkin pohjalta on muodostunut kiinnostus opettajan työtä kohtaan. Henkilö on jo lapsesta asti saattanut nähdä, millaista opettajan työ on hyvine ja huonoine puolineen. Koulumaailmaan littyvistä asioista on puhuttu lapsen kotona, jolloin kyseisistä asioista on tullut myös lapselle merkityksellisiä. Perhepiirissä olevalta opettajalta on saatettu myös kysyä tietoja ammatista ja koulutuksesta. Opettajasukuun kuuluminen nähdään positiivisena asiana; koulumaailmaan liittyiä asioita voidaan pohtia yhdessä ja voidaan kysyä neuvoa itselle haastavissa tai mietityttävissä asioissa. Lisäksi yhteiset loma-ajat nähdään positiivisena asiana; näin ollen voidaan viettää enemmän aikaa yhdessä ja suunnitella yhteistä tekemistä. Toisaalta nähtiin ongelmallisena, että yhteisinä lomahetkinä tai vapaa-ajalla töihin liittyvistä asioista saatettiin ruveta keskustelemaan, joka muun muassa saattaa häiritä muita perheenjäseniä, jotka eivät toimi kyseisellä alalla.

Jatkossa voitaisiin tutkia samaa aihetta yleistettävyyden kannalta; aiheesta on tehty Suomessa vain vähän tutkimusta, joten olisi hyvä saada lisäselvyyttä kyseiseen ilmiöön. Lisäksi voitaisiin tutkia enemmän ammatin periytymistä yleisesti; kuinka paljon ammatit periytyvät Suomessa 2000-luvulla. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa muun muassa oppilaanohjaukseen; perhetaustalla on merkitystä ihmisen tekemille koulutus-ja ammattivalinnoille.

Rebekka Siltainsuu

Pro gradu: Kansankynttiläksi kasvanut-Opettajan ammatin periytyminen Suomessa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *