Globaalikasvatuksen toteuttaminen luokanopettajan näkökulmasta

Tutkimuksen taustaa

Meitä kaikkia koskettavat päivittäin globaalit tapahtumat. Ajankohtaisina esimerkkeinä voidaan mainita laajasti maailmalla vaikuttavat COVID-19-pandemia sekä Ukrainan sota. Kansojen välinen yhteistyö korostuu lisääntyvissä määrin globaalilla tasolla. Globaalikasvatuksella tuetaan lasten ja nuorten kasvamista aktiivisiksi ja vastuullisiksi maailmankansalaisiksi, jotka toimivat ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Globaalikasvatukselle luodaan perusta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, ja sitä voidaan toteuttaa eri menetelmiä käyttäen. Globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavat useat eri tekijät.

Tutkimuksen toteutus

Tavoitteenani tutkielmassa oli löytää erilaisia globaalikasvatuksen toteuttamisen menetelmiä sekä globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulosten avulla toin esille mahdollisia keinoja globaalikasvatuksen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen osallistui viisi luokanopettajaa, joista neljä oli työskennellyt ulkomailla ja yksi opettaja ainoastaan Suomessa.

Tulokset ja johtopäätökset

Haastattelujen perusteella lähes kaikki opettajat kokivat suurta tarvetta globaalikasvatukselle. Ulkomailla jossain vaiheessa uraansa työskennelleet opettajat kokivat globaalikasvatuksen toteuttamisen muuttuneen heidän työuransa aikana konkreettisemmaksi. Kaikki haastatellut kokivat globaalikasvatuksen toteuttamisen kuuluvan pääsääntöisesti kodille ja koululle. Tutkimuksessa ilmeni, että ulkomailla työskennelleet opettajat toteuttivat globaalikasvatusta läpileikkaavana teemana osana koulupäivää sekä hyödyntäen keskustelua työmenetelmänä. Suomessa tällä hetkellä opettajana työskentelevät hyödynsivät kolmannen sektorin palveluita ja mediaa globaalikasvatuksen toteuttamisessa, toisin kuin ulkomailla työskentelevät. Globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa lähes kaikkia opettajia yhdisti ajatus siitä, että opettajien taustat sekä oppilaat vaikuttavat. Työuransa Suomessa työskennellyt opettaja toi esille resurssien vaikutuksen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Ulkomailla työskentelyn voidaan nähdä vaikuttaneen opettajien tapaan käsitellä globaalikasvatusta, missä korostuu jatkuvuus ja syvempi ymmärrys.

Yksi jatkotutkimusaihe olisi, miten yksittäisiä globaalikasvatuksen teemoja toteutetaan Suomessa. Myös mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi, miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat kouluissa.

Juulia Ilmonen

”Mä koen, että se on semmoista jokapäiväistä”: Globaalikasvatuksen toteuttaminen luokanopettajan näkökulmasta

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *