Några tankar om öppen lärmiljö

Forskningsuppgift

Min forskningsuppgift var att ta reda på hur öppna lärmiljöer ser ut och hur de används utgående från klasslärare beskrivningar. Jag ville också ta reda på hur öppen lärmiljö fungerar, samt ta del av vilka möjligheter och utmaningar det kan finnas i en sådan miljö.

Bakgrund

Mitt intresse för öppna lärmiljöer har väckts bland diskussioner med vänner, familjemedlemmar och andra kollegor som varit i kontakt med öppen lärmiljö på något sätt. Jag har också läst olika artiklar om öppen lärmiljö. Det verkar intressant med en stor, öppen lärmiljö utan väggar  och dörr med flexibla och många olika sorters möbler där flera undervisningsgrupper kan jobba samtidigt.

Arbetssätt i öppen lärmiljö

I en öppen lärmiljö ska eleverna kunna jobba individuellt, i par eller i grupper. Elevcentrerat lärande betonas och klassläraren har en handledande roll i undervisningen. Eleverna ska kunna jobba på flera olika platser och ha möjlighet att själva välja sitt arbetssätt.

 

Datainsamling

Jag intervjuade tio klasslärare med erfarenheter av att arbeta i öppen lärmiljö.  Som datainsamlingsmetod använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer som genomfördes på distans. Datainsamlingsmaterialet transkriberades med hjälp av IncScribe – verktyget

Analysmetod

Jag använde mig av kvalitativ innehållsanalys (riktad) som analysmetod.  Innehållsanalysen betyder att beskriva ett bestämt fenomen. Jag  utgick från Klingberg & Hallberg (2021) analysprocess som beskrivs i tre steg genom att koda, kategorisera och tolka datainsamlingsmaterialet.

Resultat

Klasslärarna beskriver öppen lärmiljö som ett stort öppet eller ett ganska öppet utrymme som saknar väggar och dörr. En öppen lärmiljö kan delas in i mindre delar och kan avskärmas av en sorts ljuddämpande gardin som dämpar ljudet mellan grupperna. I en öppen lärmiljö  kan både en grupp eller flera grupper jobba samtidigt. En utmaning är då det hörs ljud och prat mellan grupperna som kan störa. Möblerna beskrivs som väldigt varierande och i olika former som ger eleverna flexibilitet i att välja var och hur de vill arbeta med sina uppgifter. Oftast är det två lärare som arbetar tillsammans och har hand om undervisningen, men det beror på hur stora grupperna är och hur många elever det finns. Elevantalet i en öppen lärmiljö varierar mellan 27 – 100 elever, men då beror det också på hur stort utrymmet är. 1 – 4 grupper  undervisas samtidigt i de öppna lärmiljöerna som klasslärarna beskrev.

I slutet resultaten beskrev klasslärarna några förslag på hur man skulle kunna utveckla en öppen lärmiljö. Till exempel att det borde finnas mera möjligheter att kunna dela eller avskärma utrymmet eller grupperna från varandra. Ett annat förslag är att utveckla samarbetet mellan klasslärarna mera, att man skulle samarbeta, planera och undervisa mera tillsammans för att utveckla pedagogiken.

 

 

Anna-Lena Bertell

En kvalitativ studie kring klasslärares beskrivningar av öppen lärmiljö

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *