Mitä alakoulun seksuaalikasvatukseen tarvitaan?

Tutkimuksen tausta

Seksuaalisuus on moniulotteinen hyvinvointiin vaikuttava inhimillinen kokonaisuus. Se on osa ihmistä syntymästä kuolemaan eikä sitä voi valita. Seksuaalisuuteen vaikuttavat niin biologiset, kulttuuriset, eettiset kuin psyykkiset tekijät. Seksuaalikasvatus on osa ihmisoikeuksia ja näin jokainen on oikeutettu seksuaalikasvatukseen. Kouluilla on tärkeä rooli seksuaalikasvatuksessa ja jokainen opettaja on väistämättä seksuaalikasvattaja. Kiinnostuin tutkimaan aihetta, koska koin seksuaalikasvatuksen merkittäväksi. Toisaalta taas koin, etten ollut saanut opinnoissani riittävästi tietoja ja taitoja seksuaalikasvatukseen, joten tahdoin kehittää itseäni tämän tutkimuksen kautta. Tahdoin myös saada tietoa opettajien seksuaalikasvatuskokemuksista, ja sitä kautta kehittää seksuaalikasvatusta.  Tutkimus toteutettiin yhteistyössä seksuaalikasvatusyritys Tasaseksin kanssa.

Seksuaalikasvatus on kouluissa tapahtuvaa toimintaa, joka kattaa niin neuvonnan, ohjauksen kuin opetuksen. Lasten kohdalla seksuaalikasvatus on ensisijaisesti kehoitsetunnon kehittämistä, kehon haltuunottoa ja tunteiden tunnistamista sekä säätelyä. Tämän lisäksi seksuaalikasvatukseen kuuluvat myös turvataidot. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä tarjoamalla riittäviä tietoja ja taitoja. Nuoret ovat kuitenkin kokeneet seksuaalikasvatuksen riittämättömäksi ja kiusaannuttavaksi. Nuorten kokemusten mukaan seksuaalisuudesta puhutaan myös liian myöhään. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia ja kehittää seksuaalikasvatusta siihen suuntaan, että asioista puhuttaisiin ennakoivasti ja riittävästi.

 

Tutkimuksen toteutus

Toteutin tutkimuksen laadullisena tapaustutkimuksena. Haastattelin neljää opettajaa, jotka kukin kertoivat kokemuksiaan seksuaalikasvatuksen toteuttamisesta, haasteista ja tavoitteista. Opettajat arvioivat myös käyttämiään tietolähteitä ja materiaaleja. Tämän lisäksi opettajat toivat esille näkemyksiään siitä, millaista materiaalia seksuaalikasvatukseen tarvitaan. Tutkimukseen valikoituneet opettajat osallistuivat haastatteluun oletuksella, että heillä on osaamista ja kykyä kertoa seksuaalikasvatuksesta.

 

Tulokset ja johtopäätökset

Koulussa seksuaalikasvatus on sidoksissa arjen tilanteisiin, mikä tekee opettajasta jatkuvasti seksuaalikasvattajan. Seksuaalisuus määriteltiin ihmisen toiminnan, persoonan ja kulttuurin kautta. Koulussa se on esillä muun muassa ihastumisissa, oppilaiden kysymyksissä ja keskusteluissa. Seksuaalikasvatuksen haasteet liittyvät resursseihin, koulujen seksuaalikasvatuskulttuuriin ja oppilaiden toimintaan. Tämän lisäksi opettajat kokevat epävarmuutta omista tiedoistaan ja taidoistaan. Oppilaan osalta seksuaalikasvatuksen tulee tarjota riittävät tiedot ja taidot seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sen tulee tarjota oppilaille välineitä myös haastaviin tilanteisiin, jotta oppilaat tietävät, mistä asioista, ja kenelle niistä tulisi kertoa. Opetuksen osalta seksuaalikasvatuksen tulisi olla kokonaisvaltainen ja luonnollinen osa koulun arkea.

Opetussuunnitelma ei kuitenkaan tarjoa konkretiaa eikä erikseen velvoita seksuaalikasvatukseen. Myös tarjolla olevat materiaalit ja tieto on usein hajanaista tai puutteellista. Seksuaalikasvatuksen tueksi tarvitaan toiminnallista ja ikätasoista materiaalia. Materiaalin tulisi olla valmistettu suoraan lapsille, jotta opettajan ei tarvitse sitä erikseen opetella, ja sitä kautta soveltaa omassa opetuksessaan.

 

Jatkokehittäminen

Tutkimukseni pohjalta kehitetään materiaalia alakoulun seksuaalikasvatuksen tueksi. Materiaalin tarkoitus on innostaa opettajia ja madaltaa kynnystä seksuaalikasvattamiselle. Tämän lisäksi materiaalin tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä niin oppilaille kuin opettajillekin, sekä tarjota valmiita tuntisuunnitelmaideoita. Materiaalia testataan, ja sitä kehitetään palautteen pohjalta vastamaan opettajien ja oppilaiden tarpeita.

 

Iida Tarkamo

”Opettaja on sillein tavallaan jatkuvasti seksuaalikasvattaja” -Tapaustutkimus alakoulun seksuaalikasvatuksesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *