Miten kuluttajat käsittävät vastuulliset vaatteet?

Tutkimuksen tausta

Aiemmat tutkimustiedot osoittavat, että vaatteiden vastuullisuuden eri osa-alueita ovat vaatteiden suunnittelu, tuotanto, myynti, ostaminen, kuluttaminen sekä kierrättäminen. Vastuullista kuluttamista on vastuullisten vaatteiden suosiminen, kuluttamisen vähentäminen ja kuluttamistapojen muuttaminen vastuullisemmiksi. Kulutustapoja voi muuttaa muun muassa ostamalla vain tarpeeseen, käyttämällä vaatteita pidempään, huoltamalla niitä oikein ja kierrättämällä ne käytön jälkeen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää miten kuluttajat käsittävät vastuulliset vaatteet ja miten kuluttajien mainitsemat tekijät vaikuttavat heidän vaatteiden kuluttamiseen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, jääkö jokin vastuullisuuden osa-alueista haastateltavien vastauksissa huomioimatta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen ja aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineisto koostui kuudesta litteroidusta haastattelusta, jotka toteutettiin etäyhteyksin. Haastateltavat rekrytoitiin Facebookin vastuulliseen muotiin keskittyvästä ryhmästä. Tutkimusjoukko oli siis jo ennen haastatteluun osallistumista kiinnostunut vastuullisista vaatteista. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulosten mukaan kuluttajat kokivat vaatteiden vastuullisuuden merkittävänä tekijänä vaatteiden kuluttamisessaan. Kaikki vastuullisuuden osa-alueet tunnistettiin merkittäviksi vastuullisuutta edistäviksi tekijöiksi, mutta kaikkia osa-alueita ei pidetty tärkeinä omassa vaatteiden kuluttamisessaan. Vaatteiden kierrätettävyys ei ollut merkittävä tekijä vastuullisia vaatteita valitessa. Kuluttajat kokivat vastuullisten vaatteiden tunnistamisen ja löytämisen haasteelliseksi.

Vastuullisuus käsitettiin pääosin tuotannosta käsin. Vastuullinen vaate on ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu ja tuotettu sosiaalisesti kestävissä olosuhteissa. Vaate kestää aikaa sekä muodillisesti että laadullisesti. Vastuullinen kuluttaminen käsitettiin harkitsevana kuluttamisena. Vaatteita ostetaan vain tarpeeseen ja ne pyritään käyttämään loppuun saakka. Vastuullisen kuluttamisen tärkeäksi osa-alueeksi käsitettiin myös vaatteiden kierrättäminen joko sellaisenaan seuraavalle käyttäjälle tai uusiokäyttöön, esimerkiksi siivousliinoina.

Jatkotutkimuksen voisi toteuttaa joukolle, joiden aiempi kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ei ole tiedossa.

 

Linnea Lamminen

Kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden kuluttamisesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *