Luokanopettajien näkemyksiä avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä

Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet
Koulurakennukset ovat muuttuneet viime vuosina Suomessa. Monet koulut pitävät sisällään entistä avoimempia tiloja ja perinteiset luokkahuoneet ovat muuttuneet avoimiksi fyysisiksi oppimisympäristöiksi. Avoimella fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan laajaa tilaa, jossa useampi opettaja opettaa useampaa oppilasryhmää. Tutkimustieto avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä on vähäistä, vaikka niihin on siirrytty monissa kouluissa Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää luokanopettajien näkemyksiä avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä. Erityisesti tutkimus pyrkii selvittämään kuinka avoimet fyysiset oppimisympäristöt vaikuttavat oppimiseen luokanopettajien näkemyksissä.

Tämä tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni “Avoimet fyysiset oppimisympäristöt mediateksteissä”, jonka tarkoituksena oli selvittää mediateksteissä esiin tulleita näkemyksiä avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä. Kandidaatin tutkielma nosti esiin tarpeen selvittää tarkemmin luokanopettajien näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen lähtökohtana toimii oma mielenkiinto koskien avoimia fyysisiä oppimisympäristöjä erityisesti alakoulun opetuksessa. Olen itse opettanut avoimissa fyysisissä oppimisympäristöissä toimiessani luokanopettajan ja aineenopettajan sijaisena. Samalla olen huomannut kokemusten kautta, että aiheesta on erilaisia näkemyksiä koko koulun henkilökunnalla. Aihe on myös vahvasti ollut esillä mediassa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tutkimukseen pohjautuvat perustelut siirtymisestä avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin tuntuvat olevan kateissa. Toivon tämän tutkimuksen tuovan esille erityisesti opettajien näkökulmaa aiheeseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla. Tutkimukseen osallistui seitsemän luokanopettajaa samasta eteläsuomalaisesta koulusta. Haastattelut toteutettiin marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset ja pohdinta
Tutkimuksen perusteella avoimissa fyysisissä oppimisympäristöissä on oppimista tukevia ja hankaloittavia tekijöitä. Tulokset olivat samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa. Opettajien vastauksissa oppimista hankaloittavina tekijöinä nähtiin avointen fyysisten oppimisympäristöjen ärsykeympäristön ongelmat. Ärsykkeitä syntyi erityisesti koulun arjen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Eri oppiaineiden samanaikainen opetus tilassa ja oppilasryhmien läpikulku tiloissa nousivat erityisesti esille. Lisäksi avoimia fyysisiä oppimisympäristöjä ei nähty soveltuvana kaikille oppilailla. Erityisen huolissaan opettajat olivat erityisoppilaista. Toisaalta opettajien mielestä avoimen fyysisen oppimisympäristön etuna oli sen tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen ja yksilölliseen työskentelyyn. Mahdollisuus toteuttaa yhteisopettajuutta nähtiin tilan etuna. Avoimia fyysisiä oppimisympäristöjä suunniteltaessa tulisi huomioida erilaiset oppijat. Lisäksi uusien koulujen olisi tärkeää tietää mahdolliset ongelmat, joita avoimissa fyysisissä oppimisympäristöissä saatetaan kohdata. Näin voitaisiin toteuttaa kivuton siirtymä uudenlaisiin avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin.

Jatkotutkimusaiheena opas siirtymiselle avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin olisi hyödyllinen koulun hallinnolle, opettajille sekä vanhemmille. Hallintoporras voisi oppaan avulla välttää esimerkiksi läpikulkuun ja tilojen vaihtuvuuteen liittyviä ongelmia. Kokeneet ja vain perinteisissä luokkahuoneissa opettaneet opettajat voisivat oppaan avulla saada tukea siirtyessään opettamaan avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin. Oppilaiden vanhempien olisi hyödyllistä saada yksinkertainen opas avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä siihen liittyvistä käytänteistä.

Kai Somervuori

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *