Shalom Schwartz värdetypers förekomst och förenlighet i två läroplaner

Studiens bakgrund och mål
Schwartz värdegrundsteori är en globalt använd och erkänd teori som också används inom finländsk forskning. Teorin innefattar 10 värden som kan anses vara globalt förekommande. Teorin delas in i fyra överkategorier: bevarande, självöverskridande, självförstärkande, öppenhet för förändring. Därtill delas bakomliggande motivation för de olika värdena in i individuella-, kollektiva- och blandade intressen.
Undersökningen går ut på att analysera vilka av Schwartz värden som förekommer i Ggl 1994 och Glgu 2014 och se på förändringar i värden mellan år 1994 och 2014. Det verkar finnas behov av att undersöka värdegrunden i läroplanen för att förstå vilka värden som utgör grunden för det stora tolkningsutrymme som i läroplanen ges åt skola och lärare. Tidigare forskning visar på att bevarande och självöverskridande värden varit starkt förekommande inom den grundläggande utbildningen.

Metod
Undersökningens forskningsdata bestod av värdegrundskapitlen i Ggl 1994 och Glgu 2014. Som teoretisk referensram och senare analysverktyg användes Schwartz värdegrundsteori och värdegrundsenkät SVS. Undersökningen utfördes enligt blandade metoder, där en kvalitativt tolkande deduktiv textanalys utgjorde den huvudsakliga forskningsmetoden, med en kvantitativt mätande deduktiv textanalys som kompletterande analysmetod.

Resultat
Undersökningen visade i resultatdelen på universalism som det klart mest förekommande värdet i läroplanerna. Stora förändringar som hittades var att värdet traditions stora förekomst i Ggl 1994 hade ersatts av makt i Glgu 2014. Självriktning visade på en stor förekomst, och förenligheten mellan universalism och självriktning kan ses som stark och i linje med läroplanerna. Värdeuttrycken visade på en stor förändring mellan år 1994 och 2014 beskrivet av att mångfald och flerspråkighet som värdeuttryck förekom starkt i Glgu 2014. Självöverskridande värden och värden med öppenhet för förändring var mest förekommande i Glgu 2014, med individuella och blandade intressen som bakomliggande motivation. Resultatet tyder på att kollektiva intressen och värden som är bevarande och självförstärkande inte är välrepresenterade i Glgu 2014, och eventuellt behöver beaktas.

Jonatan Gauffin

Shalom Schwartz värdetypers förekomst och förenlighet i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och Grunderna för grundskolans läroplan 1994

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *