Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa järjestöjen oppimateriaalien valossa

Ympäristökasvatuksen ajankohtaisuutta ei voi kiistää ilmastonmuutoksen edetessä ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien ollessa kaikkien tiedossa.  Jo varhaiskasvatuksessa on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaista ympäristökasvatusta toteutetaan ja miten lasten luontosuhteen vahvistumista tuetaan. Ympäristökasvatus kuuluu osaksi varhaiskasvatusta voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2018) mukaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet välittävät vahvaa viestiä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta kasvatuksesta. Ympäristökasvatuksella pyritään vahvistamaan kestävän elämäntavan sisäistämistä, lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ympäristökasvatusta kuvaillaan oppimiseksi ympäristöstä, ympäristössä ja toimimiseksi ympäristön puolesta.

Ympäristökasvatuksella on suuri mahdollisuus tukea lasten luontosuhteen vahvistumista ja sen kautta ympäristötoimijuuden vahvistumista. Vahvalla luontosuhteella on yhteys haluun suojella luontoa ja vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Maapallon tila ja ihmisen vaikutukset ympäristöön tulisi ottaa huomioon myös varhaiskasvatuksessa.

Millaista materiaalia varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tueksi on saatavilla?

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tueksi ei ole saatavilla varsinaisia opettajan oppaita. Ympäristöjärjestöjen tuottamaa avointa oppimateriaalia sen sijaan löytyy ja järjestöjen avoin oppimateriaali näyttääkin nousevan erityiseen rooliin varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tukena. Pro gradu -tutkielmassani olen perehtynyt kansalaisjärjestöjen varhaiskasvatukseen suunnattuihin oppimateriaaleihin. Tarkoitus on ollut selvittää niiden välittämää kuvaa varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksesta. Pyrin materiaalien perusteella selvittämään miten ympäristökasvatuksen osa-alueet painottuvat, miten luontosuhde tulee materiaaleissa esille ja millainen rooli lapsilla on materiaalien mukaisessa ympäristökasvatuksessa.

Tutkielmani aineistoksi rajautui ympäristöjärjestöjen oppimateriaaleja vuosilta 2008-2020. Aineisto koostui 12 eri materiaalipaketista viideltä eri järjestöltä. Mukana on erilaista kirjallista ja kuvallista materiaalia opettajan oppaiden tyyppisistä toimintavinkki-vihoista aina suoraan lapsille suunnattuihin ympäristöaiheisiin satuihin. Tutkielmaa tehdessä analysoin myös kuvitusta ja kuvituksen välittämää kuvaa ympäristökasvatuksesta.

Tarve tulevaisuudessa ympäristökasvatusmateriaalien päivitykselle

Tutkimusten tulosten perusteella ympäristökasvatus ei näyttäydy materiaaleissa kokonaisuutena, jollaista se kirjallisuuden perusteella tulisi olla. Tulosten perusteella materiaaleissa korostuu oppiminen ympäristöstä ja lasten todellinen toiminta ympäristön puolesta jää hyvin vähäiseksi. Luontosuhteen osalta näyttää painottuvan suhde ekologiseen ulottuvuuteen ja luontosuhdetta ei oteta kokonaisuutena huomioon.  Lasten rooli materiaalien mukaisessa ympäristökasvatuksessa näyttää painottuvan uuden oppimiseen leikkimisen kautta. Lasten ympäristötoimijuus jää hyvin vähäiseksi. Opettajilla ja muilla kasvattajilla ja heidän toiminnallansa, arvoilla, valinnoilla ja esimerkkinä toimimisella on suuri rooli ympäristövastuullisten toimintatapojen oppimisessa.  Tulosten perusteella ympäristökasvatuksen materiaalit vaatisivat kehittämistä ja päivittämistä. Tulokset hyödyttävät myös mahdollisen kentällä toteutettavan jatkotutkimuksen teossa.  Ympäristökasvatus ja luontosuhde tulisi nähdä kokonaisvaltaisemmin ja ottaa tämä huomioon tulevaisuudessa oppimateriaaleja suunniteltaessa.

Anniina Hämäläinen

Pro gradu: Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksen oppimateriaaleissa
Tarkastelussa luontosuhde, lasten rooli ja ympäristökasvatuksen osa-alueet kansalaisjärjestöjen oppimateriaaleissa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *