Hur klasslärare förebygger psykisk ohälsa hos elever

Det övergripande syftet med denna kvalitativa forskning var att kartlägga hur klasslärare i svenskspråkiga skolor i Finland  arbetar kring att förebygga psykisk ohälsa hos elever samt att lyfta fram vikten av att förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Syftet grundar sig i den enorma bristen på skolpsykologer och -kuratorer både i svenskspråkiga skolor och nationellt samt faktumet att ungefär hälften av alla fall av psykisk ohälsa börjar innan 14-års ålder.

Material och metoder

Material för studien samlades in genom enskilda intervjuer och hela undersökningen utgick från fenomenografisk metodansats. Sammanlagt intervjuades sex klasslärare som arbetar i årskurserna 1-6.

Resultat och slutsatser

Alla klasslärare som deltog i studien upplevde en ökning av psykisk ohälsa hos elever, under de år de arbetat som klasslärare. Detta stämmer överens med forskning och bekräftar behovet av förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Klasslärarna som deltog i undersökningen arbetade främst förebyggande genom att identifiera riskfaktorer och skapa skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. De vanligaste skyddsfaktorerna visade sig vara att skapa trygghet i skolan genom rutiner och regler samt att stärka självkänslan och den upplevda självförmågan exempelvis genom positiv pedagogik. Två av de viktigaste egenskaperna hos klasslärare upplevdes vara att man är lyhörd och konsekvent i arbetet kring att förebygga psykisk ohälsa. Klasslärarna upplevde att de har ett ansvar i att förebygga psykisk ohälsa hos elever, men trots det  upplevde de inte att det har det primära ansvaret, utan de bär ansvaret tillsammans med andra vuxna i elevernas omgivning. Klasslärarna upplevde även att lärarrollen ändrats och innehåller mer ansvar än tidigare. De främsta utmaningarna med att förebygga psykisk ohälsa upplevdes vara brist på tid och resurser. Flera lärare upplevde att de skulle vilja göra mer inför elevernas psykiska välmående, men brist på tid och resurser sätter gränser för vad som är möjligt. Klasslärarna upplevde även som viktigt att värna om det egna välmåendet.

Jag hoppas att studien inspirerar skolor och klasslärare till att engagera sig i förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa hos elever och inse vikten av det. Jag önskar även att studien väcker uppmärksamhet kring ämnet och att elevers psykiska välmående uppföljs och prioriteras mer i skolor.

Författare: Sonja Lehto

Avhandlingens titel: En kvalitativ studie om hur klasslärare förebygger psykisk ohälsa hos elever

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *