Käyttäytymisen haasteiden kuvailua ja niiden taustalla olevia syitä

Tutkielman tausta

Oppilaalta oletetaan kouluun tullessaan opiskeluvalmiuksien lisäksi kouluun sopivaa käytöstä. Opettajalla on iso rooli oppilaan käyttäytymisen määrittelijänä sopivaksi tai sopimattomaksi.  Jokainen opettaja kohtaa luokkahuoneessaan käyttäytymisen haasteita. Opettajan asenteella ja käsityksillä on suuri merkitys, miten hän suhtautuu haastavasti käyttäytyvään oppilaaseen. Onko käytös opettajan mielestä tahallista? Häiritseekö oppilas tahallisesti ärsyttääkseen vai onko haasteellinen käytös seurausta ympäristön epäsopivuudesta tai oppilaan puutteellisista toimintamalleista?

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien käsityksestä haastavasta käyttäytymisestä ja millaisilla syillä he selittävät käyttäytymisen haasteiden johtuvan.

Aiempien tutkimusten mukaan opettajat kuvaavat haastavaa käyttäytymistä ulkoisten tekijöiden avulla (aggressiivisuus ja yliaktiivisuus). Opettajat selittävät usein haastavaa käyttäytymistä oppilaasta tai oppilaan perheestä johtuvilla syillä.

Tutkielman toteutus

Tutkielmani aineiston hankin Helsingissä alkuopetuksessa työskentelevää seitsemää luokanopettajaa haastattelemalla. Puolistrukturoidussa haastatteluissa oli aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joiden vastauksia analysoin sisällönanalyysin keinoin. Pyrkimyksenä on selvittää, miten opettajan määrittelevät käyttäytymisen haasteita ja minkälaisilla syillä opettajat selittävät käyttäytymisen haasteista.

Tutkielman tulokset ja johtopäätökset

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että opettajat kuvailivat haastavaa käyttäytymistä aiempien tutkimusten tapaan ulkoisilla haasteilla kuten auktoriteetin haastamisena, muiden häirintänä, fyysisenä väkivaltana ja tunteiden hallitsemattomuutena. Haastavan käyttäytymisen syynä korostuivat aiempien tutkimusten tapaan perheestä ja oppilaasta lähtevät selitykset. Opettajien antamia selityksiä haastavalla käyttäytymiselle olivat: rajattomuus, huomionhaku, oppimisen- ja tarkkaavaisuuden haasteet, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä opettaja. Huomionarvoista oli, että vain yksi haasteltava piti opettajaa suurimpana syynä haastavalle käyttäytymiselle.

Opettajien tulisi olla tietoisia syistä, joita he ajattelevat olevan oppilaan käyttäytymisen pohjalla. Syyllä, jolla opettaja selittää oppilaan käytöstä on merkitystä, miten opettaja kohtaa käyttäytymisen. Kun opettaja selittää käyttäytymisen haasteita ulkoisilla tekijöillä, kuten omalla opetusratkaisuilla, opettaja uskoo, että voi omalla toiminnallaan vaikuttaa oppilaan käyttäytymiseen. Toisaalta jos uskoo haastavan käyttäytymisen johtuvan oppilaan kotikasvatuksesta, opettaja ei koe voivansa vaikuttaa käyttäytymiseen.

Sandra Luoma

Käyttäytymisen haasteiden määrittelyä ja syitä alkuopetuksen luokanopettajien puheessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *