Upplevelser om konsekvenserna av ADHD i arbetslivet

Syfte

ADHD är en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, som för det mesta kopplas ihop med barn och unga, trots att ADHD påverkar människan genom livet. ADHD kan medföra svårigheter inom många områden i livet, så som i skolan, i arbetslivet och på fritiden. De största skillnaderna mellan vuxna med och utan ADHD är i arbetslivet. ADHD leder ofta till underprestationer i arbetslivet. I diskussioner om ADHD lyfter man ofta endast fram svårigheterna som hör ihop med ADHD. Mer sällan pratas det om att ADHD också kan medföra styrkor. Beroende på situationen och omgivningen, kan egenskaper som förekommer hos vuxna med ADHD ses som positiva eller negativa i arbetslivet. Vuxna med ADHD kan trots utmaningarna som hör ihop med ADHD vara framgångsrika i arbetslivet, men det krävs att diagnosen beaktas på arbetsplatsen. För att få det stöd som behövs och för att arbetslivet ska kunna anpassas till diagnosen krävs det att man berättar om diagnosen. En stor del av vuxna med ADHD är tveksamma till att berätta om diagnosen, eftersom de är oroliga för att bli stigmatiserade och diskriminerade.

Syftet med denna avhandling är att granska vilka konsekvenser informanterna upplever att ADHD i vuxen ålder haft inom arbetslivet. Syftet är även att ta reda på hur informanterna själv önskar att arbetsplatsen skulle ta diagnosen i beaktande.

Genomförande

I undersökningen deltog sju vuxna med diagnosen ADHD. I avhandlingen användes kvalitativa forskningsmetoder och som insamlingsmetod användes halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Undersökningen utgick ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Det empiriska materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Som bakgrund användes tidigare forskning inom ämnet.

Resultat

I resultaten framgick det att ADHD i vuxenålder haft konsekvenser för informanterna inom arbetslivet. Enligt informanterna hade ADHD påverkat fleras yrkesval, så de inte vågat sträva efter sitt drömyrke eller inte kunnat uppnå det på grund av svårigheterna som kopplas till ADHD. Informanterna upplevde också att ADHD påverkat jobbsökande och möjligheten att bli anställd. ADHD hade lett till utmaningar i arbetet, i form av bland annat koncentrations- och kommunikationssvårigheter. Dessutom upplevde informanterna att ADHD lett till en ökad risk för utmattning och utbrändhet. Trots utmaningar i arbetslivet, ansåg informanterna också att ADHD bidragit till olika styrkor i arbetslivet, som bland annat kreativitet, produktivitet och snabb reaktionsförmåga. Informanterna önskade att arbetsgemenskapen skulle ha en förståelse för individens svårigheter och styrkor samt att arbetsgemenskapen var öppen och stödjande. I linje med tidigare forskning visar denna undersökning att ADHD i vuxen ålder kan leda till många svårigheter i arbetslivet, men resultaten i undersökningen visar också att ADHD kan leda till styrkor i arbetslivet. Denna undersökning visar även i linje med tidigare forskning att det är viktigt att arbetsplatsen beaktar diagnosen.

Jag hoppas denna studie kan inspirera till vidare forskning inom ADHD hos vuxna. Som redan tidigare nämndes, består största delen av ADHD-forskning av barn och unga med ADHD, men det är också viktigt att fokusera på forskning om vuxna med ADHD. Som denna studie i linje med tidigare studier visar, kan ADHD hos vuxna ha en stor inverkan på arbetslivet, men det är viktigt att studera vuxna med ADHD för att kunna möjliggöra ett bra arbetsliv också för dem som har utmaningar. Den här studien visar på att framtida forskning behöver fokusera mera på eventuella styrkor hos personer med ADHD, eftersom största delen av forskningen kring ADHD handlar om svårigheterna inom olika områden i livet.

Miranda Lillqvist

Vuxna med ADHD i arbetslivet – Upplevelser om konsekvenserna av ADHD i arbetslivet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *