Upplevelser om arbetsmotivation under coronapandemin bland verksamhetsledare inom den tredje sektorn

Syfte och Bakgrund

Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom den tredje sektorn upplevde att deras arbetsmotivation påverkats av distansarbete över tid under coronapandemin.

Då coronapandemin slog till ledde det till att samhället måste stängas ner för att minska smittan. För en kontorsarbetare ledde det till att arbetet måste utföras på distans. Tidigare forskning har visat väldigt motstridiga resultat där en del upplevt distansarbete som något väldigt positivt medan andra upplevt distansarbete som något negativt. Det diskuteras en hel del om hur framtidens arbetsplats kommer att se ut, är det en hybridmodell som gäller? Därför är det viktigt att ta reda på upplevelser om arbetsmotivation under distansarbete och coronapandemin för att få veta både för- och nackdelar med att arbeta på distans och överlag vad som upplevs som motiverande faktorer på en arbetsplats.

Metoder

Studien utfördes som en kvalitativ studie. För att få en djupare förståelse av forskningsdeltagarnas upplevelser om arbetsmotivation under distansarbetet och coronapandemin använde jag mig av semistrukturerade intervjuer som materialinsamlingsmetod. Sammanlagt intervjuade jag sju ledare med titeln verksamhetsledare eller direktör. Som analysmetod för studien använde jag mig av kvalitativinnehållsanalys.

Resultat och diskussion

Resultaten visar att det inte fanns någon större skillnad i arbetsmotivationen under distansarbetets och coronapandemins gång över tid. Dock framkom det att det fanns faktorer som stundvis antingen kunde öka eller minska på arbetsmotivationen. Innan coronapandemin var de främsta motivationsfaktorerna  arbetskollegor och samarbetspartners, frihet och det ideella syftet.  Faktorer som upplevdes påverka arbetsmotivationen positivt under distansarbete och coronapandemin var att det var stimulerande att hitta nya lösningar till olika utmaningar, känslan av att uppdraget förstärktes och att hålla kontakt med personalen. Förlust av spontana möten, oro, ovisshet och trötthet, att måsta omdefiniera verksamheten och att arbetet och vardagen flöt ihop upplevdes som negativa faktorer under distansarbete och coronapandemin. Då det igen var möjligt att återvända till arbetsplatsen upplevdes arbetskollegor och omedelbar kontakt och stöd av dem som väldigt positiva faktorer för arbetsmotivationen.

Utöver arbetsmotivationsfaktorer framkom det även positiva och negativa effekter av distansarbete. Det som upplevdes som positivt med distansarbete var att det var mer flexibelt och att man fick mer arbetsro då man arbetade på distans. Att det var svårare att leda på distans upplevdes som en negativ effekt av distansarbete.

Resultaten visar att det för framtidens arbetsplats skulle vara tacksamt att använda sig av en hybridmodell där arbetstagarna kunde arbeta på distans då arbetet är sådant som kräver arbetsro men att det också är viktigt att arbeta på kontoret då man då får den fysiska och dagliga kontakten och stödet av arbetskollegorna vilket visat sig vara väldigt viktigt för motivationen.

Anna Pietilä

” Upplevelser om arbetsmotivation under coronapandemin bland verksamhetsledare inom den tredje sektorn”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *