Musiikilla eheyttämistä hyvinvointi edellä

Tutkimuksen taustaa

Musiikilla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin merkittävästi. Sen avulla voidaan esimerkiksi kehittää tarkkaavaisuutta tai parantaa kehon hallinnan kykyjä. Opetuksesta ja oppimisesta voidaan musiikin keinoin tehdä elämyksellistä ja nautinnollista. Musiikki on ollut aina tärkeässä roolissa omassa elämässäni. Musiikki on myös asia, jonka itse haluaisin tuoda osaksi päivittäistä opetustani. Siemen tähän tutkimukseen kylvettiin jo ensimmäisenä opintovuotenani luokanopettajaopintoihin kuuluvan pakollisen musiikinkurssin aikana. Suurelle osalle opiskelutovereitani musiikki ei näyttäytynyt innostuksen lähteenä. Päinvastoin suurin osa koki musiikin opettamisen tulevassa työssään vastenmielisenä, jopa pelottavana riittämättömien musiikillisten valmiuksiensa vuoksi. Jäinkin tätä taustaa vasten pohtimaan, missä määrin musiikki näyttäytyy alakouluikäisten kouluarjessa.

Vielä alkuopetuksessa opetuksen eheyttäminen musiikin avulla, oppiainerajat ylittävä musiikinopetus, koetaan luontevaksi. Tutkimusten mukaan luokanopettajien luottamus omiin kykyihinsä ja halukkuus opettaa musiikkia vähenee sitä mukaa mitä vanhemmista oppilaista on kyse. Halusinkin selvittää, miten luokanopettajat eheyttävät opetusta musiikilla erityisesti peruskoulun vuosiluokilla 3–6. Pro gradu -tutkielmassani haastattelin neljää luokanopettajaa, joilla oli kokemusta musiikin käyttämisestä osana opetustaan.

Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena teemahaastattelua hyödyntäen.  Vallitsevan koronapandemian vuoksi haastattelut toteutettiin pääosin etäyhteyttä hyödyntäen. Haastateltavilla oli kokemusta ja tietoa opetuksen eheyttämisestä musiikilla, minkä ansiosta tutkimusaineisto oli runsas tutkimusjoukon pienestä koosta (neljä haastateltavaa) huolimatta.

Tutkimuksen mukaan luokanopettajat eheyttivät opetusta musiikilla monipuolisesti eri tapoja hyödyntäen. Kaikilla tutkimushenkilöillä  oli musiikillista taustaa, mikä heijastui innokkuutena ja halukkuutena käyttää musiikkia opetuksessa. Vaikka musiikin oppisisältöjä opetettiin myös muiden oppiaineiden kanssa rinnakkain, eivät eheyttämisen tavoitteet olleet usein varsinaisesti musiikillisia. Luokanopettajat pyrkivät musiikilla eheyttämisellä muokkaamaan opiskeltavista ilmiöistä oppilaille helpommin omaksuttavia. Musiikkia käytettiin myös lisäämään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, mikä näkyi myös juhlien ja tapahtumien kokemisessa merkittäviksi. Erilaisiin toiminnallisiin aktiviteetteihin, kuten tapahtumiin ja teemapäiviin, liittyi olennaisena osana myös yhteistyö eri toimijoiden välillä. Muissakin yhteyksissä erilaiset yhteistyömuodot laajensivat ja syvensivät opetuksen musiikilla eheyttämistä, kun eheyttäminen ei ollut riippuvainen pelkästään opettajan omasta osaamisesta. Kaikkein merkittävimpänä tekijänä opetuksen musiikilla eheyttämiseenn liittyi pyrkimys hyvinvoinnin edistämiseen. Musiikin avulla pyrittiin lisäämään sekä oppilaiden että koulun aikuisten hyvinvointia. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että opetuksen musiikilla eheyttämisen avulla on mahdollista vastata perusopetuksen tavoitteeseen oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Laura Kovalainen,

Luokanopettajien kokemuksia musiikin eheyttävästä käyttämisestä 3–6 -luokkien opetuksessa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *